• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΚΕΟΣΟΕ' | 25 Νοεμβρίου 2015, 09:32
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 31§ 1 • Στο ανωτέρω άρθρο προβλέπεται ότι οι ΑΣ που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τον ίδιο κλάδο παραγωγής ... συνιστούν ένα Κλαδικό Εθνικό ΑΣ σε εθνικό επίπεδο από όλες τις περιφέρειες. Σήμερα η λειτουργία της ΚΕΟΣΟΕ διέπεται από το άρθρο 50 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ Α 269), σύμφωνα με το οποίο, οι ΚΕΣΕ του άρθρου 29 του Ν. 2810/2000, που δεν ασκούν εμπορία και δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις, συνεχίζουν να λειτουργούν με βάση το Ν. 2810/2000.Οι ΚΕΣΕ σύμφωνα με το ν.2810/2000 έχουν μέλη Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, αλλά και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που σύμφωνα με το νόμο 4015/2011 μετετράπησαν είτε σε ΑΣ είτε σε ΑΕΣ. Συνεπώς η ΚΕΟΣΟΕ έχει εγγεγραμμένες στη δύναμή της ΑΕΣ ,οι οποίες μάλιστα δραστηριοποιούνται σε σημαντικές αμπελουργικές περιοχές της χώρας. Η διατύπωση συνεπώς του παρόντος άρθρου περί παρεχόμενης δυνατότητας μόνο στους ΑΣ να συνιστούν ΚΕΑΣ, αποκλείει την συμμετοχή των ΑΕΣ στους ΚΕΑΣ. Αναρωτώμεθα γιατί θα πρέπει να διαγράψει η ΚΕΟΣΟΕ τις ΑΕΣ που έχει σήμερα ως μέλη, οι οποίες μάλιστα έχουν οινοποιητική δραστηριότητα. Κάθε αντιπρόταση η οποία θα έχει σαν περιεχόμενο την εγγραφή των ΑΣστην ΚΕΟΣΟΕ (ή τον ΚΕΑΣ) που είναι μέτοχοι στις ΑΕΣ είναι ανεδαφική, αφού οι ΑΣ μέλη των ΑΕΣ έχουν αντικείμενο δραστηριότητας μόνο την παραγωγή σταφυλιών και όχι οίνου, ενώ η οινοποιητική δραστηριότητα των σταφυλιών των μετόχων (ΑΣ ) ανήκει στις ΑΕΣ.Επιπλέον η κοινοτική νομοθεσία αναγνωρίζει ως προϊόν στην Ενιαία ΚΟΑ τον οίνο και όχι το αμπέλι με αποτέλεσμα τυχόν εγγραφή ως μελών των ΑΣ αντί των ΑΕΣ στην ΚΕΑΣ – ΚΕΟΣΟΕ δεν θα συμβαδίζει με τον κλάδο δραστηριότητας που είναι στην περίπτωση αυτή ο οίνος και όχι το αμπέλι . Προκειμένου συνεπώς να συνεχίσει την λειτουργία της η ΚΕΟΣΟΕ με όλα της τα μέλη καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη την επικράτεια θα πρέπει τις ΚΕΑΣ να μπορούν να τις συστήσουν ΑΣ και ΑΕΣ . • Διάταξη της ίδια παραγράφου προβλέπει τη σύσταση ενός μόνο κλαδικού εθνικού ΑΣ (ΚΕΑΣ) σε εθνικό επίπεδο από όλες τις περιφέρειες με πρωτοβουλία εκατό (100) ΑΣ. Η διάταξη αυτή είναι ανεφάρμοστη τουλάχιστον για τον αμπελοοινικό τομέακαι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της την δομημένη αμπελοοινική πραγματικότητα στην Ελλάδα , αφού συνολικά οι συνεταιρισμοί που έχουν σήμερα αμπελοοινική δραστηριότητα είναι 35 σε ολόκληρη την επικράτεια. Συνεπώς με την προϋπόθεση σύστασης ΚΕΑΣ βάσει πρωτοβουλίας 100 συνεταιρισμών είναι αδύνατη η σύσταση ΚΕΑΣ στον αμπελοοινικό τομέα, όταν η ΚΕΟΣΟΕ διαχρονικά έχει εγγεγραμμένουςόλους τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς ,που δεν υπερβαίνουν επαναλαμβάνουμε τους 35. Κατ’ αναλογία τα ίδια ισχύουν και σε επίπεδο περιφέρειας για τη σύσταση των ΚΠΕΑΣ δεδομένου ότι σε ολόκληρη την επικράτεια με μικρές εξαιρέσεις δραστηριοποιείται ένας συνεταιρισμός ανά νομό με αμπελοοινική δραστηριότητα οπότε σε επίπεδο περιφέρειας δεν υπερβαίνουν σε αριθμό το πλήθος των νομών που απαρτίζουν την περιφέρεια . • Στην ίδια παράγραφο και στους σκοπούς των ΚΕΑΣ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένας από τους ιδρυτικούς σκοπούς της ΚΕΟΣΟΕ ,αλλά και των άλλων τριτοβαθμίων οργανώσεων που κατά καιρούς συνεστήθησαν, που είναι η εκπροσώπηση των μελών τουςόσον αφορά την προώθηση των επαγγελματικών τους συμφερόντων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Η ΚΕΟΣΟΕ σήμερα ενεργεί ως συλλογικός εκπρόσωπος του συνεταιριστικού χώρου σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα (υπουργεία ΑΑΤ, Υπ Οικ., ΥΠΑΠΕΝ, κλπ) και στο εξωτερικό (Copa-Cogeca, GroupdedialogueCivilVin, διεθνή συνέδρια, κλπ) προωθώντας τα επαγγελματικά συμφέροντα των οινοποιητικών συνεταιρισμών και διαμορφώνοντας το διεκδικητικό πλαίσιο της Ελλάδας στο εξωτερικό. • Στο εν λόγω άρθρο επίσης πρέπει να προστεθεί αντίστοιχα η διάταξη του άρθρου 33 § 6 που αφορά τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και συγκεκριμένα την επιβολή ανταποδοτικής εισφοράς στα μέλη.Να τονισθεί ότι οι δραστηριότητες της ΚΕΟΣΟΕ είναι ευρύτερες και ουσιαστικότερες από αυτές των συστημένωνΔιεπαγγελματικών Οργανώσεων (π.χ. ΕΔΟΑΟ),