• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Π.Σ.Ι. - Η ΠΙΝΔΟΣ' | 26 Νοεμβρίου 2015, 14:31

    Να γίνει ξεκαθάρισμα ποιο είναι το πλεόνασμα και ποιο το κέρδος σε μια οικονομική μονάδα που πραγματοποιεί και μεταποίηση και εμπορία στο προϊόν που παραλαμβάνει από τους παραγωγούς. Παράγραφος 4 περίπτωση δ Το ποσοστό 5% των κερδών είναι πολύ μεγάλο, να αντικατασταθεί . '' Το καταστατικό να προβλέπει τη δημιουργία κεφαλαίου για κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των μελών του.'' Να προστεθεί παράγραφος που να αναφέρεται στην περίπτωση ζημιών του Α.Σ.. ''οι ζημίες της διαχειριστικής χρήσης του Α.Σ. κατανέμεται στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους.'' Δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. οι κατανεμηθείσες ζημιές να καταχωρίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς οι οποίες θα αποσβένονται τα επόμενα χρόνια από κέρδη που θα προκύψουν.