Άρθρο 05-Μέλος ΑΣ

1. Μέλος του ΑΣ μπορεί να γίνει φυσικό πρόσωπο, που έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληροί τους όρους του καταστατικού του και αποδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό του ΑΣ, μέλος του μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ και άλλο νομικό πρόσωπο που η κύρια δραστηριότητά του είναι αγροτική σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας (ιδίως φυτικής, ζωικής, αλιευτικής παραγωγής). Το ποσοστό συμμετοχής των νομικών προσώπων-μελών καθορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των φυσικών προσώπων.

 2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εγγραφή στον ΑΣ μελών – επενδυτών. Τα μέλη – επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη των σκοπών του ΑΣ,  αλλά δεν συναλλάσσονται με αυτόν. Κατέχουν προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κατά τα λοιπά, οι όροι και οι προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών – επενδυτών,  καθορίζονται από το καταστατικό.

3. Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται, ανάλογα με τα αντικείμενα της δραστηριότητάς του: α) το ποσοστό της παραγωγής που το μέλος υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 80%  της ετησίας παραγωγής των προϊόντων του, που προορίζονται για το εμπόριο και για τα οποία η γενική συνέλευση αποφάσισε την κοινή εμπορία ύστερα από μεταποίηση ή αυτούσια, όπως η παραγωγή του κάθε μέλους προκύπτει από την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής και την αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) ή/και β) το ποσοστό κάθε είδους εφοδίων, χρήσιμων για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής τους οικονομίας, που το μέλος υποχρεούται να προμηθεύεται από τον ΑΣ, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, αν υπάρχει.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης  το μέλος μπορεί να απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγράφου 3, εφόσον: α) έχει αντικειμενική αδυναμία ή για άλλους σοβαρούς λόγους, β) πριν από την ένταξή του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή. 

5. Η μη παράδοση της παραγωγής στον ΑΣ ή η μη προμήθεια των εφοδίων από αυτόν, κατά τους όρους του καταστατικού του, αποτελεί λόγο διαγραφής του μέλους από αυτόν.

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 11:52 | Νίκος Βαλλής

  Η υποχρέωση παράδοσης της παραγωγής πρέπει να αφορά και τους άμεσους συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή σύζυγο και τέκνα

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 10:22 | Νίκος Βαλλής

  1. Όσον αφορά την παράδοση παραγωγής, καλό είναι να λέει διακίνηση αντί για παράδοση, διότι δεν μπορούν όλοι οι συν/σμοί να παραλάβουν το προιόν αλλά καλό θα ήταν τουλάχιστον να μεσολαβεί στην διακίνηση με δελτίο αποστολής του συνσμού και καλό θα ήταν η διακίνηση να γίνεται σε έναν μεγαλύτερο συν/σμό που θα έχει την δυνατότητα να παραλάβει.

  2. Από την δήλωση ΟΣΔΕ δεν προκύπτει η ποσότητα παραγωγής, παλιά ήταν υποχρεωτικό στην δήλωση να κατατίθενται τα τιμολόγια πώλησης, καλό θα ήταν να επανισχύσει αυτό, θα βοηθούσε και στην ιχνηλασιμότητα.

 • 22 Νοεμβρίου 2015, 09:31 | Βαγγέλης Δημητρίου

  Ειδικά για τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς μέλη μπορεί να είναι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης θα ασχολούνται αποκλειστικά με την αλιεία ( συμμετέχουν στην εκμετάλλευση). Στους μετέχοντες στην εκμετάλλευση προσμετρούνται και σε ποσοστό έως 25% των επαγγελματιών αλιέων απασχολούμενοι με σχέση εργασίας στο συνεταιρισμό, με διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, για την κάλυψη υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

 • Παράδειγμα ποιοι μπορούν να γίνουν μελών και συνεργατών από την ισπανική νομοθεσία

  1. Μέλη των Συνεργατικών Εταιρειών πρώτου βαθμού μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου, με τις επιφυλάξεις που ορίζονται στον τίτλο ΙΙ του παρόντος Νόμου.
  Στις δευτεροβάθμιες ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128.1.
  Κατά την χρονική στιγμή της συγκρότησης τους, οι πρωτοβάθμιες Συνεργατικές Εταιρείες πρέπει να απαρτίζονται, τουλάχιστον, από τρία μέλη του τύπου της συγκροτούμενης Συνεργατικής Επιχείρησης. Οι δευτεροβάθμιες ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες πρέπει να έχουν ως ιδρυτικά μέλη τους κατ’ ελάχιστον δύο Συνεργατικές Εταιρείες.
  2. Σε μια Συνεργατική Εταιρεία μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους, τα οποία θα ονομάζονται συνεργάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που χωρίς να προωθούν το συνεργατικό εταιρικό σκοπό, μπορούν με την συμμετοχή τους να βοηθήσουν στην επίτευξή του. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους ρυθμίζονται από το Καταστατικό, και σε ότι δεν προβλέπεται από αυτό, από τις συμφωνίες τους με την Συνεργατική Εταιρεία. Στο σύνολο τους αυτά τα μέλη-συνεργάτες, εκτός εάν είναι Συνεργατικές Εταιρείες, δεν μπορούν να κατέχουν περισσότερες από το ένα τρίτο των ψήφων, ούτε στη Γενική Συνέλευση ούτε στο Συμβούλιο Διαχειριστών.

 • Το τελευταίο σχόλιο ήταν για το αρθρο 6 που ακολουθεί

 • Δεν αναφέρετε σε πόσες μέρες το Δ.Σ. πρέπει να απαντήσει στο αίτημα ένταξης του νέου μέλους.
  Επίσης προτείνεται ποσοστό επι των μελών ( συνήθως 5-10%) να έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει την εγγραφή και να θέτει το θέμα στην Γενική Συνέλευση και να ορίζεται εάν μέχρι την τελική απόφασή ο αιτούμενος θα είναι μέλος ή όχι του συνεταιρισμού.

  σχετικά με την παράγραφο 6. σε πολλές νομοθεσίες νομοθεσίες η επιστροφή της μερίδας μπορεί να είναι μειούμενη και σε περίπτωση διαγραφής για πολύ σοβαρό λόγο, όταν ένα μέλος υποσκάπτει τα συμφέροντα του συνεταιρισμού ή μελών του. Αυτό είναι ένα πρόσθετο αποτρεπτικό μέτρο.

 • Σχετικά με την παράγραφο 4β έρχετε σε σύγκρουση με την αρχή ότι ένα μέλος δεν θα πρέπει να ασκεί ανταγωνιστικές δραστηριότητες με τον συνεταιρισμό, θα μπορούσε να γίνει μέλος του συνεταιρισμού με την λήξη της σύμβασης πώλησης

  Σχετικά με το γ) Ο ΑΣ θα πρέπει σύμφωνα με το προγραμματισμό επιχειρηματικής δράσης θα πρέπει να γνωρίζει τι μπορεί να απορροφήσει και να έχει ενημέρωση εκ των προτέρων τα μέλη του . Προτείνεται το γ να γραφεί ως γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή για σοβαρούς λόγους οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από την Γ.Σ.

 • Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι στο «ποσοστό συμμετοχής των νομικών προσώπων-μελών καθορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των φυσικών προσώπων.» αφορά τα δικαιώματα ψήφου, όπου πρέπει συσσωρευτικά να κατέχουν το 20%, οπότε αναφερόμαστε σε διαφορετική κατηγορία μελών που η ψήφος τους σταθμίζεται διαφορετικά και δεν αναφέρετε σε περιορισμό να κατέχουν το 20% των κεφαλαίων ή μερίδων.

  στην παράγραφο 2 τα μέλη-επενδυτές προτείνεται να γραφούν μέλη-συνεργάτες εάν και στην διεθνή συνεταιριστική βιβλιογραφία δεν προβλέπονται μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για να λάβουν ενισχύσεις από συνεργάτες δίνεται η δυνατότητα στους συνεταιρισμούς να εκδίδουν ομόλογα και αλλά αξιόγραφα.

 • Μπορεί ένας ανήλικος να γίνει μέλος, τι σημαίνει πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας, γιατί θα πρέπει κάποιος να ανατρέξει σε άλλο νόμο για να δει τι σημαίνει αυτό και δεν αναφέρετε εδώ?

  Στην παράγραφο 1 το » απασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ του ΑΣ» προτείνεται να γραφεί ως » απασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στους ΣΚΟΠΟΥΣ του ΑΣ»

  Επίσης το «πληροί τους όρους του καταστατικού του και αποδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του» προτείνεται να γραφεί ως » πληροί τους όρους και αποδέχεται το καταστατικό.»

 • Σχετικά με την εμπλοκή μελών επενδυτών (αρ.2), το μη δικαίωμα ψήφου θα είναι αποτρεπτικό για την τυχόν συμμετοχή σε πολλές περιπτώσεις. Είναι προτιμότερο να αποφασίζεται από τον συνεταιρισμό (όπως και άλλα διακαιώματα που υπονοούνται) και να μην ορίζεται θεσμικά.
  Εφόσον θα μπορεί να παράσχεται δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ποσόστωσης των προαιρετικών μεριδίων (πχ 49% ή 33% αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε διακαιώματα μειοψηφίας) προκειμένου να μην υπάρχει αλλοίωση των αποφάσεων της ΓΣ του συνεταιρισμού.
  Θα μπορούσε να υπάρχει και πρόβλεψη για είσοδο ενός συνεταιρισμού στην παράλληλη χρηματιστηριακή αγορά (ΕΝΑ-ΣΤΕΠ) καθώς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει είσοδο συνεταιρισμών.

 • Σχετικά με τη συμμετοχή των νομικών προσώπων θα μπορούσε να γίνει μια εξαίρεση για προσωπικές εταιρίες ΟΕ και ΕΕ καθώς μπορούν να ελεγχθούν τα φυσικά πρόσωπα ως προς την επαγγελματική τους ιδιότητα και δεν καταστρατηγείται το κριτήριο συμμετοχής αγροτών έναντι επενδυτών / κεφαλαιούχων που προσπαθεί να προασπίσει το εδάφιο.