• Σχόλιο του χρήστη 'Μαυρούλης Θανάσης' | 22 Νοεμβρίου 2015, 18:59

    Συγχαρητήρια για την επιλογή προώθησης της οργάνωσης και ρύθμισης της παραγωγικής αλυσίδας των προστατευόμενων ενδείξεων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παράγραφος 3, καθώς και η προηγούμενη παράγραφος 1(« Η Ομάδα αποτελείται κυρίως….») προβλέπουν ότι στη σύσταση των Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας ΠΟΠ ή κατά περίπτωση ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, απαιτείται η συμμετοχή και των Οργανώσεων παραγωγών και επιβάλλεται η εξασφάλιση της συνεργασίας της Περιφερειακής Ενότητας. Και όχι μόνο αλλά και ότι είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην Ομάδα της πλειοψηφίας των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος. Την πλειοψηφία της κάθε κατηγορίας; Αν αυτό σημαίνει το «…με κοινή πρωτοβουλία της πλειοψηφίας, των παραγωγών, μεταποιητών, Οργανώσεων παραγωγών…», κι αν καταλάβαμε καλά. Τρία είναι τα σημαντικότερα θέματα που περιέχονται σε αυτές τις παραγράφους, που αποτελούν προϋπόθεση για την αναγνώριση των Ομάδων αυτών από την Πολιτεία κατά την ακόλουθη παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, τα οποία απαιτούν εμβάθυνση: -α)η συμμετοχή της πλειοψηφία των ενεχόμενων στην αλυσίδα παραγωγής• -β)η υποχρεωτική συμμετοχή των οργανώσεων παραγωγών• -γ)η υποχρεωτική συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας. α)Καταλαβαίνουμε ότι οι οργανισμοί που επιδιώκουν την αναγνώριση τους από την Πολιτεία πρέπει να έχουν μια κατάλληλη αντιπροσωπευτικότητα. Δεδομένου όμως ότι ο οργανισμός για τον οποίο γίνεται λόγος έχει σαν στόχο του τον έλεγχο και την προστασία του προϊόντος και είναι εθελοντικός, δηλαδή η συμμετοχή είναι προαιρετική, η αντιπροσωπευτικότητα δεν πρέπει να αναφέρεται τόσο στο ποσοστό των ενεχόμενων στην αλυσίδα παραγωγής όσο στο ποσοστό του ελεγχόμενου-προστατευόμενου προϊόντος. Πχ. Αν σε μια Ομάδα Διαχείρισης και Προστασίας ΠΟΠ ελαιόλαδου συμμετέχουν τα 100% των τυποποιητών-εμφιαλωτών, τα 30% των ελαιοτριβείων και τα 49% των καλλιεργητών (η συμμετοχή των οποίων θα είναι η πιο δύσκολη, εκτός αν επιδιώκουμε πλασματικές αντιπροσωπίες), και δεδομένης τη πιστοποίησης όλου του προϊόντος από τον Agrocert και της προορατικότητας της συμμετοχής η Ομάδα, αυτή δεν είναι αναγνωρίσιμη; Πιστεύουμε ότι το θέμα απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία πριμοδοτώντας την ελεγχόμενη ποσότητα παρά το ποσοστό συμμετοχής στην Ομάδα Διαχείρισης και Προστασίας για την αναγνώρισή της . Θα ήταν προτιμότερο τα κριτήρια για την αναγνώριση να συγκεντρωθούν στην Υπουργική Απόφαση η οποία εξάλλου προβλέπετε στην ακόλουθη παράγραφο 8. β) Όσον αφορά την υποχρεωτική συμμετοχή των οργανώσεων παραγωγών, θέλουμε να σημειώσουμε ότι οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών, οι διεπαγγελματικές οργανώσεις κατά τις επιταγές των κανονισμών ΕΕ αλλά και κατά το συνταγματικό πνεύμα του ελευθέρως συνεταιρίζεσθαι συγκροτούνται, όπως σωστά προβλέπεται από το παρόν σχέδιο νόμου, με πρωτοβουλία των εμπλεκόμενων στην διαδικασία παραγωγής του τελικού προϊόντος χωρίς την κηδεμονία άλλων οργανώσεων ή θεσμών. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο της αναγκαστικής αυτής παρουσίας των Οργανώσεων παραγωγών στις Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας των προϊόντων προστατευόμενων ενδείξεων. Τόσο μάλλον που μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι οργανώσεις αυτές δεν υπάρχουν ή δεν συμφωνούν με την σύσταση των Ομάδων αυτών, ο χαρακτήρας των οποίων είναι τελείως εθελοντικός. Γιατί αυτή η διαφορά με τις άλλες οργανώσεις; ποιος ο λόγος της επιβολής μιας κηδεμονίας, μέσω άλλων οργανώσεων και του Δημοσίου, ενός οργανισμού ιδιωτικού δικαίου πριν την γέννησή του και του τρόπου σύλληψης του; Επιβολή που κατά την γνώμη μας περιορίζει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. γ)Τέλος θέλομε να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία Περιφερειακή Ενότητα της χώρας που θα αρνηθεί να συνδράμει την δημιουργία των εθελοντικών αυτών Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας των προστατευόμενων ενδείξεων του χώρου τους. Αν όμως υπάρχει αυτή αμφιβολία καλώς έχει η επιβολή της συνεργασίας των στην συγκρότηση αυτών των Ομάδων. Αν τουναντίον η επιβολή της συνεργασίας αποσκοπεί στην χειραγώγηση της σύστασης των Ομάδων τότε το πρόβλημα γίνεται πιο βαρύ. Κάποιος πολιτικός έλεγε ότι «το να υποψιάζεσαι πάντα κακές προθέσεις είναι αμάρτημα, αλλά τις περισσότερες φορές είδες σωστά». Για όλους αυτού τους λόγους πιστεύουμε ότι στην περίπτωσή μας χρειάζεται τουναντίον το αντίθετο: η παρότρυνση των Περιφερειακών Ενοτήτων να υποβοηθήσουν με κάθε μέσο την δημιουργία αυτών των Ομάδων με στόχο την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας προώθησης και ανάπτυξης των προϊόντων αυτών κατά αναλογία των όσων προβλέπει και το άρθρο 45 παραγρ. 2 του κανονισμού 1151/12 σχετικά με τα Κράτη μέλη. Εξ άλλου, όπως ήδη αναφέραμε, στην παράγραφο 8 προβλέπεται ότι τα κυριότερα κριτήρια αναγνώρισης και λειτουργίας των ομάδων αυτών τα καθορίζει το Υπουργείο με ειδική απόφαση. Δεδομένων των ανωτέρω προτείνουμε Την διαμόρφωση της παραγράφου 2 ως εξής: την αντικατάσταση της φράσης «Η ομάδα αποτελείται κυρίως από παραγωγούς ή μεταποιητές ή οργανώσεις παραγωγών του προϊόντος» με την « Η Ομάδα αποτελείται από παραγωγούς, μεταποιητές ή/και συσκευαστές» Την διαμόρφωση της παραγράφου 3: Την αντικατάστασή της με την ακόλουθη: «Οι ομάδες δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνιστώνται ύστερα από κοινή πρωτοβουλία των παραγωγών, μεταποιητών, συσκευαστών. Στις ομάδες αυτές έχουν αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες που συμμετέχουν στην παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ Οι Περιφερειακές Ενότητες με διοικητικά μέσα, οι Οργανώσεις παραγωγών και οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις, όπου υφίστανται, ενθαρρύνουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας των προστατευόμενων ενδείξεων». Πρόσθεση παραγράφου 9 Για τους λόγους που ισχύουν και για τους συνεταιρισμούς 9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου ισχύει και για τις Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας αντικαθιστώντας τις δυο πρώτες περιόδους της με τις δυο ακόλουθες: «Σε Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας των προστατευόμενων ενδείξεων με περισσότερα από 300 μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εκλογή αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αντιπρόσωποι στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση εκλέγονται κατά αναλογία από το σύνολο των μελών της κάθε κατηγορίας της Ομάδας». Πρόσθεση παραγράφου 10 Για τους λόγους που ισχύουν για τους συνεταιρισμούς «Η παράγραφος 15 του άρθου 15 ισχύει και για τις Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας των προστατευομένων ενδείξεων του παρόντος άρθρου». Μαυρούλης Θανάσης