• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 20 Νοεμβρίου 2015, 13:07

    Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι στο "ποσοστό συμμετοχής των νομικών προσώπων-μελών καθορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των φυσικών προσώπων." αφορά τα δικαιώματα ψήφου, όπου πρέπει συσσωρευτικά να κατέχουν το 20%, οπότε αναφερόμαστε σε διαφορετική κατηγορία μελών που η ψήφος τους σταθμίζεται διαφορετικά και δεν αναφέρετε σε περιορισμό να κατέχουν το 20% των κεφαλαίων ή μερίδων. στην παράγραφο 2 τα μέλη-επενδυτές προτείνεται να γραφούν μέλη-συνεργάτες εάν και στην διεθνή συνεταιριστική βιβλιογραφία δεν προβλέπονται μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για να λάβουν ενισχύσεις από συνεργάτες δίνεται η δυνατότητα στους συνεταιρισμούς να εκδίδουν ομόλογα και αλλά αξιόγραφα.