Άρθρο 01:Σύσταση – Νομική μορφή – Έδρα του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ»

1. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η επωνυμία του Οργανισμού στην αγγλική γλώσσα είναι «HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION –DIMITRA».

3. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην Αθήνα.

4. Ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ», αποτελείται από:  α) το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), β) τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ»), γ) τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και δ) τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), όπως τα νομικά αυτά πρόσωπα συγχωνεύθηκαν στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Β του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180) και την σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών εκδοθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ΄ αριθμ. 188763/10.10.2011(ΦΕΚ Β΄2284/13.10.2011).

 • 10 Νοεμβρίου 2014, 12:03 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Γενικό σχόλιο της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ επί του Σχεδίου Νόμου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ:
  Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) ένας από τους εποπτευόμενους οργανισμούς του ΥΠΑΑ&Τ, που αποτελούσε τον κύριο φορέα εφαρμογής για την αγροτική έρευνα, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα καίριων για τη χώρα επιστημονικών αντικειμένων, με το νόμο 4002/22-08-2011 άρθρο 66 «άρθρο 14Β παρ.1δ» και την ΚΥΑ 188763/2284/Β/13-10-2011, συγχωνεύθηκε σε νέο φορέα, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό-ΔΗΜΗΤΡΑ, μαζί με άλλους τρεις φορείς: α) τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ), β) τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) και γ) τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ).
  Στο υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ», σύμφωνα με τις απόψεις όλων των ειδικών, του επιστημονικού κόσμου, αλλά και της μέχρι σήμερα τριετούς απογοητευτικής αποκτηθείσας εμπειρίας των εμπλεκόμενων, το εν λόγω σχήμα δε μπορεί να στηριχτεί σε κάποιο Οργανωτικό και Διοικητικό πλαίσιο που να έχει επιστημονική, αναπτυξιακή άλλα και νομική βάση και δεν μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά χωρίς καμιά πιθανότητα βιωσιμότητάς του. Η συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ, ενός ερευνητικού καθαρά φορέα, με Οργανισμούς που είναι ελεγκτικοί και παροχής υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα (ΟΠΕΓΕΠ & ΕΛΟΓΑΚ) δεν απέφεραν μέχρι σήμερα κανένα θετικό για το σκοπό που ιδρύθηκαν.
  Στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις διατάξεις που αφορούν την Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, θα λειτουργεί ως Ερευνητικό Κέντρο στα πρότυπα της ΓΓΕΤ, υπαγόμενη στο ΔΣ. Ειδικότερα, σε επί μέρους θεσμικά θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας και των υπ’ αυτήν Ινστιτούτων, το θεσμικό καθεστώς του Γενικού Διευθυντή Έρευνας, των Διευθυντών ερευνητικών Ινστιτούτων και των Ερευνητών (πρόσληψη, εξέλιξη, μισθολόγιο), τη στελέχωση των Ινστιτούτων με ερευνητικό, επιστημονικό και προσωπικό υποστήριξης, τη λειτουργία και συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας, τη συγκρότηση επταμελών Ειδικών Επιτροπών για την πρόσληψη και προαγωγή ερευνητών κτλ.
  Τα Ινστιτούτα θα πρέπει να αναφέρονται στο νόμο, πράγμα το οποίο προτείνει και η Ένωση Ερευνητών στο ΣΝ και όχι όπως αναφέρονται στην τελευταία ΚΥΑ του Οργανισμού «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» με εισήγηση του ΔΣ, χωρίς να έχει τη νόμιμη εξουσία, δηλ. δεν καλύπτει και την ανασυγκρότηση των ερευνητικών μονάδων. Την αρμοδιότητα ανασυγκρότησης του ερευνητικού ιστού του ΕΘΙΑΓΕ, ειδικότερα, την είχε ο Υπουργός, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1845/1989, ιδρυτικού νόμου του ΕΘΙΑΓΕ, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3399/2005 (255 Α’17.10.2005). Η αρμοδιότητα αυτή δεν μεταφέρθηκε στον νέο Οργανισμό, καθώς δεν ασκούνταν από το ΕΘΙΑΓΕ. Με άλλα λόγια, την αρμοδιότητα αυτή δεν την είχε ποτέ το ΕΘΙΑΓΕ για να την μεταφέρει στον νέο Οργανισμό. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ που διέπει σήμερα τον Οργανισμό όρισε ρητά πως στον Οργανισμό μεταφέρθηκαν (μόνον) οι αρμοδιότητες των συγχωνευομένων νομικών προσώπων. Το συγχωνευθέν νομικό πρόσωπο του ΕΘΙΑΓΕ δεν είχε την αρμοδιότητα να καταργήσει μόνο του τις ερευνητικές του μονάδες, παρά μπορούσε μόνον να εισηγηθεί στον αρμόδιο Υπουργό να το πράξει με ΥΑ. Άρα, η αρμοδιότητα του Υπουργού μεταφέρθηκε στο Κράτος, το οποίο και μπορεί να την ασκήσει πλέον και στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

  Ακόμη στο Σχέδιο Νόμου της ΓΓΕΤ που βρίσκεται στη Βουλή προτείνεται στο
  Άρθρο 3: Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα
  1. Τα Ερευνητικά Κέντρα συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται, ορίζεται ή τροποποιείται η νομική φύση τους, η διάρθρωση, η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού τους με Νόμο.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 13:49 | Εργαζόμενος

  Πώς είναι δυνατόν πριν την έκδοση του παρόντος νόμου περί «Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», να εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Οργάνωση και Λειτουργία του Οργανισμού που περιλαμβάνει το Οργανόγραμμα, τις αρμοδιότητες, τη διάρθωση, τις οργανικές θέσεις, τοποθέτηση προϊσταμένων του Οργανισμού (ΚΥΑ Αριθμ. 919/131869/27.10.2014)?
  Πρόκειται πάλι για μια «παγκόσμια» πρωτοτυπία ή στοχεύεται η δημιουργία ενός ήδη «κατεστημένου» και εργαζομένων με «προσωρινή προϋπηρεσία» σε θέσεις ευθύνης ή σε συγκεκριμένα αντικείμενα δραστηριοτήτων του Οργανισμού?
  Σίγουρα πάντως δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει την άκρως αναγκαία και επείγουσα εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, όπως συχνά ακούγεται ως «δικαιολογία», δεδομένου ότι εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια ο Οργανισμός λειτουργεί χωρίς Οργανόγραμμα και χωρίς καμία στρατηγική, με προσωρινά Διοικητικά Συμβούλια και διοικητική δομή και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Η έννοια λοιπόν του «επείγοντος» δεν μπορεί να αφορά την τρέχουσα χρονική στιγμή που είναι σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Οργανισμού.
  Αξίζει βέβαια να εξετάσει κανείς εις βάθος το περιεχόμενο της εν λόγω ΚΥΑ για να ανακαλύψει επικαλύψεις, λάθη, φωτογραφικές θέσεις, δημιουργία οργανικών μονάδων χωρίς προσωπικό ή χωρίς πραγματικό αντικείμενο και πολλές άλλες σκοπιμότητες.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 19:39 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Η επωνυμία του ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ'(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) θα μπορούσε να μετανομαστεί σε:
  ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ΄ (ΕΛΑΓΡΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

  (Ο όρος αγροτικός περιλαμβάνει δραστηριότητες των φυσικών προσώπων με τον αγροτικό τομέα που τον αποτελούν η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, τα δάση, η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και οι συναφείς κλάδοι).

  Για το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • Ψήφισμα αναβάθμισης της τοπικής γεωργικής έρευνας

  Οι υπογράφοντες, συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης των αγροτών.

  έχοντας υπόψη ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί να γίνει ισχυρός μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας και της περιοχής μας.

  έχοντας υπόψη ότι η γεωργική έρευνα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της χώρας και της περιοχής μας.

  έχοντας υπόψη τις επιτακτικές ανάγκες σε δημόσιες δομές γεωργικής έρευνας και υποστήριξης του πρωτογενή τομέα της περιοχής μας.

  έχοντας υπόψη την διαχρονική εγκατάλειψη των δομών γεωργικής έρευνας – του οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), ιδιαίτερα της περιοχή μας.

  έχοντας υπόψη ότι οι δημόσιες επενδυτικές δαπάνες πρέπει να κατανέμονται στην επικράτεια με διαφανή κριτήρια που περιλαμβάνουν κυρίως την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα χρήσης των πόρων και την σύγκλιση των περιφερειών.

  έχοντας υπόψη την σημαντική βαρύτητα του πρωτογενή τομέα της περιοχής μας στην εθνική οικονομία.

  έχοντας υπόψη την ιδιαίτερα σημαντική βαρύτητα του πρωτογενή τομέα στην οικονομία της περιοχής μας.

  έχοντας υπόψη τις μεγάλες συνέργειες που δύνανται να αναπτυχθούν μεταξύ των δομών γεωργικής έρευνας και των πανεπιστημιακών & τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γεωπονικής κατεύθυνσης της περιοχής μας.

  έχοντας υπόψη την διαφαινόμενη χωρικά ανισοβαρή οργανωτική και στελεχιακή αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δομών γεωργικής έρευνας της χώρας, που προτείνεται στην 43η/25.07.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, απόφαση η οποία δρομολογεί την υποβάθμιση των ερευνητικών μονάδων μας και επομένως είναι εξαιρετικά δυσμενής για την περιοχή μας.

  έχοντας υπόψη την με α.π. 23090-01/10/2014-ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκήρυξη στελέχωσης με ερευνητικό δυναμικό των υφιστάμενων δομών γεωργικής έρευνας της χώρας, προκήρυξη χωρικά μεροληπτική σε βάρος της περιοχής μας και η οποία επιβεβαιώνεται ότι ο νέος εθνικός σχεδιασμός για την γεωργική έρευνα δεν περιλαμβάνει την ενίσχυση των ισχνών υποδομών έρευνας της περιοχής μας.

  έχοντας υπόψη το σχέδιο νόμου αναδιοργάνωσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που εισήχθη στις 10/10/2014 από το ΥπΑΑΤ σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypaat), νομοσχέδιο το οποίο «σφραγίζει» τον δυσμενή για την περιοχή μας εθνικό σχεδιασμό όσον αφορά τον τομέα της γεωργικής έρευνας.

  Προτείνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την αναβάθμιση και επαρκή στελέχωση των δομών γεωργικής έρευνας της περιοχής μας. Υποστηρίζουμε ότι λόγοι εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και επιτακτικών τοπικών αναπτυξιακών αναγκών, επιβάλλουν την επανασύσταση ή διατήρηση και επαρκή στελέχωση των δομών γεωργικής έρευνας της περιοχής μας.

  Πιο συγκεκριμένα:

  Zητάμε την επαναλειτουργία του Καπνικού Σταθμού Αγρινίου, ο οποίος απ’ το 1933 μέχρι το 2010 λειτουργούσε σε πρότυπες εγκαταστάσεις δίνοντας κατευθύνσεις στην αγροτική οικονομία, υλοποιώντας μελέτες και εφαρμόζοντας ερευνητικά προγράμματα για νέες καλλιέργειες, νέες μεθόδους κ.τ.λ., έχοντας ουσιαστική συμβολή στην αγροτική ανάπτυξη και την οικονομία.

  Ο πρώην Καπνικός Σταθμός, στο πλαίσιο των προωθούμενων αλλαγών, μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα πρότυπο Πολυδύναμο Κέντρο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, με έμφαση σε προϊόντα όπως η ελιά και τα εσπεριδοειδή, συνεχίζοντας, ταυτόχρονα, το ερευνητικό του έργο στα αρωματικά, ενεργειακά, βιομηχανικά και κτηνοτροφικά φυτά, όπως και σε μια σειρά από νέες καλλιέργειες, παρέχοντας πάντα ουσιαστικές κατευθύνσεις και διεξόδους στον παραγωγό.

  Σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων έχει αγροπεριβαλλοντικό χαρακτήρα και τα οποία έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο στον τομέα, αλλά και με τα Τμήματα του ΤΕΙ στο Μεσολόγγι, ένα τέτοιο Ερευνητικό Κέντρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πρωτοπόρο, σε πανελλαδικό επίπεδο.

  Δεσμευόμαστε ότι οι υπογράφοντες φορείς θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις ένα τέτοιο εγχείρημα. Δηλώνουμε, δε, ότι είναι αδιανόητο στον μεγαλύτερο σε έκταση νομό της χώρας, στην κατ’ εξοχήν αγροκτηνοτροφική Αιτωλοακαρνανία, η πολιτεία να είναι απούσα στο κρίσιμο για την οικονομία αυτό κεφάλαιο. Υπενθυμίζουμε, ότι στον τομέα της αγροτικής έρευνας, η Ένωση Αγρινίου διέθεσε από ίδια κεφάλαια δεκάδες χιλιάδες ευρώ για πειραματικούς αγρούς σε πιλοτικές καλλιέργειες, ανοίγοντας, μεταξύ άλλων, το δρόμο για την καλλιέργεια του φυτού στέβια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η έρευνα, συνεπώς, έχει θέση εδώ… και δεν μπορεί το επίσημο κράτος να απουσιάζει μονίμως.

  Σε περιφερειακό επίπεδο προτείνουμε:

  Στο Ινστιτούτο της Πάτρας να υπαχθεί ως τμήμα το Ινστιτούτο Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου που θα πρέπει να εξειδικευτεί στα κηπευτικά.

  Εναλλακτικά, στην περίπτωση που τεκμηριωθεί με αξιόπιστα στοιχεία η αναγκαιότητα περαιτέρω διοικητικής συγχώνευσης των εν λόγω ερευνητικών μονάδων για την εκμετάλλευση τυχόν οικονομιών κλίμακας, προτείνεται η δημιουργία ενός πολυδύναμου Ινστιτούτου Φυτικής Παραγωγής με έδρα την Πάτρα που θα καλύπτει διοικητικά τις περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και ίσως τα Ιόνια Νησιά. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται να παραμείνει το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών ως Διεύθυνση και να υπαχθούν σε αυτό ως τμήματα το Ινστιτούτο Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου και το Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας αλλά και ένα νέο τμήμα στην Αιτωλοακαρνανία στην θέση του Καπνικού Σταθμού Αγρινίου. Η δομή του μπορεί επίσης να συμπληρωθεί με το τμήμα Ελαίας της Κέρκυρας, που με την προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επίσης θα υπαχθεί επίσης στο Ινστιτούτο των Χανίων, ώστε να καλύψει σε κάποιο βαθμό και τις ανάγκες σε γεωργική έρευνα των Ιόνιων Νήσων.

  Οι υπογράφοντες

  Για τον Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου», ο πρόεδρος

  Θωμάς Κουτσουπιάς

  Για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, η αντιπεριφερειάρχης

  Χριστίνα Σταρακά

  Για τον Δήμο Αγρινίου, ο δήμαρχος

  Γιώργος Παπαναστασίου