Άρθρο 22-Διαχειριστικό υπόλοιπο – Πλεονάσματα – Κέρδη – Τηρούμενα βιβλία

1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα του ΑΣ αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των προαιρετικών μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις συναλλαγές του ΑΣ με τα μέλη του σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και αποτελεί κέρδος.

2. Αν το καταστατικό προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα πλεονάσματα ή στα κέρδη ή και στα δύο, τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων και των κερδών.

3. Από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση για τις προαιρετικές μερίδες, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών του ΑΣ και επαναφέρεται αν το τακτικό αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των μερίδων των μελών. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο ποσοστό κράτησης. Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών.

4. Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά την κράτηση της παραγράφου 3, διατίθεται για την:

α) απόδοση στα μέλη, ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον ΑΣ,

β) ανάπτυξη του ΑΣ,

γ) υποστήριξη δραστηριοτήτων κοινωνικού σκοπού και

δ) εκπαίδευση των μελών του ΑΣ, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των πλεονασμάτων,

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, τα ποσά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 μπορεί να παραμείνουν στον ΑΣ ως εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού του ΑΣ από τις τράπεζες.

6. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:

α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγησή τους.

β) Η κράτηση της παραγράφου 3.

γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ από χαριστική αιτία.

δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

7. Οι ΑΣ τηρούν τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) και τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που προβλέπονται από τον ν. 4308/2014, όπως ισχύει, καθώς και τα παρακάτω βιβλία θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους:

α) Βιβλίο μητρώου μελών.

β) Βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων καθώς και του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου.

γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό.

8. Ο ΑΣ με απόφαση της γενικής του συνέλευσης δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε μη μέλη του ΑΣ, που δεν κατέχουν προαιρετικές μερίδες. Για φορολογικούς σκοπούς διανομής του πλεονάσματος και τήρησης των αποθεματικών, ο τρόπος λογιστικής καταχώρισης πρέπει να είναι διακριτός για τις συναλλαγές με μη μέλη.

 • Να γίνει ξεκαθάρισμα ποιο είναι το πλεόνασμα και ποιο το κέρδος σε μια οικονομική μονάδα που πραγματοποιεί και μεταποίηση και εμπορία στο προϊόν που παραλαμβάνει από τους παραγωγούς.
  Παράγραφος 4 περίπτωση δ
  Το ποσοστό 5% των κερδών είναι πολύ μεγάλο, να αντικατασταθεί .
  » Το καταστατικό να προβλέπει τη δημιουργία κεφαλαίου για κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των μελών του.»
  Να προστεθεί παράγραφος που να αναφέρεται στην περίπτωση ζημιών του Α.Σ..
  »οι ζημίες της διαχειριστικής χρήσης του Α.Σ. κατανέμεται στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους.»
  Δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. οι κατανεμηθείσες ζημιές να καταχωρίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς οι οποίες θα αποσβένονται τα επόμενα χρόνια από κέρδη που θα προκύψουν.

 • 26 Νοεμβρίου 2015, 13:20 | Αντώνης Μαλάμης

  Πρέπει να υπάρξει κοινή απόφαση/εγκύκλιος με υπουργείο Οικονομικών προς τις φορολογικές αρχές για τη φορολογική μεταχείρηση των πλεονασμάτων ως ανωτέρω.
  Αυτό επιβάλλεται να γίνει άμεσα και να έχει ισχύ απο 1/1/2015.

 • 25 Νοεμβρίου 2015, 14:26 | Αντώνης Γ. Αηδονίδης

  F07 Να εξειδικευτούν περεταίρω τα λοιπά βιβλία και στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία ενός ΑΣ. Δεν νοείται Αγροτικός Συνεταιρισμός χωρίς βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων και Α/Α πρωτοκόλλου (Άρα τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας)

 • 24 Νοεμβρίου 2015, 23:21 | Eleni

  Να γίνει ξεκάθαρο α)τι θεωρείται πλεόνασμα και δεν φορολογείται β) τι θεωρείται κέρδος και υπόκεινται στη φορολογία 13% βάςει του ν. 4172/2013.Η παρ.1 του παρόντος άρθρου η οποία ίςχυε και με τον
  Ν.2810/2000 παρερμηνεύεται απο τις φορολογικές αρχές με αποτέλεσμα οι συν/σμοί να φορολογούνται με τον εκάστοτε ισχύων φορολογικό συντελεστή για το σύνολο του διαχειριστικού τους αποτελέσματος χωρίς να γίνεται ο διαχωρισμός πλεονάσματος και κέρδους .

 • προτείνεται στην παράγραφος 8 να προστεθεί Ο ΑΣ με απόφαση της γενικής του συνέλευσης δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε μη μέλη του ΑΣ, που δεν κατέχουν προαιρετικές μερίδες. Για φορολογικούς σκοπούς διανομής του πλεονάσματος και τήρησης των αποθεματικών, ο τρόπος λογιστικής καταχώρισης πρέπει να είναι διακριτός για τις συναλλαγές με μη μέλη. ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΗ-ΜΕΛΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

  Επίσης στην παράγραφο 4γ τα ποσά που χορηγούνται για κοινους σκοπούς πρεπει να τυγχάνουν φορολογική αντιμετώπιση σαν να χορηγήθηκαν σε κοινωφελή ίδρυμα. Οι συνεταιρισμοί εχουν διπλή φύση ως ένωση ατόμων (κοινωφελής μη φορολογούμενη ) και ως επιχείρηση (φορολογούμενη)

  Γενικά θα πρέπει να γινεται αναφορά σε διανεμητεά ( φορολογούμενα) και μη διανεμητέα (μη φορολογούμενά) αποθεματικά σύμφωνα με την διεθνή συνεταιριστική πρακτική.

 • προτείνεται

  στην παράγραφο 3 το 10% για το τακτικό αποθεματικό να παρακρατείτε ακόμη και εαν φτάσει στο ύψος του ποσού των υποχρεωτικών μερίδων και εάν δίνονται ως μερίδες για την ίδρυση αναπτυξιακής συνεταιριστικής τράπεζας να είναι αφορολόγητο ( Οι αναπτυξιακές συνεταιριστικές τράπεζες να δανειοδοτούν συνεταιρισμούς με κεφάλαια κίνησης και νέους συνεταιρισμούς)

  η παράγραφος 4.δ να γίνει για την συνεταιριστική εκπαίδευση των μελών και την συνεταιριστική προώθηση ( δηλαδή για την στηριξη των ΚΠΕΑΣ ΚΕΑΣ αρθρου 31 και την ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη των συνεταιριμών

  η παράγραφος 5 να γίνει Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, τα ποσά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 μπορεί να παραμείνουν στον ΑΣ ως εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει 1-6% το επιτόκιο δανεισμού του ΑΣ από τις τράπεζες και με απόφαση της Γ.Σ.

 • 27 Οκτωβρίου 2015, 14:45 | giorgos

  Να διευκρινιστεί εάν το πλεόνασμα (το μέρος το οποίο προέρχεται από το ποσοστό κράτησης των συνεταιριστών) εξαιρείται της φορολογίας & συνεπώς θα πρέπει να εμφανίζεται ως «αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.4015» στα βιβλία του ΑΣ, καθώς και ποια θα είναι η τύχη αυτού του αποθεματικού (αν θα φορολογηθεί σε τυχόν διανομή ή κεφαλαιοποίηση).