Άρθρο 12 – Συμμετοχή σε εκλογές – Διεξαγωγή εκλογών – Εκλογικό σύστημα

1. Τα μέλη του ΚΑΣ εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους και τους αντιπροσώπους που προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν καθορισθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στη γενική συνέλευση συμμετέχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
2. Κάθε ΚΑΣ και κάθε ΚΟΑΣ συμμετέχει αντίστοιχα στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της ΚΟΑΣ ή της ΚΕΣΑΣ που ανήκει, με εκλεγμένους αντιπροσώπους τους από τη γενική συνέλευση.
3. Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Στις εκλογές για τα όργανα διοίκησης των ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ, της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικηγόρος που ορίζεται από τον δικηγορικό σύλλογο της έδρας της ΚΟΑΣ ή ΚΕΣΑΣ μετά από αίτημα της διοίκησης.
4. Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των εκλεγομένων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή χωριστού υποψηφίου.
5. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ ΠΕΝΑ και ΕΑΠ καθώς και των αντιπροσώπων στις ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
6. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώπων μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, σε περίπτωση δε ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, σαν εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
7. Ανεξάρτητος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
8. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
9. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) του εκλογικού μέτρου, κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων.
10. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, κατά τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 12:04 | Λαζαρίδου Ελισσάβετ

  Για το αδιάβλητο των εκλογών των ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας, θα πρέπει να οριστεί ότι θα προεδρεύει δικηγόρος και στις εκλογές των αντιπροσώπων στις ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ. Η παράγραφος προτείνουμε να οριστεί ως ακολούθως:
  Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ «καθώς και των αντιπροσώπων στις ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ» διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Στις εκλογές για τα όργανα διοίκησης των ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ, της εφορευτικής επιτροπής «καθώς και των αντιπροσώπων στις ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ» προεδρεύει δικηγόρος που ορίζεται από τον δικηγορικό σύλλογο της έδρας της ΚΟΑΣ ή ΚΕΣΑΣ μετά από αίτημα της διοίκησης.
  Για το ΔΣ του Μελισσοκομικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη
  Η πρόεδρος Ελισσάβετ Λαζαρίδου

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 10:34 | Πανγιώτης Παναγιωτόπουλος

  6. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώπων μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών

  Οι Συνδυασμοί θα λειτουργήσουν κομματικά. Το άρθρο είναι ύπουλο, καθώς οι υποψήφιοι θα αναγκαστούν να εντάσσονται σε συνδυασμούς καπελωμένους από πολιτικά κόμματα. Έτσι ο αγροτικός συνδικαλισμός δεν θα είναι πλέον ένα όργανο επικοινωνίας των αγροτών με την πολιτεία, αλλά υπό το πρόσχημα αυτό, θα είναι ένα ισχυρό κομματικό όργανο, που θα βάζει τα συμφέροντα του κόμματος πάνω από τα συμφέροντα των αγροτών.
  Ειλικρινά δεν το περίμενα αυτό …

 • 4 Σεπτεμβρίου 2017, 12:32 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ

  Για τη διασφάλιση της Ισότητας των Φύλων, πρέπει να αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων και αποκλεισμών. Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία δημοκρατική κοινωνία και την βέλτιστη εφαρμογή της δημοκρατίας στη πράξη. Η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη της Ισότητας των Φύλων. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων διοίκησης είναι απαραίτητη για την προώθηση της ισότητας των φύλων. H ποσόστωση υπέρ των αγροτισών για την ανάδειξη εκπροσώπων του γυναικείου φύλου σε συλλογικά όργανα διοίκησης συμβάλει καίρια στη βελτίωση της θέσης των γυναικών και στον αγροτικό τομέα.

  Ως εκ τούτου προτείνουμε :

  Στο «Άρθρο 12 – Συμμετοχή σε εκλογές – Διεξαγωγή εκλογών – Εκλογικό σύστημα», να προστεθεί νέα παράγραφος στην οποία υπό το πρίσμα της ποσόστωσης θα διατυπώνεται ότι απαιτείται στα όργανα διοίκησης να συμμετέχουν και γυναίκες αγρότισσες με κατ΄ ελάχιστο ποσοστό αντίστοιχο του ποσοστού γυναικών μελών του χώρου ή ότι ο αριθμός των υποψήφιων κάθε συνδυασμού από κάθε Φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων μελών του εκάστοτε οργάνου διοίκησης. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της».

  Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι:
  Οι διατάξεις του νομοσχεδίου να μην αναφέρονται μόνο σε άνδρες αγρότες, προτάσσοντας κυριαρχικά και εξουσιαστικά στο γραπτό λόγο το αρσενικό γένος. Σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, όλα τα δημόσια έγγραφα πρέπει να απευθύνονται και στα δύο φύλα. Ως εκ τούτου η έκφραση «αγρότες» θα πρέπει αντικατασταθεί σε όλο το νομοσχέδιο με την έκφραση: «αγρότισσες ή αγρότες».

 • 1 Σεπτεμβρίου 2017, 00:49 | Κατρινα

  1. Να απαγορευθει η κομματικοποιηση.
  2. Να απαγορευθει σε οσους συμμετεχουν στο συνδικαλισμο και εννοειτε οχι μονο τον αγροτικο, να μην μπορουν να λαβουν αξιωματα διοικητικα δημαρχοι βουλευτες και δε συμμαζευεται.
  3. Να μην ειναι αμοιβομενος ο συνικαλισμος και οχι μονο ο αγροτικος που καταληγει ακομα και σε εξτρα συνταξη ακουσον ακουσον
  4. Να ειναι υποχρεοι σε στοχοθετηση και απολογισμο εργου και σε ατομικο επιπεδο.
  5. Το βασικο που δεν προκειται να αλλαξει ουτε με αυτο το νομοσχεδιο ειναι τι προσφερουν πραγματικα σε αυτους που υποτιθεται οτι εκπροσωπουν, και ακομα περισσοτερο σε ολους εμας, που εχουμε εξουσιοδοτηση μια κυβερνηση να βαλει ταξη και ξοδευει χρονο-τα χρηματα μας δηλαδη, για θεσμους που δεν αφορουν κανεναν ανθρωπο εκτος απο τους αεργους,τεμπεληδες, και οσους θελουν να γινουν πολιτικοι για να τρωνε τα λεφτα μας κ μας δουλευουν κι απο πανω.
  6. Καταργηση του συνδικαλισμου καθε μορφης.
  7. Καλυτερα να υπαρχουν σε επιπεδο δημων ομαδες υπαλληλων επιφορτισμενες με τις αναγκες καθε κλαδου, ομαδων κατοικων κλπ που θα ειναι σε αμεση επαφη με τους κατοικους ακομα και οργανωνοντας δημοτικες συναντησεις προκειμενου να τιθενται τα θεματα να στοχοποιουνται να χρηματοδοτουνται κλπ.
  Το ιδιο μπορει να ισχυσει αντιστοιχα και για τον ιδιωτικο τομεα και αντιστοιχα μεσω δημων, ειτε επιμελητηριων να καταγραφονται τα θεματα εργαζομενων και εργοδοτων.
  8. Το καλυτερο θα ηταν το εργο-αν οντως ειναι απαραιτητο- να πραγματοποιειτε απο ιδιωτικες εταιρειες που θα λειτουργουν με κανονες, θα κερδιζουν το εργο με διαγωνισμο κλπ. Σε αυτη την περιπτωση να πληρωσουμε!
  9. Ειναι παντως αποριας αξιο, πως ο αντιστοιχος συνδικαλισμος επιχειρηματιων, εμπορων κλπ δεν χρειαζεται ενα σκασμο νομοσχεδια κλπ. και κανουν σιγουρα πολυ καλη δουλεια για αυτους που εκπροσωπουν αλλα κ για ολους μας, μαλιστα εχω την εντυπωση οτι δεν τους πληρωνω καθολου.

 • 17 Αυγούστου 2017, 15:32 | Κώστας Δημητρίου

  απαράδεκτο να υιοθετείται στο νόμο ότι θα πρέπει να γίνονται εκλογικές διαδικασίες με συνδυασμούς μόνο -> ας αφεθεί στο κάθε νομικό πρόσωπο πως θα εκλέγονται ή ας αποφασιστεί ότι θα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο (ιδίως στους πρωτοβάθμιους συλλόγους)