• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ-ΤΑΣΙΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 09:01

    1.(Διάρκεια ισχύος άδειας ίδρυσης.) Τρία (3) χρόνια αποτελούν μεγάλο χρονικό διάστημα επανάπαυσης ακόμη και αν υφίσταται ανωτέρα βία (εκτός της περιπτώσεως χρόνιας ασθενείας ή θανάτου του κατόχου). Μάλιστα δίδεται δικαίωμα νέας αίτησης, με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η επαναλαμβανόμενη διαδικασία θα πρέπει να οριοθετηθεί. 2.(Επιτόπιος από ΑΑ). Γίνεται υποβάθμιση της επιτόπιας διαπίστωσης της τήρησης των ζωοτεχνικών κανόνων, της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος (……εφ΄όσον το κρίνει απαραίτητο). Αν το κρίνει απαραίτητο διερωτόμαστε αν υπάρχει υπάλληλος ο οποίος θα έχει γνώσεις κτηνιατρικές – γεωπονικές – αρχιτεκτονικές – περιβαλλοντικές και παράλληλα να γνωρίζει τα της δημόσιας υγείας ώστε να πραγματοποιήσει αυτοψία. Η κατάργηση της τριμελούς επιτροπής σταυλισμού μας βρίσκει αντίθετους. 3.(……15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης). Να προστεθεί στο τέλος διαπιστωθείσης πληρότητας. Όμως αν θέλουμε να νομοθετήσουμε μεταρρυθμιστικά, προωθώντας τη σύγχρονη και σωστή κτηνοτροφική επιχειρηματικότητα, θα πρέπει κατά την άποψή μας η αδειοδότηση να γίνεται αυτόματα μέσω γνωστοποίησης, με ξεχωριστές Υπεύθυνες Δηλώσεις από τον κτηνοτρόφο τον μελετητή και τον μηχανικό, και παράλληλα να δημιουργήσουμε ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος θα ελέγχει και θα επιβάλλει (σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης) αυστηρές κυρώσεις σε όλους τους προηγούμενους. συνεχίζεται......