Άρθρο 37-Ομάδες διαχείρισης και προστασίας προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

1. Σε κάθε μία οριοθετημένη περιοχή παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)  συμπεριλαμβανομένων των αμπελοοινικών προϊόντων, των αρωματισμένων οίνων και των αλκοολούχων ποτών ή για κάθε Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) μπορεί να συνιστάται εθελοντικά, κατά περίπτωση, Ομάδα Διαχείρισης και Προστασίας ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ (στο εξής ομάδα). Η ομάδα αποτελείται κυρίως από παραγωγούς ή μεταποιητές ή οργανώσεις παραγωγών του προϊόντος και έργο της είναι η διαχείριση, η προστασία, η προώθηση και αξιοποίηση των προϊόντων με τις ονομασίες ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, καθώς και η  ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά.

2. Επιτρέπεται η σύσταση μιας ομάδας για περισσότερες της μίας ονομασίες ΠΟΠ/ΠΓΕ και για προϊόντα του ιδίου τομέα, υπό τους όρους που τίθενται με την απόφαση της παραγράφου 8, στην περίπτωση κατά την οποία περιοχές ή/και παραγωγοί των αντίστοιχων προϊόντων συμπίπτουν, εν όλω ή εν μέρει, με βάση τις προδιαγραφές των αντίστοιχων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

3. Οι ομάδες δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνιστώνται ύστερα από κοινή πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των παραγωγών, μεταποιητών, Οργανώσεων Παραγωγών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία παράγεται το εν λόγω προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Στις ομάδες αυτές έχουν αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες που συμμετέχουν στην παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

4. Οι ομάδες αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πριν την αναγνώριση τους μπορούν να λειτουργούν προσωρινά σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8.

5. Οι ομάδες που έχουν αναγνωριστεί ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ)1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων όπως αυτός ισχύει, και οι οποίες συνίστανται, ιδίως, στα εξής:

α) Συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές  για όλα τα θέματα που αφορούν οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας των προϊόντων αυτών.

β) Μεριμνούν για την προστασία και διαφύλαξη των προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ  από  καταχρήσεις, αθέμιτο ανταγωνισμό, παραποιήσεις και παράνομη χρήση των προστατευόμενων ονομασιών καθώς και από κάθε άλλη ενέργεια που βλάπτει την εικόνα τους.

γ) Συμβάλουν στην προώθηση των προϊόντων και ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν στα προϊόντα ιδιαίτερη αξία.

6. Οι αποφάσεις των ομάδων για τα θέματα γενικής προώθησης της ονομασίας και επισήμανσης όσον αφορά στη χρήση συλλογικού σήματος για την ΠΟΠ/ΠΓΕ και ΕΠΙΠ ονομασία και για θέματα διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του προϊόντος εφαρμόζονται από όλους τους παραγωγούς και μεταποιητές.

7. Για  θέματα που αφορούν στην προστασία και στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προϊόντος, οι ομάδες μπορούν να διαθέτουν και δικούς τους επόπτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να πραγματοποιούν ελέγχους στην παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία του συγκεκριμένου ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Τα ευρήματα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση τους.

8. Η χρηματοδότηση των ομάδων εξασφαλίζεται με την θέσπιση εισφοράς επί των μελών τους ή/και με την χρήση και αξιοποίηση ενωσιακών ή εθνικών προγραμμάτων καθώς και με την επέκταση εισφοράς και σε μη μέλη της ομάδας επί συγκεκριμένων δράσεων, όταν από αυτές επωφελείται το σύνολο των παραγωγών της ΠΟΠ/ΠΓΕ /ΕΠΙΠ.

9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:

α) Οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία για την αναγνώριση ή την προσωρινή λειτουργία των ομάδων.

β) Οι κανόνες που διέπουν την λειτουργία τους, ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων  παραγωγών, μεταποιητών και συσκευαστών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στα όργανα της ομάδας. 

γ) Ο επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών της ομάδας μεταξύ των μελών της.

δ) Οι λεπτομέρειες που αφορούν στους ελέγχους που διενεργεί η ομάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7.

 • ΙΙ. Παρατηρήσεις επί του άρθρου 37 (Ομάδες διαχείρισης και προστασίας προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ)

  Υπάρχει ανάγκη συντονισμού σε Εθνικό επίπεδο ανά προϊόν και αυτό δεν προβλέπεται, καθώς και η συνεργασία με τις Διεπαγγελματικές οι οποίες μπορούν να παίζουν ακριβώς αυτό τον ρόλο του συντονιστή. Για το λόγο αυτό να γίνουν οι ακόλουθες συμπληρώσεις:
  – Στην παράγραφο 5, εδ.α) να προστεθεί σχετική διατύπωση με διαμόρφωση του υφιστάμενου κειμένου ως ακολούθως:
  «α) Συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για όλα τα θέματα που αφορούν οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων αυτών, ως και την αναγνωρισμένη διεπαγγελματική οργάνωση, εφόσον υπάρχει, για συντονισμό σε εθνικό επίπεδο.»
  – Στην παράγραφο 6, να προστεθεί σχετική διατύπωση με διαμόρφωση του υφιστάμενου κειμένου ως ακολούθως:
  «6. Για θέματα που αφορούν στην προστασία και στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προϊόντος, οι ομάδες μπορούν να διαθέτουν και δικούς τους επόπτεςοι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να πραγματοποιούν ελέγχους στην παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και διακίνηση του συγκεκριμένου ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Στο έργο τους αυτό συνεργάζονται με την αντίστοιχη σε εθνικό επίπεδο διεπαγγελματική οργάνωση.Τα ευρήματα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση τους.»
  – Στην παράγραφο 8, να προστεθεί ως εδάφιο γ) ηακόλουθη διατύπωση με αναρίθμηση των υφισταμένων εδαφίων γ) και δ) σε δ) και ε) αντίστοιχα:
  «γ) Η σχέση τους με την αντίστοιχη εθνική διεπαγγελματική για το συντονισμό σε εθνικό επίπεδο.»

 • 25 Νοεμβρίου 2015, 14:40 | Αντώνης Γ. Αηδονίδης

  F09 Να μπορεί να συσταθεί Ομάδα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ και για προϊόντα τα οποία έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την σχετική Πιστοποίηση. Η ομάδα αυτή θα μπορεί να ξεκινήσει τον Φάκελο Υποψηφιότητας για την αναγνώριση του προϊόντος και παρακολουθήσει την εξέλιξη του.

 • Συγχαρητήρια για την επιλογή προώθησης της οργάνωσης και ρύθμισης της παραγωγικής αλυσίδας των προστατευόμενων ενδείξεων
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Η παράγραφος 3, καθώς και η προηγούμενη παράγραφος 1(« Η Ομάδα αποτελείται κυρίως….») προβλέπουν ότι στη σύσταση των Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας ΠΟΠ ή κατά περίπτωση ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, απαιτείται η συμμετοχή και των Οργανώσεων παραγωγών και επιβάλλεται η εξασφάλιση της συνεργασίας της Περιφερειακής Ενότητας.
  Και όχι μόνο αλλά και ότι είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην Ομάδα της πλειοψηφίας των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος. Την πλειοψηφία της κάθε κατηγορίας; Αν αυτό σημαίνει το «…με κοινή πρωτοβουλία της πλειοψηφίας, των παραγωγών, μεταποιητών, Οργανώσεων παραγωγών…», κι αν καταλάβαμε καλά.
  Τρία είναι τα σημαντικότερα θέματα που περιέχονται σε αυτές τις παραγράφους, που αποτελούν προϋπόθεση για την αναγνώριση των Ομάδων αυτών από την Πολιτεία κατά την ακόλουθη παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, τα οποία απαιτούν εμβάθυνση:

  -α)η συμμετοχή της πλειοψηφία των ενεχόμενων στην αλυσίδα παραγωγής•
  -β)η υποχρεωτική συμμετοχή των οργανώσεων παραγωγών•
  -γ)η υποχρεωτική συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας.
  α)Καταλαβαίνουμε ότι οι οργανισμοί που επιδιώκουν την αναγνώριση τους από την Πολιτεία πρέπει να έχουν μια κατάλληλη αντιπροσωπευτικότητα. Δεδομένου όμως ότι ο οργανισμός για τον οποίο γίνεται λόγος έχει σαν στόχο του τον έλεγχο και την προστασία του προϊόντος και είναι εθελοντικός, δηλαδή η συμμετοχή είναι προαιρετική, η αντιπροσωπευτικότητα δεν πρέπει να αναφέρεται τόσο στο ποσοστό των ενεχόμενων στην αλυσίδα παραγωγής όσο στο ποσοστό του ελεγχόμενου-προστατευόμενου προϊόντος. Πχ. Αν σε μια Ομάδα Διαχείρισης και Προστασίας ΠΟΠ ελαιόλαδου συμμετέχουν τα 100% των τυποποιητών-εμφιαλωτών, τα 30% των ελαιοτριβείων και τα 49% των καλλιεργητών (η συμμετοχή των οποίων θα είναι η πιο δύσκολη, εκτός αν επιδιώκουμε πλασματικές αντιπροσωπίες), και δεδομένης τη πιστοποίησης όλου του προϊόντος από τον Agrocert και της προορατικότητας της συμμετοχής η Ομάδα, αυτή δεν είναι αναγνωρίσιμη;
  Πιστεύουμε ότι το θέμα απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία πριμοδοτώντας την ελεγχόμενη ποσότητα παρά το ποσοστό συμμετοχής στην Ομάδα Διαχείρισης και Προστασίας για την αναγνώρισή της . Θα ήταν προτιμότερο τα κριτήρια για την αναγνώριση να συγκεντρωθούν στην Υπουργική Απόφαση η οποία εξάλλου προβλέπετε στην ακόλουθη παράγραφο 8.
  β) Όσον αφορά την υποχρεωτική συμμετοχή των οργανώσεων παραγωγών, θέλουμε να σημειώσουμε ότι
  οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών, οι διεπαγγελματικές οργανώσεις κατά τις επιταγές των κανονισμών ΕΕ αλλά και κατά το συνταγματικό πνεύμα του ελευθέρως συνεταιρίζεσθαι συγκροτούνται, όπως σωστά προβλέπεται από το παρόν σχέδιο νόμου, με πρωτοβουλία των εμπλεκόμενων στην διαδικασία παραγωγής του τελικού προϊόντος χωρίς την κηδεμονία άλλων οργανώσεων ή θεσμών.
  Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο της αναγκαστικής αυτής παρουσίας των Οργανώσεων παραγωγών στις Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας των προϊόντων προστατευόμενων ενδείξεων. Τόσο μάλλον που μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι οργανώσεις αυτές δεν υπάρχουν ή δεν συμφωνούν με την σύσταση των Ομάδων αυτών, ο χαρακτήρας των οποίων είναι τελείως εθελοντικός.
  Γιατί αυτή η διαφορά με τις άλλες οργανώσεις; ποιος ο λόγος της επιβολής μιας κηδεμονίας, μέσω άλλων οργανώσεων και του Δημοσίου, ενός οργανισμού ιδιωτικού δικαίου πριν την γέννησή του και του τρόπου σύλληψης του; Επιβολή που κατά την γνώμη μας περιορίζει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.
  γ)Τέλος θέλομε να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία Περιφερειακή Ενότητα της χώρας που θα αρνηθεί να συνδράμει την δημιουργία των εθελοντικών αυτών Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας των προστατευόμενων ενδείξεων του χώρου τους. Αν όμως υπάρχει αυτή αμφιβολία καλώς έχει η επιβολή της συνεργασίας των στην συγκρότηση αυτών των Ομάδων. Αν τουναντίον η επιβολή της συνεργασίας αποσκοπεί στην χειραγώγηση της σύστασης των Ομάδων τότε το πρόβλημα γίνεται πιο βαρύ. Κάποιος πολιτικός έλεγε ότι «το να υποψιάζεσαι πάντα κακές προθέσεις είναι αμάρτημα, αλλά τις περισσότερες φορές είδες σωστά».
  Για όλους αυτού τους λόγους πιστεύουμε ότι στην περίπτωσή μας χρειάζεται τουναντίον το αντίθετο: η παρότρυνση των Περιφερειακών Ενοτήτων να υποβοηθήσουν με κάθε μέσο την δημιουργία αυτών των Ομάδων με στόχο την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας προώθησης και ανάπτυξης των προϊόντων αυτών κατά αναλογία των όσων προβλέπει και το άρθρο 45 παραγρ. 2 του κανονισμού 1151/12 σχετικά με τα Κράτη μέλη.
  Εξ άλλου, όπως ήδη αναφέραμε, στην παράγραφο 8 προβλέπεται ότι τα κυριότερα κριτήρια αναγνώρισης και λειτουργίας των ομάδων αυτών τα καθορίζει το Υπουργείο με ειδική απόφαση.
  Δεδομένων των ανωτέρω προτείνουμε

  Την διαμόρφωση της παραγράφου 2 ως εξής:
  την αντικατάσταση της φράσης «Η ομάδα αποτελείται κυρίως από παραγωγούς ή μεταποιητές ή οργανώσεις παραγωγών του προϊόντος» με την « Η Ομάδα αποτελείται από παραγωγούς, μεταποιητές ή/και συσκευαστές»

  Την διαμόρφωση της παραγράφου 3:
  Την αντικατάστασή της με την ακόλουθη:
  «Οι ομάδες δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνιστώνται ύστερα από κοινή πρωτοβουλία των παραγωγών, μεταποιητών, συσκευαστών. Στις ομάδες αυτές έχουν αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες που συμμετέχουν στην παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

  Οι Περιφερειακές Ενότητες με διοικητικά μέσα, οι Οργανώσεις παραγωγών και οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις, όπου υφίστανται, ενθαρρύνουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας των προστατευόμενων ενδείξεων».

  Πρόσθεση παραγράφου 9
  Για τους λόγους που ισχύουν και για τους συνεταιρισμούς

  9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου ισχύει και για τις Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας αντικαθιστώντας τις δυο πρώτες περιόδους της με τις δυο ακόλουθες:
  «Σε Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας των προστατευόμενων ενδείξεων με περισσότερα από 300 μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εκλογή αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αντιπρόσωποι στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση εκλέγονται κατά αναλογία από το σύνολο των μελών της κάθε κατηγορίας της Ομάδας».

  Πρόσθεση παραγράφου 10
  Για τους λόγους που ισχύουν για τους συνεταιρισμούς

  «Η παράγραφος 15 του άρθου 15 ισχύει και για τις Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας των προστατευομένων ενδείξεων του παρόντος άρθρου».

  Μαυρούλης Θανάσης