• ΙΙ. Παρατηρήσεις επί του άρθρου 37 (Ομάδες διαχείρισης και προστασίας προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ) Υπάρχει ανάγκη συντονισμού σε Εθνικό επίπεδο ανά προϊόν και αυτό δεν προβλέπεται, καθώς και η συνεργασία με τις Διεπαγγελματικές οι οποίες μπορούν να παίζουν ακριβώς αυτό τον ρόλο του συντονιστή. Για το λόγο αυτό να γίνουν οι ακόλουθες συμπληρώσεις: - Στην παράγραφο 5, εδ.α) να προστεθεί σχετική διατύπωση με διαμόρφωση του υφιστάμενου κειμένου ως ακολούθως: «α) Συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για όλα τα θέματα που αφορούν οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων αυτών, ως και την αναγνωρισμένη διεπαγγελματική οργάνωση, εφόσον υπάρχει, για συντονισμό σε εθνικό επίπεδο.» - Στην παράγραφο 6, να προστεθεί σχετική διατύπωση με διαμόρφωση του υφιστάμενου κειμένου ως ακολούθως: «6. Για θέματα που αφορούν στην προστασία και στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προϊόντος, οι ομάδες μπορούν να διαθέτουν και δικούς τους επόπτεςοι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να πραγματοποιούν ελέγχους στην παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και διακίνηση του συγκεκριμένου ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Στο έργο τους αυτό συνεργάζονται με την αντίστοιχη σε εθνικό επίπεδο διεπαγγελματική οργάνωση.Τα ευρήματα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση τους.» - Στην παράγραφο 8, να προστεθεί ως εδάφιο γ) ηακόλουθη διατύπωση με αναρίθμηση των υφισταμένων εδαφίων γ) και δ) σε δ) και ε) αντίστοιχα: «γ) Η σχέση τους με την αντίστοιχη εθνική διεπαγγελματική για το συντονισμό σε εθνικό επίπεδο.»