Άρθρο 33-Διεπαγγελματικές οργανώσεις

1. Διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή ορισμένων από τις οργανώσεις ή ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται. Αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή και αφορούν τουλάχιστον ένα από τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων του συνόλου ή αντιπροσωπευτικού μέρους των ΑΣ, διαφόρων οικονομικών και επαγγελματικών οργανώσεων, ενώσεων ή φορέων που εκπροσωπούν όσους ασκούν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή ή/και τη μεταποίηση ή/και την εμπορία και κατά περίπτωση την τυποποίηση ή τη διανομή αγροτικών προϊόντων και γενικά αγαθών του αγροτικού, αγροτοδιατροφικού, κτηνοτροφικού, αλιευτικού και κάθε άλλου συναφούς τομέα αγροτικής παραγωγής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Διεπαγγελματικές οργανώσεις, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωρίζονται μετά από αίτησή τους, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι Οργανώσεις αυτές εγκρίνονται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης, μόνο μία σε εθνικό επίπεδο, ανά κοινή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν, εφόσον δραστηριοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των κανόνων που ισχύουν κάθε φορά από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

3. Οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών τους και των καταναλωτών, επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

α) Βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά.

β) Πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και καταγραφή των τιμών της αγοράς.

γ) Συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες και διερεύνηση δυνητικών αγορών εξαγωγών.

δ) Ενθάρρυνση της υγιεινής και υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά, ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για την βελτίωση των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας.

ε) Ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για την προάσπιση  και προστασία της βιολογικής γεωργίας καθώς και των ονομασιών προέλευσης, των γεωγραφικών ενδείξεων και των σημάτων ποιότητας σε συνεργασία με τις Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ του άρθρου 37. στ) Διενέργεια ερευνών για ολοκληρωμένη και βιώσιμη παραγωγή ή άλλες μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον.

ζ) Αναζήτηση τρόπων για περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών προϊόντων, καλύτερη διαχείριση των λιπασμάτων για την προστασία του εδάφους και των υδάτων, ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας των προϊόντων μέσω της ιχνηλασιμότητας.

η) Ανακατεύθυνση της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας, προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις, προτιμήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών.

θ) Συμβολή στη διαχείριση των υποπροϊόντων και στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στη διαχείριση αυτών.

4. Οι αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις εγγράφονται στο Μητρώο. Η εποπτεία και ο έλεγχος των διεπαγγελματικών οργανώσεων που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται μετά  την εγγραφή τους στο Μητρώο.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:

α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώριση των διεπαγγελματικών οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο, οι κατά περίπτωση ειδικότεροι σκοποί και δραστηριότητές τους, οι κανόνες της δράσης τους, οι υποχρεώσεις τους έναντι των αρμόδιων αρχών εποπτείας και ελέγχου, το περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου αυτών, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται ή επιβάλλεται η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της πράξης αναγνώρισής τους ή η επιβολή άλλων κυρώσεων.

β) η διαδικασία εγγραφής των διεπαγγελματικών οργανώσεων στο Μητρώο του άρθρου 18, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση εγγραφής, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους, η διαδικασία διαγραφής τους από το Μητρώο και κάθε σχετικό θέμα.

γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κήρυξη ως δεσμευτικών των διεπαγγελματικών συμφωνιών, κανόνων και εναρμονισμένων πρακτικών στα μέλη των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων και για την επέκταση της δεσμευτικότητας αυτής και σε μη μέλη τους στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία.

δ) Κάθε άλλο συναφές θέμα για την αποτελεσματική λειτουργία των διεπαγγελματικών οργανώσεων.

6. Υπέρ των εθνικών διεπαγγελματικών οργανώσεων  επιβάλλεται, ανά  κλάδο ή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή προϊόν, ανταποδοτική εισφορά στις ποσότητες πώλησης των προϊόντων για τα οποία έχουν συσταθεί. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται για κάθε εθνική διεπαγγελματική οργάνωση οι υπόχρεοι καταβολής, το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία αναπροσαρμογής της εισφοράς, η διαδικασία απόδοσης, η κατανομή, η χρήση, η διαχείριση και ο έλεγχος της εισφοράς, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

 • 27 Νοεμβρίου 2015, 12:13 | Αχιλλέας Λαμψίδης

  Σαν εκπρόσωπος του Συνδέσμου Οινοποιών της Ζώνης Π.Ο.Π. ΝΕΜΕΑ (που συγκεντρώνει άνω του 90% των αδειούχων οινοποιών της Ζώνης παραγωγής οίνων ΠΟΠ Νεμέα), θα ήθελα να καταθέσω τις παρακάτω παρατηρήσεις μας στα Άρθρα 33 & 37, που επικεντρώνονται άμεσα στον αμπελοοινικό τομέα:
  • ΑΡΘΡΟ 37: α) Σε κάθε Ζώνη ΠΟΠ θα μπορεί να ιδρυθεί μόνον μια Ομάδα η οποία και θα εγκρίνεται από την αντίστοιχη Περιφέρεια, εφόσον εντός διαστήματος πχ 6μηνών από την αντίστοιχη αίτηση δεν παρουσιάζεται άλλη αίτηση με μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα. (όπως φαίνεται να ισχύει για τις διεπαγγελματικές του άρθρου 33 …$2 :» Οι Οργανώσεις αυτές εγκρίνονται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης, μόνο μία σε εθνικό επίπεδο»).
  β) Στην έννοια της αντιπροσωπευτικότητας, προτείνουμε να προηγείται στην αξιολόγηση το ποσοστό αριθμού συμμετεχόντων επί του συνόλου των παραγωγών, έναντι του ποσοστού επί του συνόλου της παραγόμενης ποσότητας (αφού έτσι αποφεύγεται να δημιουργήσουν ομάδα ελάχιστοι – αλλά πολύ μεγάλοι παραγωγοί).
  γ) Προτείνουμε σαν αρχή, να επιδιωχθεί η λειτουργία Ομάδων για τις τέσσερεις τόπο – ποικιλίες πρεσβευτές (Ασύρτικο – Σαντορίνη, Μοσχοφίλερο – Μαντινεία, Ξινόμαυρο – Νάουσα / Αμύνταιο / Γουμένισσα / Ραψάνη, Αγιωργίτικο – Νεμέα), όπου λόγω της σημασίας τους στο «Στρατηγικό σχέδιο του Ελληνικού κρασιού» χρήζουν άμεσης προστασίας. Για τις υπόλοιπες Ζώνες ΠΟΠ & ΠΓΕ να συσταθεί μία κοινή Ομάδα για κάθε περιφέρεια στην έδρα της (με ισχυρή αντιπροσώπευση της αντίστοιχης Ομάδας για την τόπο-ποικιλία πρεσβευτή, για την μεταφορά εμπειρίας -εάν υφίσταται τέτοια) .
  δ) Επειδή: 1) έχει αποδειχθεί από την Ευρωπαϊκή εμπειρία τέτοιων Οργανώσεων, ότι έχουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αυστηρή επιτήρηση εφαρμογής της αμπελοοινικής νομοθεσίας (αφού κάθε παρανομία ενός παραγωγού δημιουργεί «αθέμιτο ανταγωνισμό» εις βάρος των υπολοίπων, πού έχουν έτσι κάθε συμφέρον για την καταγγελία του), και 2) η λειτουργία της επιτήρησης απαιτεί αφ ενός την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από τον νομοθέτη και αφ’ ετέρου ισχυρή χρηματοδότηση, προτείνουμε την καθαρή πρόβλεψη των παραπάνω μέσα στο κείμενο του Νόμου (όπως φαίνεται να ισχύει για τις διεπαγγελματικές του άρθρου 33).
  • ΑΡΘΡΟ 33: Πιστεύουμε ότι η θέσπιση μιας κεντρικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης (όπως αυτή του άρθρου 37) δείχνει «ξεκρέμαστη» χωρίς οργανική σχέση με τις τοπικές Ομάδες. Προκαλεί μάλιστα περιέργεια ότι δεν ονομάστηκαν όλες (τοπικές και κεντρική) διεπαγγελματικές, αφού αυτή είναι η επείγουσα ανάγκη του κλάδου σήμερα και μάλιστα μετά καθυστέρηση δεκαετιών ως προς τα υπόλοιπα οινοπαραγωγά κράτη της ΕΕ.
  • Συνολικά (και προκειμένου να έχει ο νόμος ισχυρή εσωτερική λογική ως προς την οργάνωση του Αμπελοοινικού κλάδου) προτείνουμε αποφασιστική υποστήριξη από τον νομοθέτη των τοπικών Ομάδων ανά Ζώνη παραγωγής οίνων:
  με ισχυρή εξουσιοδότηση ελέγχων της αμπελοοινικής νομοθεσίας
  και επιβολή χρηματοδότησης τους, από ΟΛΟΥΣ τους εμπλεκόμενους παραγωγούς
  Οι Ομάδες αυτές (που πρέπει να ονομαστούν τοπικές διεπαγγελματικές) θα δημιουργηθούν αρχικά στις 4 περιοχές που ήδη αναφέρθηκαν (με προοπτική ανάπτυξής τους και στις υπόλοιπες), και θα εκπροσωπούνται σε περιφερειακές διεπαγγελματικές και σε μία κεντρική διεπαγγελματική στην πρωτεύουσα που θα παρέχει στις υπόλοιπες νομική υποστήριξη και θα ασχολείται με θέματα μάρκετινγκ, προβολής, προώθησης εξαγωγών κλπ βασισμένη κυρίως σε Ευρωπαϊκά κονδύλια και ανταποδοτικές ως προς τα μέλη της δράση.
  Η επιβολή χρηματοδότησης που προβλέπει το άρθρο 37παρ6, πρέπει να κατανέμεται κατά 75% στις τοπικές ανάλογα με τον όγκο παραγωγής που ελέγχουν (συνολική ποσότητα και αριθμός παραγωγών), ενώ το υπόλοιπο θα υποστηρίζει τις περιφερειακές και την κεντρική.

 • Ι. Παρατηρήσεις επί του άρθρου 33 (Διεπαγγελματικές Οργανώσεις)
  Σκοποί:
  Το νομοσχέδιο περιορίζει τους σκοπούς την επίτευξη των οποίων μπορεί να έχει ως στόχο μια Διεπαγγελματική Οργάνωση κατά τον βασικό Κανονισμό 1308/2013. Η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να περιορίζονται οι σκοποί σε σχέση με αυτούς που δίδεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν με βάση τους ενωσιακούς κανόνες. Πρέπει να γίνεται αναφορά στο κείμενο ή στους σκοπούς του Νόμου ότι λαμβάνει υπόψη του τον Καν 1308/2013. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται στο κείμενο του Νόμου ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη του στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή πολιτικής των αγροτικών προϊόντων τις Εθνικές Διεπαγγελματικές εφόσον αυτές έχουν αναγνωριστεί,
  Ιδιαίτερα για όσο αφορά στο νομοσχέδιο:
  – Δεν υπάρχουν αντίστοιχα των σημείων (v)& (vi) του άρθρου 157 του Καν. 1308/2013 και πρέπει να προστεθούν:
  «v. με την επιφύλαξη των άρθρων 148 και 168 (του Καν. 1308/2013), κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες για την πώληση γεωργικών προϊόντων σε αγοραστές και/ή τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε διανομείς και λιανοπωλητές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·»

  «vi. πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο αγορών διάθεσης, και ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»
  – Κρίνουμε ότι τόσο η ενημέρωση όσο η προώθηση στις αγορές θα πρέπει να είναι μεταξύ των στόχων με ευκρινή διατύπωση, πολύ περισσότερο μάλιστα που ο νέος κανονισμός 1144/2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες,στο άρθρο 7 προβλέπει ότι «προγράμματα μπορούν να προτείνουν:
  α) οι επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και αντιπροσωπευτικές του σχετικού τομέα ή των σχετικών τομέων στο εν λόγω κράτος μέλος, και ιδίως οι διεπαγγελματικές οργανώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 157 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και οι ομάδες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι αντιπροσωπευτικές για την ονομασία που είναι προστατευόμενη βάσει του δεύτερου κανονισμού που καλύπτεται από το εν λόγω πρόγραμμα·
  β) οι επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τον σχετικό τομέα ή τους σχετικούς τομείς σε επίπεδο Ένωσης·»

  Είναι, το λιγότερο παράλογο, να μην υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στο νόμο.
  – Δεν υπάρχει εμφανής αναφορά στη δυνατότητα οι ΔΟ να συνάπτουν διεπαγγελματικές συμφωνίες και να καθορίζουν κανόνες και εναρμονισμένες πρακτικές. Προβλέπεται ωστόσο στο σημείο 5.γ ότι «με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται: … γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κήρυξη ως δεσμευτικών των διεπαγγελματικών συμφωνιών, κανόνων και εναρμονισμένων πρακτικών στα μέλη των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και για την επέκταση της δεσμευτικότητας αυτής και σε μη μέλη τους στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία».
  Πρέπει κατά την άποψή μας να υπάρχει καταρχήν η πρόβλεψη οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις να προβαίνουν σε συμφωνίες κλπ, τις οποίες ο Υπουργός θα κηρύσσει ως δεσμευτικές κλπ. Μπορεί να καλυφθεί αυτό με πρόσθεση στους στόχους της παραγράφου:
  «Προώθηση σύναψης συμφωνιών μεταξύ των μελών τους για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για ορισμένη γεωγραφική περιοχή ή για την αντιμετώπιση συγκυριακών αναγκών, ιδίως με την κατάρτιση διεπαγγελματικών συμφωνιών κανόνων δράσης ή δεοντολογίας ή την εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών εφόσον αυτές δεν αντιβαίνουν στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.»
  – Το νομοσχέδιο θεσπίζει για πρώτη φορά τις Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Δεδομένου ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου ενώ θα υπάρχει Διεπαγγελματική Οργάνωση σε ένα προϊόν/δεν θα υπάρχει Ομάδα Διαχείρισης για κάποιες ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, όπως και το αντίστροφο, θα πρέπει να προβλεφθεί ανάλογη διατύπωση.
  Έτσι το σημείο (ε) της παραγράφου 3 πρέπει να συμπληρωθεί με τη φράση: «όπου αυτές υπάρχουν».
  Ωστόσο, όπως καταγράφεται η υποχρέωση των ΔΟ «σε συνεργασία με τιςΟμάδες Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ» είναι μονομερής γιατί δεν προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση των Ομάδων προς τις ΔΟ.
  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ότι με απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις θα μπορούν να ασκούν συντονιστικό ρόλο στις Ομάδες διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο.
  Εισφορές
  Στο νομοσχέδιο προβλέπεται υπό σημείο 6:
  «6. Υπέρ των εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων επιβάλλεται, ανά κλάδο ή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή προϊόν, ανταποδοτική εισφορά στις ποσότητες πώλησης των προϊόντων για τα οποία έχουν συσταθεί. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται για κάθε εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση οι υπόχρεοι καταβολής, το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία αναπροσαρμογής της εισφοράς, η διαδικασία απόδοσης, η κατανομή, η χρήση, η διαχείριση και ο έλεγχος της εισφοράς, καθώς και κάθε σχετικό θέμα»
  Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και να αναφέρεται στο κείμενο του Νόμου ότι η ανταποδοτική εισφορά να υπολογίζεται είτε στις ποσότητες πώλησης είτε στις ποσότητες παραγωγής είτε στην αξία πώλησης. Την κάθε φορά η επιλογή να γίνεται με τον τρόπο που θεωρείται ως ο πλέον πρόσφορος για το συγκεκριμένο προϊόν και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.
  Σημαντικό επίσης είναι να προβλεφθεί τρόπος είσπραξης των εισφορών. Άλλες χώρες της ΕΕ το έχουν επιλύσει.
  Χρηματικές εισφορές από μη μέλη
  Ο κανονισμός 1308/13 έχει ειδικό άρθρο (165) το οποίο προβλέπει:
  «Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, αναγνωρισμένης ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή αναγνωρισμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του άρθρου 164 και εάν οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό ενδιαφέρον για πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τα εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την αναγνώριση, μετά από διαβούλευση με τους οικείους ενδιαφερομένους, μπορεί να αποφασίζει ότι συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς ή ομάδες που δεν είναι μέλη της οργάνωσης αλλά επωφελούνται από τις εν λόγω δραστηριότητες οφείλουν στην οργάνωση το σύνολο ή μέρος των εισφορών που καταβάλλονται από τα μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν άμεσα από την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.»
  Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει χρηματικές εισφορές από μη μέλη.
  Επέκταση κανόνων
  Ο κανονισμός 1308/13 έχει ειδικό άρθρο (164) για τη επέκταση κανόνων. Το νομοσχέδιο δεν το αντιμετωπίζει.

  Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων
  Ο κανονισμός 1308/13 έχει ειδικό άρθρο (210) για το θέμα δίνοντας τη δυνατότητα στις ΔΟ να συνάπτουν συμφωνίες κλπ, ξεπερνώντας τους περιορισμούς του άρθρου 101, § 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ . Το νομοσχέδιο δεν το αναφέρει.
  Υπάρχουν και άλλα θέματα σχετικά με τη νομική μορφή και τη λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που η αντιμετώπισή τους νομίζουμε ότι θα οδηγούσε σε πληρέστερη ανάπτυξη, αντί για ένα και μόνο άρθρο.

 • 26 Νοεμβρίου 2015, 22:02 | Γεώργιος Πολυχρονάκης

  Κύριε Υπουργέ,
  Σε συνέχεια της παράθεσης των απόψεων μας επί της Αρχής του Σχεδίου Νόμου και της Γενικής παρατήρησης επ΄αυτού επιτρέψτε μας να παραθέσουμε τις απόψεις και παρατηρήσεις μας επί του συγκεκριμένου άρθρου:
  «Η Κοινοτική (Καν ΕΕ 1308/2013 που τροπ Καν 1234/2007) και η Εθνική Νομοθεσία (N.2732/1999) είναι επαρκή εργαλεία για την επιτυχή λειτουργία τους.
  Οι διεπαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες , είναι σχέσεις που διαμορφώνονται εθελοντικά, μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών, που έχουν σχέση με την παραγωγή, την εμπορία ή την μεταποίηση ενός προϊόντος ή μιας ομάδας προϊόντων.
  Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη σύγχρονη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων και ειδικότερα των οπωροκηπευτικών προϊόντων ,νωπών και μεταποιημένων, σε όλα τα στάδια διακίνησής τους διαμορφώνει συνθήκες για συνεργασία και αποτελεί τον κύριο μοχλό για διεπαγγελματικές σχέσεις.
  Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις καλύπτουν μέρος ή το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού: γεωργούς, εμπόρους, εξαγωγείς ή μεταποιητές, διανομείς και λιανοπωλητές και μπορούν δυνητικά να διαδραματίσουν χρήσιμους ρόλους όσον αφορά στην έρευνα, στη βελτίωση της ποιότητας, στην προώθηση, την προβολή,την κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων* και στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας ή και μεταποίησης. Υπάρχουν ήδη σήμερα σε ορισμένα κράτη μέλη εκτελώντας αυτούς τους ρόλους, τηρώντας παράλληλα τη νομοθεσία της ΕΕ. Ειδικοί Κανόνες προβλέπουν τέτοιες δράσεις, με την επιφύλαξη περιορισμών και, συχνά, υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τους στόχους των διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών υφίστανται ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμοί του ανταγωνισμού (μεταξύ των οποίων ο καθορισμός των τιμών και ο καταμερισμός της αγοράς)
  Στο άρθρο 157 του Καν (ΕΕ) 1308/2013(1) του Συμβουλίου για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις προβλέπεται ποιοι συμμετέχουν, ποιο είναι το αντικείμενό τους και κυρίως τι απαγορεύεται.
  Στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλοί φορείς της παραγωγής και του εμπορίου έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τις υφιστάμενες στην πλειονότητά τους διεπαγγελματικές οργανώσεις για δύο βασικούς λόγους, όπως είναι η έλλειψη αποτελεσματικότητας τους και η απουσία μιας πραγματικής στήριξης της προσφοράς .Και οι δύο παράγοντες είναι απαραίτητοι σε αυτό το είδος της συνεργασίας.
  Παρά το ότι ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι οργανώσεις αυτές αποτελούν « καταφύγια» σε «διαχειριστές» που κερδίζουν καλούς μισθούς και εργάζονται λίγο, εμείς πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα εργαλεία για να συγκεντρώνονται και διατίθενται μεγαλύτερες δυνάμεις σε έναν τομέα όπως η γεωργία και τα τρόφιμα και ιδιαίτερα για τα νωπά οπωροκηπευτικά που πρέπει να είναι τομέας όσο το δυνατόν πιο ενωμένος και λιγότερο διεσπαρμένος και μάλιστα πολύ περισσότερο στην χώρα μας με την μηδενική σχετική οργάνωση .
  Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται αλλαγή της υφισταμένης νομοθεσίας (ν 2732/1999),πολύ περισσότερο που η προτεινόμενη αντικατάσταση του άρθρου 1 το μόνο ουσιαστικό που διαφοροποιεί είναι ότι, παρά την πρόβλεψη της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, εξαλείφει – διαγράφει την δυνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας Περιφερειακών ή Διαπεριφερειακών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε αντίθεση με την πρόταση για αποκέντρωση και παραχώρηση της δυνατότητος στις Καλλικρατικές Περιφέρειες να ανάδειξουν και να προωθήσουν τα διατροφικά προϊόντα τους
  Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση»
  Για τον
  ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ,
  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ
  INCOFRUIT – (HELLAS)
  Με εντολή & εξουσιοδότηση Δ.Σ.

  Γεώργιος Πολυχρονάκης

 • 4 Νοεμβρίου 2015, 12:26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

  Στο νομο 4015 που οριοθετουσε τους ΑΣ μίλαγε και για τους Αγροτικους Συλλόγους. Να υποθέσω ότι παρεμένει ώς έχει;Υπάρχουν προτάσεις αλλαγών για τους Αγροτικούς Συλλόγους; Και ακόμη μια ερώτηση : Ειναι νόμιμοι διάφοροι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι νομών; Θέλω να πω δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει Αγροτικός Σύλλογος ανα Δημο και ανα διαστηριότητα;
  Ευχαριστω