• Ι. Παρατηρήσεις επί του άρθρου 33 (Διεπαγγελματικές Οργανώσεις) Σκοποί: Το νομοσχέδιο περιορίζει τους σκοπούς την επίτευξη των οποίων μπορεί να έχει ως στόχο μια Διεπαγγελματική Οργάνωση κατά τον βασικό Κανονισμό 1308/2013. Η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να περιορίζονται οι σκοποί σε σχέση με αυτούς που δίδεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν με βάση τους ενωσιακούς κανόνες. Πρέπει να γίνεται αναφορά στο κείμενο ή στους σκοπούς του Νόμου ότι λαμβάνει υπόψη του τον Καν 1308/2013. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται στο κείμενο του Νόμου ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη του στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή πολιτικής των αγροτικών προϊόντων τις Εθνικές Διεπαγγελματικές εφόσον αυτές έχουν αναγνωριστεί, Ιδιαίτερα για όσο αφορά στο νομοσχέδιο: - Δεν υπάρχουν αντίστοιχα των σημείων (v)& (vi) του άρθρου 157 του Καν. 1308/2013 και πρέπει να προστεθούν: «v. με την επιφύλαξη των άρθρων 148 και 168 (του Καν. 1308/2013), κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες για την πώληση γεωργικών προϊόντων σε αγοραστές και/ή τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε διανομείς και λιανοπωλητές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·» «vi. πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο αγορών διάθεσης, και ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» - Κρίνουμε ότι τόσο η ενημέρωση όσο η προώθηση στις αγορές θα πρέπει να είναι μεταξύ των στόχων με ευκρινή διατύπωση, πολύ περισσότερο μάλιστα που ο νέος κανονισμός 1144/2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες,στο άρθρο 7 προβλέπει ότι «προγράμματα μπορούν να προτείνουν: α) οι επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και αντιπροσωπευτικές του σχετικού τομέα ή των σχετικών τομέων στο εν λόγω κράτος μέλος, και ιδίως οι διεπαγγελματικές οργανώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 157 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και οι ομάδες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι αντιπροσωπευτικές για την ονομασία που είναι προστατευόμενη βάσει του δεύτερου κανονισμού που καλύπτεται από το εν λόγω πρόγραμμα· β) οι επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τον σχετικό τομέα ή τους σχετικούς τομείς σε επίπεδο Ένωσης·» Είναι, το λιγότερο παράλογο, να μην υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στο νόμο. - Δεν υπάρχει εμφανής αναφορά στη δυνατότητα οι ΔΟ να συνάπτουν διεπαγγελματικές συμφωνίες και να καθορίζουν κανόνες και εναρμονισμένες πρακτικές. Προβλέπεται ωστόσο στο σημείο 5.γ ότι «με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται: … γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κήρυξη ως δεσμευτικών των διεπαγγελματικών συμφωνιών, κανόνων και εναρμονισμένων πρακτικών στα μέλη των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και για την επέκταση της δεσμευτικότητας αυτής και σε μη μέλη τους στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία». Πρέπει κατά την άποψή μας να υπάρχει καταρχήν η πρόβλεψη οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις να προβαίνουν σε συμφωνίες κλπ, τις οποίες ο Υπουργός θα κηρύσσει ως δεσμευτικές κλπ. Μπορεί να καλυφθεί αυτό με πρόσθεση στους στόχους της παραγράφου: «Προώθηση σύναψης συμφωνιών μεταξύ των μελών τους για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για ορισμένη γεωγραφική περιοχή ή για την αντιμετώπιση συγκυριακών αναγκών, ιδίως με την κατάρτιση διεπαγγελματικών συμφωνιών κανόνων δράσης ή δεοντολογίας ή την εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών εφόσον αυτές δεν αντιβαίνουν στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.» - Το νομοσχέδιο θεσπίζει για πρώτη φορά τις Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Δεδομένου ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου ενώ θα υπάρχει Διεπαγγελματική Οργάνωση σε ένα προϊόν/δεν θα υπάρχει Ομάδα Διαχείρισης για κάποιες ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, όπως και το αντίστροφο, θα πρέπει να προβλεφθεί ανάλογη διατύπωση. Έτσι το σημείο (ε) της παραγράφου 3 πρέπει να συμπληρωθεί με τη φράση: «όπου αυτές υπάρχουν». Ωστόσο, όπως καταγράφεται η υποχρέωση των ΔΟ «σε συνεργασία με τιςΟμάδες Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ» είναι μονομερής γιατί δεν προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση των Ομάδων προς τις ΔΟ. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ότι με απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις θα μπορούν να ασκούν συντονιστικό ρόλο στις Ομάδες διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο. Εισφορές Στο νομοσχέδιο προβλέπεται υπό σημείο 6: «6. Υπέρ των εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων επιβάλλεται, ανά κλάδο ή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή προϊόν, ανταποδοτική εισφορά στις ποσότητες πώλησης των προϊόντων για τα οποία έχουν συσταθεί. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται για κάθε εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση οι υπόχρεοι καταβολής, το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία αναπροσαρμογής της εισφοράς, η διαδικασία απόδοσης, η κατανομή, η χρήση, η διαχείριση και ο έλεγχος της εισφοράς, καθώς και κάθε σχετικό θέμα» Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και να αναφέρεται στο κείμενο του Νόμου ότι η ανταποδοτική εισφορά να υπολογίζεται είτε στις ποσότητες πώλησης είτε στις ποσότητες παραγωγής είτε στην αξία πώλησης. Την κάθε φορά η επιλογή να γίνεται με τον τρόπο που θεωρείται ως ο πλέον πρόσφορος για το συγκεκριμένο προϊόν και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Σημαντικό επίσης είναι να προβλεφθεί τρόπος είσπραξης των εισφορών. Άλλες χώρες της ΕΕ το έχουν επιλύσει. Χρηματικές εισφορές από μη μέλη Ο κανονισμός 1308/13 έχει ειδικό άρθρο (165) το οποίο προβλέπει: «Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, αναγνωρισμένης ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή αναγνωρισμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του άρθρου 164 και εάν οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό ενδιαφέρον για πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τα εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την αναγνώριση, μετά από διαβούλευση με τους οικείους ενδιαφερομένους, μπορεί να αποφασίζει ότι συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς ή ομάδες που δεν είναι μέλη της οργάνωσης αλλά επωφελούνται από τις εν λόγω δραστηριότητες οφείλουν στην οργάνωση το σύνολο ή μέρος των εισφορών που καταβάλλονται από τα μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν άμεσα από την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.» Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει χρηματικές εισφορές από μη μέλη. Επέκταση κανόνων Ο κανονισμός 1308/13 έχει ειδικό άρθρο (164) για τη επέκταση κανόνων. Το νομοσχέδιο δεν το αντιμετωπίζει. Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων Ο κανονισμός 1308/13 έχει ειδικό άρθρο (210) για το θέμα δίνοντας τη δυνατότητα στις ΔΟ να συνάπτουν συμφωνίες κλπ, ξεπερνώντας τους περιορισμούς του άρθρου 101, § 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ . Το νομοσχέδιο δεν το αναφέρει. Υπάρχουν και άλλα θέματα σχετικά με τη νομική μορφή και τη λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που η αντιμετώπισή τους νομίζουμε ότι θα οδηγούσε σε πληρέστερη ανάπτυξη, αντί για ένα και μόνο άρθρο.