Άρθρο 31-Κλαδικοί συνεταιρισμοί – Ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση αγροτικών συνεταιρισμών.

1. Οι ΑΣ που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας στον ίδιο κλάδο παραγωγής ή σε ομοειδή προϊόντα, ή παροχή υπηρεσιών στα μέλη ενός κλάδου παραγωγής  ή ομοειδών προϊόντων, μπορεί να συνιστούν μεταξύ τους Κλαδικούς Περιφερειακούς ΑΣ (ΚΠΕΑΣ) σε επίπεδο Περιφέρειας, με πρωτοβουλία τουλάχιστον τριάντα (30) ΑΣ και Κλαδικούς Εθνικούς ΑΣ (ΚΕΑΣ) σε εθνικό επίπεδο από όλες τις περιφέρειες, μόνο έναν (1) ανά κλάδο με πρωτοβουλία τουλάχιστον εκατό (100) ΑΣ, με σκοπό τον συντονισμό του έργου των μελών τους και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, τις οποίες δεν μπορούν να διεξάγουν τα μέλη τους. Στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, μπορούν να συσταθούν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας  ΚΠΕΑΣ με πρωτοβουλία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ΑΣ.

Στους σκοπούς των ΚΠΕΑΣ και ΚΕΑΣ περιλαμβάνονται, ιδίως, η ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων ευρείας κλίμακας και η συνεργασία σε  θέματα χρηματοδότησης, μάρκετινγκ, εξαγωγών και εισαγωγών, εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής, οικονομικής λογιστικής,  νομικής και τεχνικής βοήθειας, καθώς και σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η έρευνα, η ανάπτυξη των κοινοτήτων  εντός των οποίων δραστηριοποιούνται τα μέλη τους και η προστασία του περιβάλλοντος.

2. Για τη σύσταση των ΚΠΕΑΣ και των ΚΕΑΣ ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα  3 και 4. Οι ΚΠΕΑΣ και ΚΕΑΣ εγγράφονται στο Μητρώο και αξιολογούνται σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 19.

3. Τα καταστατικά των ΚΠΕΑΣ και των ΚΕΑΣ καθορίζουν όλα τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ.

4. Ποσοστό 51% τουλάχιστον των ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, μπορούν  να συνιστούν μια ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση που έχει περιφέρεια ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και έδρα το δήμο που ορίζει το καταστατικό της. Στο καταστατικό της καθορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την οργάνωσή της, τους σκοπούς και τη λειτουργία της. Η οργάνωση αυτή δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, θεωρείται η οργάνωση της παρούσας παραγράφου και εγγράφεται στο Μητρώο. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν εγγράφεται στο Μητρώο.

 • 25 Νοεμβρίου 2015, 14:19 | Αντώνης Γ. Αηδονίδης

  F08 Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας υπάρχουν λιγότεροι από 15 ενεργοί Συνεταιρισμοί. Κατά συνέπεια προτείνεται για τις ΠΕ που διαθέτουν μικρότερο αριθμό ΑΣ ο ΚΠΑΣ να μπορεί να συσταθεί εφόσον συμφωνήσουν σε ποσοστό το 50%+1 ΑΣ που είναι ενεργοί με βάση τα στοιχεία του Μητρώου του αμέσως προηγούμενοι έτους που προηγείται της σύστασης του ΚΠΑΣ.

 • Άρθρο 31§ 1
  • Στο ανωτέρω άρθρο προβλέπεται ότι οι ΑΣ που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τον ίδιο κλάδο παραγωγής … συνιστούν ένα Κλαδικό Εθνικό ΑΣ σε εθνικό επίπεδο από όλες τις περιφέρειες.
  Σήμερα η λειτουργία της ΚΕΟΣΟΕ διέπεται από το άρθρο 50 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ Α 269), σύμφωνα με το οποίο, οι ΚΕΣΕ του άρθρου 29 του Ν. 2810/2000, που δεν ασκούν εμπορία και δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις, συνεχίζουν να λειτουργούν με βάση το Ν. 2810/2000.Οι ΚΕΣΕ σύμφωνα με το ν.2810/2000 έχουν μέλη Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, αλλά και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που σύμφωνα με το νόμο 4015/2011 μετετράπησαν είτε σε ΑΣ είτε σε ΑΕΣ. Συνεπώς η ΚΕΟΣΟΕ έχει εγγεγραμμένες στη δύναμή της ΑΕΣ ,οι οποίες μάλιστα δραστηριοποιούνται σε σημαντικές αμπελουργικές περιοχές της χώρας. Η διατύπωση συνεπώς του παρόντος άρθρου περί παρεχόμενης δυνατότητας μόνο στους ΑΣ να συνιστούν ΚΕΑΣ, αποκλείει την συμμετοχή των ΑΕΣ στους ΚΕΑΣ.
  Αναρωτώμεθα γιατί θα πρέπει να διαγράψει η ΚΕΟΣΟΕ τις ΑΕΣ που έχει σήμερα ως μέλη, οι οποίες μάλιστα έχουν οινοποιητική δραστηριότητα. Κάθε αντιπρόταση η οποία θα έχει σαν περιεχόμενο την εγγραφή των ΑΣστην ΚΕΟΣΟΕ (ή τον ΚΕΑΣ) που είναι μέτοχοι στις ΑΕΣ είναι ανεδαφική, αφού οι ΑΣ μέλη των ΑΕΣ έχουν αντικείμενο δραστηριότητας μόνο την παραγωγή σταφυλιών και όχι οίνου, ενώ η οινοποιητική δραστηριότητα των σταφυλιών των μετόχων (ΑΣ ) ανήκει στις ΑΕΣ.Επιπλέον η κοινοτική νομοθεσία αναγνωρίζει ως προϊόν στην Ενιαία ΚΟΑ τον οίνο και όχι το αμπέλι με αποτέλεσμα τυχόν εγγραφή ως μελών των ΑΣ αντί των ΑΕΣ στην ΚΕΑΣ – ΚΕΟΣΟΕ δεν θα συμβαδίζει με τον κλάδο δραστηριότητας που είναι στην περίπτωση αυτή ο οίνος και όχι το αμπέλι .
  Προκειμένου συνεπώς να συνεχίσει την λειτουργία της η ΚΕΟΣΟΕ με όλα της τα μέλη καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη την επικράτεια θα πρέπει τις ΚΕΑΣ να μπορούν να τις συστήσουν ΑΣ και ΑΕΣ .
  • Διάταξη της ίδια παραγράφου προβλέπει τη σύσταση ενός μόνο κλαδικού εθνικού ΑΣ (ΚΕΑΣ) σε εθνικό επίπεδο από όλες τις περιφέρειες με πρωτοβουλία εκατό (100) ΑΣ. Η διάταξη αυτή είναι ανεφάρμοστη τουλάχιστον για τον αμπελοοινικό τομέακαι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της την δομημένη αμπελοοινική πραγματικότητα στην Ελλάδα , αφού συνολικά οι συνεταιρισμοί που έχουν σήμερα αμπελοοινική δραστηριότητα είναι 35 σε ολόκληρη την επικράτεια. Συνεπώς με την προϋπόθεση σύστασης ΚΕΑΣ βάσει πρωτοβουλίας 100 συνεταιρισμών είναι αδύνατη η σύσταση ΚΕΑΣ στον αμπελοοινικό τομέα, όταν η ΚΕΟΣΟΕ διαχρονικά έχει εγγεγραμμένουςόλους τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς ,που δεν υπερβαίνουν επαναλαμβάνουμε τους 35.
  Κατ’ αναλογία τα ίδια ισχύουν και σε επίπεδο περιφέρειας για τη σύσταση των ΚΠΕΑΣ δεδομένου ότι σε ολόκληρη την επικράτεια με μικρές εξαιρέσεις δραστηριοποιείται ένας συνεταιρισμός ανά νομό με αμπελοοινική δραστηριότητα οπότε σε επίπεδο περιφέρειας δεν υπερβαίνουν σε αριθμό το πλήθος των νομών που απαρτίζουν την περιφέρεια .
  • Στην ίδια παράγραφο και στους σκοπούς των ΚΕΑΣ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένας από τους ιδρυτικούς σκοπούς της ΚΕΟΣΟΕ ,αλλά και των άλλων τριτοβαθμίων οργανώσεων που κατά καιρούς συνεστήθησαν, που είναι η εκπροσώπηση των μελών τουςόσον αφορά την προώθηση των επαγγελματικών τους συμφερόντων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
  Η ΚΕΟΣΟΕ σήμερα ενεργεί ως συλλογικός εκπρόσωπος του συνεταιριστικού χώρου σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα (υπουργεία ΑΑΤ, Υπ Οικ., ΥΠΑΠΕΝ, κλπ) και στο εξωτερικό (Copa-Cogeca, GroupdedialogueCivilVin, διεθνή συνέδρια, κλπ) προωθώντας τα επαγγελματικά συμφέροντα των οινοποιητικών συνεταιρισμών και διαμορφώνοντας το διεκδικητικό πλαίσιο της Ελλάδας στο εξωτερικό.
  • Στο εν λόγω άρθρο επίσης πρέπει να προστεθεί αντίστοιχα η διάταξη του άρθρου 33 § 6 που αφορά τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και συγκεκριμένα την επιβολή ανταποδοτικής εισφοράς στα μέλη.Να τονισθεί ότι οι δραστηριότητες της ΚΕΟΣΟΕ είναι ευρύτερες και ουσιαστικότερες από αυτές των συστημένωνΔιεπαγγελματικών Οργανώσεων (π.χ. ΕΔΟΑΟ),

 • Εκτός των κλαδικών συνεταιρισμών πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητοι και οι διακλαδικοί

  Παραδειγμα ο κτηνοτροφικος συνεταιρισμός ΘΕΣ γαλα συνεργαζεται με τον συνεταιρισμό ΘΕΣ γη παίρνοντας τις καλλιέργειες τους για την τροφή των αγελάδων τους. Θα έπρεπε να τους δίνεται η δυνατότητα να ιδρύσουν έναν διακλαδικό συνεταιρισμό για μνα συνεργάζονται σε συνεταιριστική βάση.

  Επίσης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας μεσω των διακλαδικών συνεταιρισμών αγροτικών και αστικών συνετιρισμών (καταναλωτικών)

  Στους κλαδικούς ή διακλαδικούς συνεταιρισμούς θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα το κάθε μέλος ΑΣ να έχει αριθμό ψήφος ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών του με τον ΚΠΕΑΣ ΚΕΑΣ ή τον αριθμό των ατόμων μελών του σύμφωνα με την διεθνή πρακτική και την 2η συνεταιριστική αρχή, για να είναι εφικτή και δίκαιη η συνεργασία μεγάλων και μικρών συνεταιρισμών αντλώντας αμοιβαία οφέλη, αλλιώς θα υπάρχει το φαινόμενό συνεργασίας ισοδύναμων συνεταιρισμών, μικρών με μικρούς και μεγάλους με μεγάλους.

  Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική υπάρχει η οριζόντιας και καθετής ολοκλήρωσής των συνεταιρισμών, στην οριζόντια υπάρχουν συνεταιρισμοί συνεταιρισμών για να προσφέρουν υποστήριξη στα μέλη τους ( εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής, οικονομικής λογιστικής, νομικής και τεχνικής βοήθειας,) ωσ δομές υποστήριξης και οι συνεταιρισμοί των συνεταιρισμών που ενώνουν επιχειρηματικά τις δυνάμεις τους δείτε σελ 40-41 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/3okefKatGrammesIII.pdf) Προτείνεται αυτή η δομή που υπάρχει σε όλη την διεθνή συνεταιριστική πρακτική και εκπροσωπεί την πραγματική εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών που η χώρα μας έχει αποδεκτεί να εφαρμόσει

  το αρθρο 4 πιστεύουμε ότι είναι ατελέσφορο και μη λειτουργικό δεν είναι δυνατόν 3000 συνεταιρισμοί να εκπροσωπηθούν μέσω ενός οργάνου. Μελη αυτού του οργάνου πρέπει να γίνονται οι ΚΕΠΑΣ οριζόντιας ολοκλήρωσης (Υποστηρικτικές δομές)

 • 22 Νοεμβρίου 2015, 10:39 | Βαγγέλης Δημητρίου

  Στην παρ.4 του παρόντος άρθρου προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση: Ποσοστό 51% τουλάχιστον των ΑΣ ομοειδούς αντικειμένου (π.χ. αλιευτικοί συνεταιρισμοί μισθωτές λιμνοθαλασσών) που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, μπορούν να συνιστούν μια ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση που έχει περιφέρεια ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και έδρα το δήμο που ορίζει το καταστατικό της