• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ' | 4 Σεπτεμβρίου 2017, 12:32

    Για τη διασφάλιση της Ισότητας των Φύλων, πρέπει να αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων και αποκλεισμών. Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία δημοκρατική κοινωνία και την βέλτιστη εφαρμογή της δημοκρατίας στη πράξη. Η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη της Ισότητας των Φύλων. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων διοίκησης είναι απαραίτητη για την προώθηση της ισότητας των φύλων. H ποσόστωση υπέρ των αγροτισών για την ανάδειξη εκπροσώπων του γυναικείου φύλου σε συλλογικά όργανα διοίκησης συμβάλει καίρια στη βελτίωση της θέσης των γυναικών και στον αγροτικό τομέα. Ως εκ τούτου προτείνουμε : Στο «Άρθρο 12 – Συμμετοχή σε εκλογές – Διεξαγωγή εκλογών – Εκλογικό σύστημα», να προστεθεί νέα παράγραφος στην οποία υπό το πρίσμα της ποσόστωσης θα διατυπώνεται ότι απαιτείται στα όργανα διοίκησης να συμμετέχουν και γυναίκες αγρότισσες με κατ΄ ελάχιστο ποσοστό αντίστοιχο του ποσοστού γυναικών μελών του χώρου ή ότι ο αριθμός των υποψήφιων κάθε συνδυασμού από κάθε Φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων μελών του εκάστοτε οργάνου διοίκησης. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της». Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι: Οι διατάξεις του νομοσχεδίου να μην αναφέρονται μόνο σε άνδρες αγρότες, προτάσσοντας κυριαρχικά και εξουσιαστικά στο γραπτό λόγο το αρσενικό γένος. Σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, όλα τα δημόσια έγγραφα πρέπει να απευθύνονται και στα δύο φύλα. Ως εκ τούτου η έκφραση «αγρότες» θα πρέπει αντικατασταθεί σε όλο το νομοσχέδιο με την έκφραση: «αγρότισσες ή αγρότες».