• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 20 Νοεμβρίου 2015, 17:16

    Παράδειγμα ποιοι μπορούν να γίνουν μελών και συνεργατών από την ισπανική νομοθεσία 1. Μέλη των Συνεργατικών Εταιρειών πρώτου βαθμού μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου, με τις επιφυλάξεις που ορίζονται στον τίτλο ΙΙ του παρόντος Νόμου. Στις δευτεροβάθμιες ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128.1. Κατά την χρονική στιγμή της συγκρότησης τους, οι πρωτοβάθμιες Συνεργατικές Εταιρείες πρέπει να απαρτίζονται, τουλάχιστον, από τρία μέλη του τύπου της συγκροτούμενης Συνεργατικής Επιχείρησης. Οι δευτεροβάθμιες ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες πρέπει να έχουν ως ιδρυτικά μέλη τους κατ’ ελάχιστον δύο Συνεργατικές Εταιρείες. 2. Σε μια Συνεργατική Εταιρεία μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους, τα οποία θα ονομάζονται συνεργάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που χωρίς να προωθούν το συνεργατικό εταιρικό σκοπό, μπορούν με την συμμετοχή τους να βοηθήσουν στην επίτευξή του. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους ρυθμίζονται από το Καταστατικό, και σε ότι δεν προβλέπεται από αυτό, από τις συμφωνίες τους με την Συνεργατική Εταιρεία. Στο σύνολο τους αυτά τα μέλη-συνεργάτες, εκτός εάν είναι Συνεργατικές Εταιρείες, δεν μπορούν να κατέχουν περισσότερες από το ένα τρίτο των ψήφων, ούτε στη Γενική Συνέλευση ούτε στο Συμβούλιο Διαχειριστών.