Άρθρο 03 – Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την δυναμικότητα τους

Α. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των Υποκατηγοριών Α1 και Α2

1. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με τον ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
β) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
γ) Γεωτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει :
αα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
ββ) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων.
γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου με σκαρίφημα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
δδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια και διάγραμμα κάλυψης των κτιριακών εγκαταστάσεων χωρίς έγκριση Αρχιτεκτονικής επιτροπής
εε) Περιγραφή της παραγωγικής κατεύθυνσης και διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
δ) Στην περίπτωση κατά την οποία αιτείται άδεια ίδρυσης εντός δασικών εκτάσεων κατατίθενται επί πλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Καταβολή του κόστους δαπάνης αναδάσωσης για έκταση μικρότερη των 4 στρ., για έκταση μεγαλύτερη των 4 στρεμ. θα υποβάλει μελέτη δάσωσης ή αναδάσωσης ή δασοτεχνικών εργασιών και εφαρμογή αυτής
ββ) Εγγύηση αποκατάστασης υπολογιζόμενο στο ύψος του απαιτητού κόστους αποκατάστασης
γγ) Καταβολή ανταλλάγματος χρήσης
ε) Φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες για έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3028/2002. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :
αα) Καθορισμός της ακριβούς θέσης του γηπέδου σε διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.).
ββ) Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα κατά ΕΓΣΑ 87 του γηπέδου που θα αναπτυχθεί η εγκατάσταση.
γγ) Ο φάκελος της γεωτεχνικής μελέτης.
Η ΑΑ διενεργεί έλεγχο για πληρότητα στα δικαιολογητικά και εκδίδει την άδεια ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η άδεια ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης έχει ισχύ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ισχύος ενός (1) επιπλέον έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και η έναρξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας μετά και την ενδεχόμενη παράταση του ενός (1) επιπλέον έτους, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβαίνει σε αίτηση έκδοσης νέας άδειας ίδρυσης.
2. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και πριν την είσοδο του ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση για κωδικό εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται, καθώς και αίτηση για άδεια λειτουργίας. Η αίτηση για άδεια λειτουργίας συνοδεύεται από :
α) Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση τύπου κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση,
β) υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού ή άλλες ειδικότητες μηχανικών που καθορίζονται με εγκύκλιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για την περάτωση των εργασιών κατασκευής.
Η ΑΑ ζητά από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή την έκδοση κωδικού εκμετάλλευσης για την κτηνοτροφική εγκατάσταση και μετά την έκδοση του κωδικού προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων για την άδεια λειτουργίας δικαιολογητικών. Επιπλέον, η ΑΑ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται για την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Β. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Κατηγορίας Β

1. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
α) Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με την αριθμ. 46296/8-8-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 2002/Β΄/14-8-2013), όπως ισχύει. Με τη δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. δεν υποβάλλονται η έγκριση επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία και οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες για έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3028/2002.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Δόμησης περί υπαγωγής ή μη της έκτασης, στην οποία βρίσκεται το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού.
γ) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
δ) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
ε) Γεωτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει :
αα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
ββ) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων.
γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου με σκαρίφημα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
δδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια και διάγραμμα κάλυψης των κτιριακών εγκαταστάσεων χωρίς έγκριση Αρχιτεκτονικής επιτροπής
εε) Περιγραφή της παραγωγικής κατεύθυνσης και διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στ) Φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία.
Με τον περιορισμό των περ. β΄ και δ΄ της παρ. 1 και της περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 4 ν.998/1979 ως ισχύει:
αα) Σε περιοχές όπου δεν υφίσταται αναρτημένος και θεωρημένος δασικός χάρτης, κατατίθεται αίτημα για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού στην ΑΑ, και η οποία θα διαβιβάσει στο οικείο Δασαρχείο με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Η αρμόδια δασική υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από τη διαβίβαση του αιτήματος, και εν παραλλήλω ακολουθείται η αδειοδοτική διαδικασία εγκατάστασης, σύμφωνα με την υπο έκδοση πράξη χαρακτηρισμού.
Η πράξη χαρακτηρισμού, μετά τη νόμιμη δημοσιοποίησή της έχει το τεκμήριο νομιμότητας και εκτελείται ακόμα και αν με αυτή η υπόψη έκταση χαρακτηρισθεί ως μη δασική.
ββ) Σε περιοχές όπου υφίσταται αναρτημένος και θεωρημένος δασικός χάρτης δεν απαιτείται πράξη χαρακτηρισμού και ακολουθείται η αδειοδοτική διαδικασία εγκατάστασης.
Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Ο φάκελος της γεωτεχνικής μελέτης
β) Έγγραφη συναίνεση ιδιοκτήτη σε περίπτωση ιδιωτικής έκτασης, διεπόμενης από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
γ) Καταβολή του κόστους δαπάνης αναδάσωσης για έκταση μικρότερη των 4 στρ., για έκταση μεγαλύτερη των 4 στρεμ. θα υποβάλει μελέτη δάσωσης ή αναδάσωσης ή δασοτεχνικών εργασιών και εφαρμογή αυτής
δ) Εγγύηση αποκατάστασης υπολογιζόμενο στο ύψος του απαιτητού κόστους αποκατάστασης
ε) Καταβολή ανταλλάγματος χρήσης
στ) Φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες για έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3028/2002. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :
αα) Καθορισμός της ακριβούς θέσης του γηπέδου σε διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.).
ββ) Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα κατά ΕΓΣΑ 87 του γηπέδου που θα αναπτυχθεί η εγκατάσταση.
γγ) Ο φάκελος της γεωτεχνικής μελέτης.
Η ΑΑ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης επέμβασης. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, η ΑΑ τον διαβιβάζει στην αρμόδια δασική υπηρεσία και αιτείται την έκδοση έγκρισης επέμβασης.
Ομοίως, η ΑΑ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες και εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης τον διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες και αιτείται την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων.
Η αρμόδια δασική υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες διαβιβάζουν τις αντίστοιχες εγκρίσεις στην ΑΑ εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Μετά τη διαβίβαση των εγκρίσεων της δασικής υπηρεσίας και των αρχαιολογικών υπηρεσιών στην ΑΑ, η ΑΑ προβαίνει στην υπαγωγή σε Π.Π.Δ. της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Η ΑΑ εκδίδει την άδεια ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η άδεια ίδρυσης έχει ισχύ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ισχύος ενός (1) επιπλέον έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.3 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και η έναρξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας μετά και την ενδεχόμενη παράταση του ενός (1) επιπλέον έτους, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβαίνει σε αίτηση έκδοσης νέας άδειας ίδρυσης.
Σε περιοχές αρμοδιότητας της δασικής υπηρεσίας η αρμόδια δασική υπηρεσία εκδίδει πρωτόκολλο εγκατάστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της άδειας ίδρυσης.
2. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και πριν την είσοδο του ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση για κωδικό εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται και αίτηση για άδεια λειτουργίας. Η αίτηση για άδεια λειτουργίας συνοδεύεται από:
α) Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση τύπου κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας στις περιπτώσεις παρ.4 και 5 αρθ.1 ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση,
β) υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για την περάτωση των εργασιών κατασκευής,
γ) βεβαίωση μελετητή ότι κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων τηρήθηκαν οι προδιαγραφές της γεωτεχνικής μελέτης.
Η ΑΑ αιτείται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή την έκδοση κωδικού εκμετάλλευσης για την κτηνοτροφική εγκατάσταση και μετά την έκδοση του κωδικού προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων για την άδεια λειτουργίας δικαιολογητικών. Επιπλέον, η ΑΑ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται για την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Γ. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας κάτω των ορίων της Κατηγορίας Β
1. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
α) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Δόμησης περί υπαγωγής ή μη της έκτασης, στην οποία βρίσκεται το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού.
β) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
γ) Γεωτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει :
αα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
ββ) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων.
γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου με σκαρίφημα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
δδ)Αρχιτεκτονικά σχέδια και διάγραμμα κάλυψης των κτιριακών εγκαταστάσεων χωρίς έγκριση Αρχιτεκτονικής επιτροπής
εε) Περιγραφή της παραγωγικής κατεύθυνσης και διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
δ) Φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία.
Με τον περιορισμό των περ. β΄ και δ΄ της παρ. 1 και της περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 4 ν.998/1979 ως ισχύει:
α) Σε περιοχές όπου δεν υφίσταται αναρτημένος και θεωρημένος δασικός χάρτης, κατατίθεται αίτημα για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού στην ΑΑ και η οποία θα την διαβιβάσει στο οικείο Δασαρχείο με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Η αρμόδια δασική υπηρεσία προβαίνει αρχικά σε προέγκρισης χωροθέτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός με καταβολή του μέγιστου προβλεπόμενου ανταλλάγματος χρήσης επί του περιφραγμένου χώρου και εν παραλλήλω στην έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από τη διαβίβαση του αιτήματος και το καταβληθέν ποσό του ανταλλάγματος χρήσης τελικά συμψηφίζεται.
β) Σε περιοχές όπου υφίσταται αναρτημένος και θεωρημένος δασικός χάρτης δεν απαιτείται πράξη χαρακτηρισμού και ακολουθείται η αδειοδοτική διαδικασία εγκατάστασης .Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Ο φάκελος της γεωτεχνικής μελέτης
β) Έγγραφη συναίνεση ιδιοκτήτη σε περίπτωση ιδιωτικής έκτασης, διεπόμενης από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
γ) Στην κατηγορία αυτή ο φορέας της εγκατάστασης απαλλάσσεται από την καταβολή του κόστους δαπάνης αναδάσωσης για έκταση περιφραγμένου χώρου μικρότερη των 4 στρ., σε όλες τις περιοχές , καθώς και σε περιοχές NATURA)
δ)Τέλος αποκατάστασης ως εγγύηση επί του περιφραγμένου χώρου, υπολογιζόμενο στο ύψος του απαιτητού κόστους αποκατάστασης
ε) Καταβολή ανταλλάγματος χρήσης
στ) Φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες για έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3028/2002. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
αα) Καθορισμός της ακριβούς θέσης του γηπέδου σε διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 της Γ.Υ.Σ.
ββ) Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα κατά ΕΓΣΑ 87 του γηπέδου που θα αναπτυχθεί η εγκατάσταση.
γγ) Ο φάκελος της γεωτεχνικής μελέτης.
Η ΑΑ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο εξετάζοντας την πληρότητα του φακέλου με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης επέμβασης. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, η ΑΑ τον διαβιβάζει στην αρμόδια δασική υπηρεσία και αιτείται την έκδοση έγκρισης επέμβασης.
Ομοίως, η ΑΑ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες και εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης τον διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες και αιτείται την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων.
Η αρμόδια δασική υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες διαβιβάζουν τις αντίστοιχες εγκρίσεις στην ΑΑ εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Η ΑΑ διενεργεί έλεγχο στα υπόλοιπα δικαιολογητικά και εφόσον συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις εκδίδει την άδεια ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η άδεια ίδρυσης έχει ισχύ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ισχύος ενός (1) επιπλέον έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.3 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και η έναρξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας μετά και την ενδεχόμενη παράταση του ενός (1) επιπλέον έτους, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβαίνει σε αίτηση έκδοσης νέας άδειας ίδρυσης.
Σε περιοχές αρμοδιότητας της δασικής υπηρεσίας η αρμόδια δασική υπηρεσία εκδίδει πρωτόκολλο εγκατάστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της άδειας ίδρυσης.
2. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και πριν την είσοδο του ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση για κωδικό εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται και αίτηση για άδεια λειτουργίας. Η αίτηση για άδεια λειτουργίας συνοδεύεται από:
α) Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση τύπου κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας στις περιπτώσεις παρ.4 και 5 αρθ.1 ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση
β) υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για την περάτωση των εργασιών κατασκευής,
γ) βεβαίωση μελετητή ότι κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων τηρήθηκαν οι προδιαγραφές της γεωτεχνικής μελέτης.
Η ΑΑ ζητά από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή την έκδοση κωδικού εκμετάλλευσης για την κτηνοτροφική εγκατάσταση και μετά την έκδοση του κωδικού προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων για την άδεια λειτουργίας δικαιολογητικών. Επιπλέον, η ΑΑ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται για την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Δ. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως δυναμικότητας

1. Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Ανάλογα με τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, τα δικαιολογητικά που ορίζονται ως απαραίτητα για την έκδοση της άδειας ίδρυσης στις ανωτέρω παραγράφους Α, Β και Γ αντίστοιχα του παρόντος άρθρου.
β) Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση τύπου κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση.
Η ΑΑ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους Α, Β και Γ του παρόντος άρθρου, για την έκδοση έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία και την έκδοση έγκρισης από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.
Η αρμόδια δασική υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες διαβιβάζουν τις αντίστοιχες εγκρίσεις στην ΑΑ προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Στην περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Κατηγορίας Β, μετά τη διαβίβαση των εγκρίσεων της δασικής υπηρεσίας και των αρχαιολογικών υπηρεσιών στην ΑΑ, η ΑΑ προβαίνει στην υπαγωγή σε Π.Π.Δ. της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
2. Η ΑΑ διενεργεί διοικητικό έλεγχο για πληρότητα στα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Δ.1 και εκδίδει την άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η ΑΑ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται για την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
3. Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης γνωστοποιεί εγγράφως στην ΑΑ την έναρξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας.
4. Η άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό για τον αριθμό και το είδος ή τα είδη των εκτρεφόμενων ζώων, τις εγκαταστάσεις και τους χώρους για τα οποία έχει εκδοθεί, εφόσον δεν έχει διακοπεί στο μεταξύ η δραστηριότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης πέραν του ενός (1) έτους, με εξαίρεση τη διακοπή λειτουργίας στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας.
5. Κατά των αποφάσεων έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας που ορίζονται στο παρόν άρθρο, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μπορεί να υποβάλλει αίτηση θεραπείας σύμφωνα με το νόμο 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης , όπου απαιτείται, είναι υποχρεωτική για τη λήψη κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης, η οποία συνδέεται με το ζωικό κεφάλαιο ή και την κτηνοτροφική εγκατάσταση. Η εν λόγω διάταξη έχει ισχύ μετά την 31/12/2020.

 • Παράγραφος Α 1γγ) Επί του τοπογραφικού να προστεθούν οι απαιτούμενες και πραγματικές αποστάσεις από χώρους που χρίζουν προστασία
  Παράγραφος Α 1στ) Να προστεθεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων γίνετε βάση των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
  Παράγραφος Β γγ (σελ 9)Οι 4 παράγραφοι «Η ΑΑ ελέγχοι…σε Π.Π.Δ. της κτηνοτροφικής εγκατάστασης» να προστεθούν και στην παράγραφο Α, εκτός και αν όλα αυτά περιλαμβάνονται στην Α.Ε.Π.Ο.
  Παράγραφος Δ 1β) Να προστεθεί και η δήλωση αυθαιρέτου (πιθανόν και στις προηγούμενες κατηγορίες)

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:53 | Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

  Η έγκριση του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων να απλοποιηθεί εφόσον η κτηνοτροφική μονάδα δηλώνει την διάθεση σε εγκεκριμένσς μονάδες διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 12 των Ορισμών.
  Να δίδεται η δυνατότητα αρχικής δήλωσης μέχρι 3 τέτοιων μονάδων και η δυνατότητα αναθεώρησης της δήλωσης κατ΄έτος.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:46 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σε όλες τις κατηγορίες Α,Β,Γ,Δ, του άρθρου 3 για την έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτείται είτε οικοδομική άδεια είτε έγκριση τύπου κατασκευής είτε βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας είτε απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση. Έμμεσα προκύπτει λοιπόν ότι η πολεοδομική υπηρεσία θα έχει τον έλεγχο όλων των κατασκευών.
  Θα πρέπει να είναι υπάρχει σαφήνεια για το πως θα εκδίδεται η βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση οικοδομικής άδειας.
  Μέχρι σήμερα το κατάλυμα κατηγοριοποιούνταν από την Επιτροπή Σταυλισμού…πλέον αυτό θα γίνεται μετά από αυτοψία της πολεοδομίας?

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:24 | Γεώργιος Σκόκας

  Βασική απαίτηση για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι και η γεωτεχνική μελάτη για την οποία δεν αναφέρεται όμως ποιος την συντάσσει και την υπογράφει. Θα πρέπει να προστεθεί ότι συντάσσεται και υπογράφεται από Γεωπόνο μελετητή μέλος του ΓΕΩΤΕΕ -προφανώς δεν είναι αντικείμενο δασολόγων, βιολόγων, γεωλόγων και ιχθυολόγων, ενώ και οι κτηνίατροι έχουν σαν αντικείμενο την αντιμετώπιση βλαβών και ασθενειών των ζώων. Ενδεχομένως θα ήταν πιο ορθό να απαιτείται και συγκεκριμένη ειδικότητα (ζωικής παραγωγής ή γεωργικής μηχανικής) ο μη διαχωρισμός στο πτυχίο ενδεχομένως δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.
  Ενώ και το κύριο αντικείμενο της μελέτης θα πρέπει να αφορά τη διαχείριση και τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας και τον χειρισμό των αποβλήτων. Για το τελευταίο μάλιστα (χειρισμός αποβλήτων), θα πρέπει να ζητείται και τεκμηρίωση, ειδικά για τα υγρά απόβλητα (παραγωγή και χειρισμός), και να μην οδηγούμαστε στην εύκολη λύση που χρησιμοποιείται σήμερα της κατασκευής στεγανού βόθρου σε βοοτροφικές και χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις ασχέτως τρόπου σταβλισμού (εντατικός ή εκτατικός) που στη συνέχεια δεν χρησιμοποιείται και τα υγρά καταλήγουν στο περιβάλλον ανεπεξέργαστα.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:55 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το υπό Δ. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως δυναμικότητας, από τη στιγμή που στόχος του σχεδίου νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, προκαλεί απορίες ως προς τη σκοπιμότητα νέας διαδικασίας αδειοδότησης για τις νομίμως αδειοδοτημένες, υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:40 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Για την περίπτωση Α. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των Υποκατηγοριών Α1 και Α2, προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές:

  1. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
  …..
  γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  δδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια και διάγραμμα δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων χωρίς έγκριση Αρχιτεκτονικής επιτροπής
  …..
  στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  …..

  Η περίπτωση ε) είναι περιττή, καθότι έχει ελεγχθεί κατά την αρχική περιβαλλοντική μελέτη.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:51 | ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ

  Στο τέλος των παρ Α, Β και Γ
  Στις περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β του άρθρου 02 η διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ή να εξαρτηθεί και από την οικοδομική άδεια. Επειδή οι εγκαταστάσεις είναι συνήθως μεγάλου μεγέθους (κυρίως των πτηνοτροφικών) και στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτούνται, Απόφαση παρεκκλίσεων όρων δόμησης, Προέγκριση άδειας, Οικοδομική άδεια και μεγαλύτερος χρόνος κατασκευής, ειδικά σε περιοχές (π.χ. Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία) εξ αιτίας κυρίων κακών καιρικών συνθηκών.
  Παρ. 2α και Δβ
  Να συμπληρωθούν οι παρ. 2α και Δβ «Οικοδομική άδεια κτιριακών εγκαταστάσεων ………………. απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή δήλωση ένταξης στις διατάξεις των Ν. 14014/11 ή Ν. 4178/13 ή Ν. 4495/17.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 09:21 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Παρ 7β: Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν αρκετοί οικισμοί μη οριοθετημένοι, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το όριο ορίζεται από την περιφέρεια κύκλου ακτίνας 800 μ. Στο ν.4056/2012 έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τις εγκαταστάσεις που χωροθετούνται εντός των ορίων του οικισμού και καλό θα ήταν να μην παραληφθούν από το νέο νόμο.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 08:02 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Καλό θα ήταν να διευκρινιστούν: α) ο τρόπος κατάταξης και αδειοδότησης εκμεταλλεύσεων με εγκαταστάσεις που υπάγονται σε διαφορετικές κατηγορίες και β) ο τρόπος αντιμετώπισης περιπτώσεων που κατά την αυτοψία διαπιστώνεται ότι η κατάταξη βάση του τρόπου κατασκευής δεν είναι σωστή (παρατηρείται συχνά η ΕΣ να διαπιστώνει ότι οι εγκαταστάσεις ανήκουν στην Γ κατηγορία και δεν είναι πρόχειρα καταλύματα)

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 08:42 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Είναι σημαντικό να θεσπιστούν προϋποθέσεις που θα αφορούν στους τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς αποτελούν εμπόδιο στην αδειοδότηση των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Συχνά παρατηρείται μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην έκταση που αναφέρεται στα συμβόλαια και στην μετρηθείσα έκταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάθεση του Ε9 και αντιγράφου του ΟΣΔΕ, είναι η πρακτική «επιλογής» από τους ενδιαφερόμενους. Προτείνεται να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός Ε9 και ΟΣΔΕ ως αποδεικτικό νόμιμης κατοχής του γηπέδου.
  Επίσης, προτείνεται να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων, διότι παρατηρείται συχνά η αποτύπωση να μην γίνεται σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας (αποτυπώνεται τμήμα του αγροτεμαχίου και κατά την αυτοψία διαπιστώνεται ότι σε τμήμα του αγροτεμαχίου «εκτός τοπογραφικού» υπάρχουν σταυλικές εγκαταστάσεις οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον ίδιο κτηνοτρόφο ή από συγγενικό του πρόσωπο δηλ. να λειτουργεί δεύτερη εκμετάλλευση).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 08:11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΛΑΣ

  Μείωση της γραφειοκρατίας σίγουρα δεν γίνεται με την κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν άλλες υπηρεσίες (δασαρχεία – αρχαιολογίες) στην ΔΑΟΚ. Ίσως αυτό να φαίνεται εκ πρώτης όψης ως διευκόλυνση των αιτούντων κτηνοτρόφων αλλά στην πράξη θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα και καθυστερήσεις:
  Πως μπορεί μια υπηρεσία να δέχεται δικαιολογητικά που ζητούνται από μια άλλη υπηρεσία;
  Αν κάποιο δικαιολογητικό που αποσταλεί στην Αρχαιολογία για παράδειγμα, κριθεί ως μη ορθό τι θα γίνει;
  Η αρχαιολογία θα ζητήσει διευκρινήσεις από την ΔΑΟΚ, η ΔΑΟΚ θα ζητήσει εκ νέου δικαιολογητικά από τον κτηνοτρόφο και ξανά από την αρχή;
  Θα ξεκινήσει δηλαδή μια ατέρμονη αλληλογραφία μεταξύ κτηνοτρόφων, ΔΑΟΚ και υπηρεσιών (Δασαρχεία, Αρχαιολογίες);
  Επίσης τι θα γίνεται στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κατατίθενται στις ΔΑΟΚ ελλιπείς;
  Ίσως έχει δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι οι ΔΑΟΚ διαθέτουν αμέτρητους υπαλλήλους που μπορούν να διεκπεραιώσουν όλη αυτή την γραφειοκρατία αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Όπως γράφτηκε και από άλλους συναδέλφους οι ΔΑΟΚ είναι υποστελεχωμένες με μόνο έναν ή δυο υπαλλήλους να ασχολούνται με τις αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων παράλληλα με άλλα καθήκοντα. Οπότε:
  1) Κατάθεση αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Δασαρχεία, αρχαιολογίες) και προσκόμιση των βεβαιώσεων στις ΔΑΟΚ ή αποστολή ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες στις ΔΑΟΚ.
  2) Πρόβλεψη για επιστροφή φακέλων αδειών στους αιτούντες στην περίπτωση που μετά από διοικητικό έλεγχο κριθούν ελλιπείς για συμπλήρωση και επανυποβολή χωρίς κυρώσεις.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2018, 08:39 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Όσον αφορά στη διαδικασία αδειοδότησης πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που χωροθετούνται σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει συντονισμός (αρμονία) μεταξύ της δασικής νομοθεσίας και του ν. 4056/2012, ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτεί καθεμία Υπηρεσία για το ίδιο στάδιο της αδειοδότησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η έγκριση επέμβασης, η οποία εκδίδεται από το Δασαρχείο, είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας προέγκρισης εγκατάστασης (εκδίδεται από τις ΔΑΟΚ) κτηνοτροφικών μονάδων της κατηγορίας Β (υπαγωγή σε ΠΠΔ) και στις λοιπές περιπτώσεις για την έκδοση της οριστικής άδειας εγκατάστασης (που εκδίδεται από τις ΔΑΟΚ). Όμως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δασικής νομοθεσίας, για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης (από τα Δασαρχεία) απαιτείται μεταξύ άλλων και η εισήγηση της Ε.Σ. και η σύμφωνη γνώμη της ΔΑΟΚ. Όπως γίνεται φανερό, προκειμένου να διεκπεραιωθούν αυτά τα αιτήματα, απαιτείται η παροχή γνώμης από την Ε.Σ. δύο φορές. Αν εξετάσουμε τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο φορέας στο Δασαρχείο για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης (τα οποία είναι: 1) βεβαίωση για τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης, 2) βεβαίωση σχετικά με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (όπως υπαγωγή σε ΠΠΔ ή απαλλαγή), 3) βεβαίωση για την κατηγορία της κτην. εγκατάστασης και 4) θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Σταυλισμού και τη σύμφωνη επ’ αυτής γνώμη της Αδειοδοτούσας Αρχής του ν. 4056/2012.) φαίνεται ότι επί της ουσίας, σε αυτό το στάδιο η Ε.Σ. καλείται να προσδιορίσει τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, να ελέγξει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων, να επιβεβαιώσει την κατάταξη των εγκαταστάσεων με βάση του τρόπου κατασκευής και να προσδιορίσει το εμβαδόν της έκτασης που χρειάζεται για τις σταυλικές εγκαταστάσεις, τα προαύλια άσκησης των ζώων και τους βοηθητικούς χώρους. Πρόκειται δηλ. για πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από την γεωτεχνική έκθεση και για στοιχεία που ελέγχονται από την ΔΑΟΚ για την χορήγηση της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Θεωρούμε ότι σε αυτό το στάδιο αδειοδότησης, η διαδικασία θα μπορούσε να απλοποιηθεί και να υπάρχει αρμονική αλληλουχία στα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται από κάθε Υπηρεσία ανά στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 22:18 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Είναι σημαντικό να προσδιορίζεται κάθε φορά το είδος τους ελέγχου που απαιτείται από τις ΔΑΟΚ (έλεγχος πληρότητας δηλ. απλά να υπάρχει δικαιολογητικό με τον τίτλο «γεωτεχνική έκθεση» ή να ελέγχεται και το περιεχόμενο της γεωτεχνικής έκθεσης;)
  Η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων να συμπληρωθεί με την απαίτηση για περιγραφή και της τελικής διάθεσης. Η τελική διάθεση των αποβλήτων είναι κρίσιμο στοιχείο στην προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας. Ενώ για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων υπάρχει «αρκετή διαθέσιμη γνώση» και πλούσια εμπειρία, οπότε με ευκολία μπορεί να καταρτιστεί σχετική μελέτη. Για την τελική διάθεση απαιτείται εξατομίκευση για κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση καθώς υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη (επάρκεια εδαφικής έκτασης, είδος και εναλλαγή καλλιεργειών, ανάγλυφο εδάφους, κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός, αδειοδοτημένοι φορείς για περαιτέρω επεξεργασία, κ.α.).
  Με την κατάργηση της Επιτροπής Σταυλισμού, η ευθύνη για τον έλεγχο από υγειονομικής και περιβαλλοντικής άποψης μεταφέρεται στις ΔΑΟΚ, οι υπάλληλοι των οποίων θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία. Εκτός από την εκπαίδευση είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε αρχεία με το σύνολο της νομοθεσίας (νόμοι, εγκύκλιοι, διευκρινησεις, κ.α) που αφορούν την λειτουργία των κτην. εγκαταστάσεων και δεν αναφέρομαι σε νομοθεσία του ΥΠΑΑΤ (π.χ. η νομοθεσία για την προστασία του νερού ύδρευσης δεν μνημονεύεται σε έγγραφα του ΥΠΑΑΤ). Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να συγκεντρώνουν νομοθετήματα από όλα τα Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΤ, Δημ. Υγείας) και να ενημερώνονται συνεχώς.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 21:20 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Η θέσπιση του μοντέλου της «μιας στάσης» όπου ο κτηνοτρόφος θα καταθέτει τα δικαιολογητικά στη ΔΑΟΚ και η ΔΑΟΚ θα ενεργεί για την έκδοση γνωμοδοτήσεων και αδειών από άλλες Υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίες, Δασαρχεία, Πολεοδομίες) θα πρέπει να αξιολογηθεί υπό το πρίσμα της ικανότητας (δηλ. επάρκειας προσωπικού) των ΔΑΟΚ να το υποστηρίξουν και του αναμενόμενου πλήθους αιτημάτων που θα προβλέπεται να κατατεθούν (σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΑΑΤ το 80% των κτην. εγκαταστάσεων δεν έχει άδεια και μετά την 31/12/2020 η άδεια θα είναι απαραίτητη για την λήψη κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης).
  Ήδη στο ν.4056/2012 προβλέπονταν ότι οι γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με την αδειοδότηση κτην. εγκαταστάσεων θα εξετάζονταν κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Δυστυχώς δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
  Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι για την έκδοση τελεσιδικίας απαιτείται μεταξύ άλλων και η δημοσίευση σε δυο εφημερίδες. Σε περίπτωση που τα Δασαρχεία δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος δημοσίευσης, πώς θα γίνεται η καταβολή του απαιτούμενου ποσού (διαμέσω των ΔΑΟΚ);
  Η επιτάχυνση των διαδικασιών θα μπορούσε να επιτευχθεί περισσότερο με συνεργασία (π.χ. ανάπτυξη πρωτοκόλλων συνεργασίας) μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των αρμόδιων Υπουργείων, παρά με το μοντέλο «μιας στάσης». (Είναι πιθανό οι ΔΑΟΚ να χρεωθούν τυχών καθυστερήσεις άλλων Υπηρεσιών)

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 21:12 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Τι να την κάνουν την Γεωτεχνική Μελέτη οι Αρχαιολογικές υπηρεσίες; Να εκτιμήσουν αν ο τρόπος εκτροφής ή η διαχείριση των αποβλήτων επηρεάσει τα αρχαία αντικείμενα που τυχόν υπάρχουν θαμμένα; Το τοπογραφικό και μόνον αυτό αρκεί, όπως ίσχυε ως τώρα.
  Επίσης στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις υποκατηγοριών Α1 και Α2 και μέσω της ΑΕΠΟ προηγείται η έγκριση από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Επομένως περιττεύει η αποστολή εκ νέου φακέλου για έγκριση από αυτές.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 13:32 | ΣΑΒΒΑΣ_ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Άρθρο 3
  Νομίζω ότι η επιτροπή σταυλισμού καλώς καταργείται διότι ήταν η αιτία της καθυστέρησης στην έκδοσης άδειας εγκατάστασης λόγω ασαφών αρμοδιοτήτων και συχνά μη ορθής σύστασή της . Επίσης ήταν η αιτία της διένεξης μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων. Σε όλα τα σύγχρονα κράτη η κρατική παρέμβαση βαίνει μειούμενη.
  Οι κρατικολάτρες είναι καιρός να καταλάβουν ότι το αλισβερίσι με τους πολίτες οδηγεί σε διαφθορά.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 12:14 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Αν θέλετε να καταπολεμήσετε τη γραφειοκρατία κακώς εισάγετε την κατάθεση στις ΔΑΟΚ και φακέλων για άλλες υπηρεσίες. Το σωστό θα ήταν η ΔΑΟΚ να ενημερώνει ηλεκτρονικά τις όποιες συναρμόδιες υπηρεσίες με τα στοιχεία της υπό ίδρυση εκμετάλλευσης και αυτές σε πχ 10 μέρες να απαντούν αν τίθεται αδειοδότησης ή απαγόρευσης ή υπάρχει άλλη διαδικασία εκ μέρους τους. Έτσι μεγάλος αριθμός μονάδων που δεν έχουν χωροταξικά, δασικά, αρχαιολογικά κλπ προβλήματα θα αδειοδοτούνται γρήγορα και χωρίς επιπλέον χαρτιά.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 11:45 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΎ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο η έκδοση της άδειας λειτουργίας θα δίνεται από την ΑΑ χωρίς αυτοψία της Επιτροπή Σταυλισμού. Προτείνουμε την μη κατάργηση της Επιτροπής Σταυλισμού, αλλά την διεύρυνσή της και με μηχανικό , έτσι ώστε να ελέγχονται χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα.
  Έργο της επιτροπής να είναι ο έλεγχος των σταυλικών εγκαταστάσεων μετά την αδειοδότησή τους ή τουλάχιστον δειγματοληπτικός έλεγχος μέχρι 50% των εγκαταστάσεων, με προτεραιότητα στις μονάδες μεγάλης δυναμικότητας και σ’ αυτές με μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επίσης έργο της επιτροπής να είναι έλεγχος των καταγγελιών που αφορούν σταυλικές εγκαταστάσεις.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 09:42 | ΝΙΚΟΣ

  Άρθρο 3
  Η υπεύθυνη δήλωση τόσο του πολιτικού μηχανικού όσο και η δήλωση του μελετητή θα πρέπει να υπάρχουν για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας
  Επίσης η βεβαίωση μελέτης ότι κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων τηρήθηκαν οι προδιαγραφές της γεωτεχνικής μελέτης θα πρέπει να έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και να διευκρινίζεται και η ειδικότητα του μελετητή που μάλλον θα είναι γεωτεχνικός

 • 14 Σεπτεμβρίου 2018, 08:54 | ΝΙΚΟΣ

  Πιστεύω ότι για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία καθώς και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να κατατίθενται στις αντίστοιχες υπηρεσίες ώστε τυχόν παραλείψεις και διευκρινήσεις να δίδοντα άμεσα από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων . Έτσι θα αποφεύγεται το πινγκ – πονγκ μεταξύ των υπηρεσιών το οποίο θα επιφέρει μεγάλη χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στις υπηρεσίες. Στο τέλος θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα με αυτό που επιδιώκει ο νόμος όσον αφορά το χρόνο έκδοσης της άδειας.
  Είναι λίγο οξύμωρο ναι δίδουν πληροφορίες και να κάνουν έλεγχο (έστω και διοικητικό) υπηρεσίες που δεν είναι αρμόδιες για την έκδοση αποφάσεων. Οι άλλες υπηρεσίες για πιο λόγω υπάρχουν;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 23:58 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Είναι αδύνατον να εκδίδεται η άδεια εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και μάλιστα να διενεργείται προαιρετικά επιτόπιος έλεγχος. Έτσι δεν πρόκειται να διενεργηθεί κανένας επιτόπιος έλεγχος. Ο επιτόπιος έλεγχος όμως πρέπει να πραγματοποιείται για να επιβεβαιώνονται τα όσα περιγράφονται στη Γεωτεχνική μελέτη επιτόπου στην πράξη και να υπάρχει επαρκής χρόνος για αυτόν τον έλεγχο.
  Επίσης δεν περιγράφεται η διαδικασία που θα ακολουθείται όταν διαπιστώνονται ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή και μετά από επιτόπιο έλεγχο της ΑΑ παραβάσεις η παραλείψεις.

  Η ΑΑ ζητά από την κτηνιατρική αρχή την έκδοση κωδικού εκμετάλλευσης και μετά προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών ή και επιτόπιο έλεγχο για την άδεια λειτουργίας. Επομένως προεξοφλείται εσφαλμένα με αυτόν τον τρόπο η τελική αδειοδότηση της μονάδας.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 23:37 | ΔΑΟΚ Φλώρινας – Γεώργιος Βοσκόπουλος

  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δασικός χάρτης, η πράξη χαρακτηρισμού πρέπει να είναι προ απαιτούμενη για τη μετέπειτα διαδικασία. Δεν έχει νόημα η Υπηρεσία μία στάσης όταν θα πρέπει ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να φροντίσει για τη δημοσίευση περίληψης της πράξης σε συγκεκριμένες εφημερίδες που θα του υποδείξει το Δασαρχείο ή να διορθώσει ο μηχανικός του την τοπογραφική αποτύπωση.
  Το ίδιο ισχύει και για την έγκριση από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Αν υπάρχουν ενδείξεις για εύρεση αρχαίων η Αρχαιολογική Υπηρεσία ζητά από τον φορέα τη διενέργεια δειγματοληπτικών εκσκαφών με δικά του δαπάνη.
  Αν είναι να εφαρμοστεί η Υπηρεσία μια στάσης θα πρέπει η διαδικασία να είναι αναλυτικά διατυπωμένη και μελετημένη λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές εκδοχές και δίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις υποστελεχομένες Υπηρεσίες να ενεργήσουν αρμοδίως.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 14:36 | Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

  Α (υποκατ. Α1 και Α2), περ. 1, εδ. δ/αα: απαιτείται καλύτερη διατύπωση τόσο για τις εκτάσεις (μικρότερες ή μεγαλύτερες των 4 στρ.) όσο και για το αν το καταβαλλόμενο κόστος αφορά μελέτες και εφαρμογή αυτών (το ίδιο ισχύει και για παρόμοιες αναφορές παρακάτω). Σε κάθε περίπτωση η διάταξη αυτή δεν λύνει τα πολλά προβλήματα που δημιούργησε η αντίστοιχη διάταξη του ν.4056/2012 και έχουν καταγραφεί από πολλές ΔΑΟΚ εδώ και 6+ έτη. Η εγκατάσταση σε δάση και δασικές εκτάσεις πρέπει να απλουστευτεί (σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπ. Περιβάλλοντος) και να προϋποθέτει σεβασμό στο χαρακτήρα και τη βλάστηση των εκτάσεων αυτών από τους κτηνοτρόφους, αλλά ταυτόχρονα και διάθεση από την πλευρά των υπηρεσιών να αδειοδοτήσουν υφιστάμενες και νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση.

  Α (υποκατ. Α1 και Α2), περ. 1, εδ. ε/γγ: η αναφορά στον φάκελο της γεωτεχνικής μελέτης προκαλεί σύγχυση διότι παραπάνω έχει ήδη αναφερθεί η γεωτεχνική μελέτη με τα περιεχόμενά της. Τα περιεχόμενα της γεωτεχνικής μελέτης θα μπορούσαν να δίνονται σε παράρτημα και να είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες εγκαταστάσεων ή με διαβάθμιση περιεχομένων από τις απλούστερες προς τις πιο σύνθετες.

  Δ (σελ. 14, Υφιστάμενες κατά την έναρξη…): Καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν το άρθρο αφορά αδειοδοτημένες ή/και μη αδειοδοτημένες (βάσει ν.4056/2012) υφιστάμενες εκτροφές. Επίσης, ειδικότερα για την παρ. 3, γιατί ο φορέας της εγκατάστασης να γνωστοποιεί εγγράφως την έναρξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας αφού δεν πρόκειται για έναρξη νέας εκτροφής, αλλά υφιστάμενη; Τέλος, επί της παρ. 6, τι σημαίνει ο όρος «… όπου απαιτείται …», αφού λογικά θα πρέπει όλες οι κτην/κές εγκ/σεις να αδειοδοτηθούν; Το ίδιο ισχύει και για την παρ. 11 του άρθρου 4 (τέλος σελ. 18).

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 11:49 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 3. Μήπως θα ήταν χρήσιμο, για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, να:

  α) συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του μηχανικού και του μελετητή γεωπόνου;

  β) να επιδοτείται μέρος της δαπάνης έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης του κτηνοτρόφου, ώστε να υπάρχει κίνητρο να ζητείται η πλήρης έκδοση απόδειξης πληρωμής; (έτσι θα αυξηθεί το κίνητρο έκδοσης περισσότερων αδειών λειτουργίας).

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:28 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 3 Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως δυναμικότητας

  Άρθρο 3 Παράγραφος Δ.3 στη σελίδα 14.

  α) Τι εννοείται λέγοντας ότι ο φορέας της κτην. εγκατάστασης γνωστοποιεί εγγράφως στην ΑΑ την έναρξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας; Αφού η εγκατάσταση είναι ήδη υφιστάμενη και τα ζώα εγκαταστημένα σ’ αυτήν.

  β) Η άδεια λειτουργίας θα ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό ακόμα και για όσες είναι ενοικιαζόμενες;

  γ) Αφού, με βάση τις προηγούμενες παραγράφους, δεν θα πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος, δεν υπάρχει λόγος υποβολής αίτησης θεραπείας.
  Παρ’ όλα αυτά, αν υπάρξει αίτηση θεραπείας, που θα κατατίθεται και με τι δικαιολογητικά;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:41 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 3 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας Β

  Άρθρο 3 Παράγραφος 1.

  α) Στο άρθρο 4 της με αριθμό 46296/2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2002/14-08-2013), αναφέρει ότι η δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. συνοδεύεται από κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά. Γιατί τώρα δεν θα υποβάλλονται μαζί με τα Π.Π.Δ., τη στιγμή που για να εκδοθεί η άδεια ίδρυσης θα πρέπει να υπάρχουν στο φάκελο και θα γίνεται συγκεκριμένη αλληλογραφία με το Δασαρχείο και την Αρχαιολογία γι’ αυτά;

  β) Στη σελίδα 8 παράγραφος στ. αα) αναφέρει ότι η πράξη χαρακτηρισμού εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη διαβίβαση του αιτήματος. Στις σελίδες 9, 11 και 12 και αναφέρεται ότι «η αρμόδια δασική υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες διαβιβάζουν τις αντίστοιχες εγκρίσεις στην ΑΑ εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός. Τι ισχύει από τα δύο;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:28 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 3 Παράγραφος 2.

  α) Αναφέρεται ότι « Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και πριν την είσοδο του ζωικού κεφαλαίου σε αυτές…..». Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες ζητείται άδεια, είναι κατασκευασμένες και λειτουργούν χωρίς άδεια. Συνεπώς έχουν τα ζώα εγκαταστημένα μέσα σ’ αυτές και έχουν κωδικό εκμετάλλευσης. Το ίδιο πράγμα αναφέρεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

  β) Εφόσον πρόκειται για δασική έκταση, δεν θα χρειαστεί η έκδοση πρωτοκόλλου εγκατάστασης;

  γ) στη σελ. 6 αναφέρεται ότι «ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση για κωδικό εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται, …..). Τι σημαίνει όπου απαιτείται; Δεν είναι απαραίτητος ο κωδικός;

  δ) στη σελ. 7 αναφέρεται ότι «Επιπλέον, η ΑΑ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται, για την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων, να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης». Τι σημαίνει «εφόσον κρίνεται απαραίτητο»; Ποιος θα κάνει τον επιτόπιο έλεγχο (θα ορισθεί επιτροπή ελέγχου); Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τον κτηνοτρόφο να προβεί σε έξοδα κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων ή, σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις είναι χτισμένες από παλιά, σε έξοδα έκδοσης άδειας λειτουργίας, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι όσα περιγράφονται στη γεωτεχνική μελέτη είναι αληθή. Το ίδιο πράγμα αναφέρεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

  ε) πως ένας υπάλληλος που δεν είναι μηχανικός θα ελέγξει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και την οικοδομική άδεια του φακέλου;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:32 | Μαρία και Λευκή

  Άρθρο 3 Παράγραφος 1.
  α)Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των υποκατηγοριών Α1 και Α2, για την έκδοση άδειας ίδρυσης δεν είναι απαραίτητη η βεβαίωση χρήσης γης από την Πολεοδομία και η βεβαίωση από την Αρχαιολογική υπηρεσία; Επίσης, όταν δεν πρόκειται για δασική έκταση, δεν απαιτείται βεβαίωση από το Δασαρχείο ή Υ.Δ. στο τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 142 (τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3889/2010) του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’ /31-07-2017);

  β)Επίσης για πόσες τριετίες θα ανανεώνουμε ή θα επανεκδίδουμε τις άδειες ίδρυσης; Με τον τρόπο που περιγράφεται στον παρόντα νόμο, δεν θα χρειάζεται να βγάλουν άδεια λειτουργίας οι κτηνοτρόφοι. Συνέχεια θα ανανεώνουν ή θα ζητούν την έκδοση νέων αδειών ίδρυσης χωρίς να ολοκληρώνουνε τη διαδικασία. Το ίδιο πράγμα αναφέρεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

  γ) για την έκδοση της άδειας ίδρυσης στις κτην. εγκαταστάσεις θα γίνεται μόνο έλεγχος πληρότητας του φακέλου; Δεν θα πρέπει να ελεγχθεί αν, με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας ίδρυσης; Το ίδιο πράγμα αναφέρεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 14:57 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Οι υποστελεχωμένες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), στην παρούσα φάση, δεν είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης των Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.
  Θα πρέπει οι ΔΑΟΚ να ενισχυθούν με το απαιτούμενο προσωπικό προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία αδειοδότησης των Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων. Δεν είναι δυνατόν μόνο ένας υπάλληλος – Γεωπόνος να ασχολείται με την αδειδότηση των Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ΔΑΟΚ και να διεκπεραιώνει όλες αυτές τις διαδικασίες.
  Η αρχαιολογική υπηρεσία Ηρακλείου Κρήτης και ειδικά στους Δήμους Φαιστού και Γόρτυνας καθυστερεί πάρα πολύ τις εγκρίσεις. Έχει παρατηρηθεί να καθυστερεί η έγκριση της αρχαιολογίας 2 και 3 χρόνια, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, ενώ έχει πραγματοποιηθεί η αυτοψία του χώρου που πρόκειται να εγκατασταθεί η Κτηνοτροφική Μονάδα.
  Αν δεν δοθεί η έγκριση της αρχαιολογίας στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, πρέπει ο κτηνοτρόφος να ψάξει να βρει άλλο και δεν θα έχει το χρόνο να αρχίσει από την αρχή και να ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης. Έτσι πολλοί Αγρότες και Κτηνοτρόφοι που έχουν ενταχθεί σε διάφορα Προγράμματα του ΥΠΑΑΤ (Νέοι Αγρότες, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σχέδια Βελτίωσης κλπ) κινδυνεύουν να χάσουν τις προθεσμίες και μην πληρωθούν. Ίσως θα πρέπει να καθιερωθεί αν δεν δοθεί η έγκριση σε 1,5 μήνα, τότε να προχωρεί η διαδικασία αδειοδότησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, χωρίς την έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
  Εξάλλου οι μελετητές που αναλαμβάνουν την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων γνωρίζουν τις περιοχές που ανήκουν στην Α΄ Αρχαιολογική Ζώνη και δεν προχωρούν στην σύνταξη και υποβολή στις ΔΑΟΚ των δικαιολογητικών του Φακέλου αδειοδότησης.
  Παρόμοια καθυστέρηση παρατηρείται και στις δασικές υπηρεσίες αλλά σε μικρότερο βαθμό. Στα 10 χρόνια που ασχολούμαι με την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων ποτέ δεν έχει δοθεί η έγκριση από την αρχαιολογική ή τη δασική υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα 1 μηνός.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 09:05 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • Η Αδειοδοτούσα Αρχή να ζητά από τις Δνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μεριμνάς να εκδίδουν γνωμάτευση ή βεβαίωση ότι το μέγεθος, η κατηγορίας και το είδος της εκτροφής, καθώς ο προορισμός και η διάταξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, εξασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Η ισχύ της άδειας λειτουργίας, να συναρτάται άμεσα με το καθεστώς ιδιοκτησίας του γηπέδου και της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η άδεια λειτουργίας να εκδίδεται ως αορίστου χρόνου στην περίπτωση που το γήπεδο και τα κτίρια είναι ιδιόκτητα και με περιορισμένη διάρκεια στην περίπτωση ενοικιαζόμενων ή παραχωρούμενων γηπέδων και κτιρίων. Η λήξη της άδειας λειτουργίας να συμπίπτει με την λήξη του αντίστοιχου τίτλου κατοχής (συμβολαίου, παραχωρητηρίου, κ.λ.π.). Η διάρκεια των τίτλων αυτών θα πρέπει να είναι πολυετής (άνω των 10 ετών).

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 08:06 | ΔΑΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • Η Αδειοδοτούσα Αρχή να ζητά από τις Δνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μεριμνάς να εκδίδουν γνωμάτευση ή βεβαίωση ότι το μέγεθος, η κατηγορίας και το είδος της εκτροφής, καθώς ο προορισμός και η διάταξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, εξασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Η ισχύ της άδειας λειτουργίας, να συναρτάται άμεσα με το καθεστώς ιδιοκτησίας του γηπέδου και της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η άδεια λειτουργίας να εκδίδεται ως αορίστου χρόνου στην περίπτωση που το γήπεδο και τα κτίρια είναι ιδιόκτητα και με περιορισμένη διάρκεια στην περίπτωση ενοικιαζόμενων ή παραχωρούμενων γηπέδων και κτιρίων. Η λήξη της άδειας λειτουργίας να συμπίπτει με την λήξη του αντίστοιχου τίτλου κατοχής (συμβολαίου, παραχωρητηρίου, κ.λ.π.). Η διάρκεια των τίτλων αυτών θα πρέπει να είναι πολυετής (άνω των 10 ετών).

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 01:35 | ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • Η Αδειοδοτούσα Αρχή να ζητά από τις Δνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μεριμνάς να εκδίδουν γνωμάτευση ή βεβαίωση ότι το μέγεθος, η κατηγορίας και το είδος της εκτροφής, καθώς ο προορισμός και η διάταξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, εξασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Η ισχύ της άδειας λειτουργίας, να συναρτάται άμεσα με το καθεστώς ιδιοκτησίας του γηπέδου και της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η άδεια λειτουργίας να εκδίδεται ως αορίστου χρόνου στην περίπτωση που το γήπεδο και τα κτίρια είναι ιδιόκτητα και με περιορισμένη διάρκεια στην περίπτωση ενοικιαζόμενων ή παραχωρούμενων γηπέδων και κτιρίων. Η λήξη της άδειας λειτουργίας να συμπίπτει με την λήξη του αντίστοιχου τίτλου κατοχής (συμβολαίου, παραχωρητηρίου, κ.λ.π.). Η διάρκεια των τίτλων αυτών θα πρέπει να είναι πολυετής (άνω των 10 ετών).

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 11:42 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

  ΠΑΡ. Α1γ, ΠΑΡ. Β1ε, ΠΑΡ.Γ1γ
  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
  Να συμπληρωθεί υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤΕΕ
  ΠΑΡ. Α1δ, ΠΑΡ. Β1στ, ΠΑΡ. Γ1δ
  Δεν απαιτείται η πράξη χαρακτηρισμού να προϋπάρχει της άδειας επέμβασης;
  ΠΑΡ. Α2α, ΠΑΡ. , Β2α, Γ2α
  Γιατί να υπάρχει η απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση σαν δικαιολογητικό νομιμότητας κατασκευής; Αφού αναφέρεται σε νέες εγκαταστάσεις που θα κατασκευασθούν νόμιμα από την αρχή.
  ΠΑΡ. Α1γ σημείο δδ, Β1ε σημείο δδ, Γ1γ σημείο δδ.
  Αρχιτεκτονικά σχέδια: Να απαιτούνται μόνο για προεγκεκριμένου τύπου θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για μείωση του κόστους.
  Παρ. Α2β, Β2β, Γ2Β
  Γιατί να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για την περάτωση των εργασιών κατασκευής; Αυτό αποδεικνύεται από τη θεώρηση οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης.
  ΠΑΡ. Α2, Β2, Γ2
  Με ποια κριτήρια κρίνει η ΑΑ να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο; Ποιος διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο και με ποιες γνώσεις; (κλιμάκιο ή μεμονωμένος υπάλληλος;)
  ΠΑΡ. Β2α, Γ2α
  Πρόχειρα καταλύματα και βεβαίωση απαλλαγής από υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής αδείας
  Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1, παρ. 4 τα πρόχειρα καταλύματα αφορούν υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Άρα δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί νέα μονάδα με πρόχειρο κατάλυμα.
  ΠΑΡ. Δ3
  Αφού μιλάμε για υφιστάμενη εγκατάσταση που εκδίδει απευθείας άδεια λειτουργίας, τί νόημα έχει η γνωστοποίηση έναρξης της δραστηριότητας;

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 10:27 | ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  •Κατά το στάδιο έκδοσης της Άδειας Ίδρυσης, πώς θα είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων ο μελετητής ή ο φορέας, εάν η έκταση της εγκατάστασης εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002, έτσι ώστε να προσκομίσει ή όχι φάκελο για έκδοση έγκρισης από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία;
  •Στα δικαιολογητικά για την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης δε θα συμπεριλαμβάνεται η φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας;
  •Κατά το στάδιο της έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας, πώς ακριβώς, καθώς και από πόσους και ποιους υπαλλήλους, θα γίνεται ο επιτόπιος έλεγχος, τον οποίο «δύναται» να πραγματοποιήσει η Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑ), δηλαδή η ΔΑΟΚ;
  Επίσης ποια θα είναι τα κριτήρια αναγκαιότητας αυτού του επιτόπιου ελέγχου;
  •Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, δε θα υπάρχει πλέον η «Τακτοποίηση Αυθαίρετου» ως εναλλακτικό της Οικοδομικής Άδειας;
  •(Σημείο Δ.2) Πώς είναι δυνατόν η έκδοση της Άδειας Λειτουργίας να πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και οι εγκρίσεις από Δασική και Αρχαιολογική Υπηρεσία (που προηγούνται) να έχουν χρονικό περιθώριο για την έκδοσή τους ένα μήνα;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 23:34 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

  «έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη»
  – Τί σημαίνει? Δλδ το μισθωτήριο ή παραχωρητήριο δεν αρκεί;

  «γ) Καταβολή του κόστους δαπάνης αναδάσωσης για έκταση μικρότερη των 4 στρ., για έκταση μεγαλύτερη των 4 στρεμ. θα υποβάλει μελέτη δάσωσης ή αναδάσωσης ή δασοτεχνικών εργασιών και εφαρμογή αυτής
  δ) Εγγύηση αποκατάστασης υπολογιζόμενο στο ύψος του απαιτητού κόστους αποκατάστασης»

  – Αφού καταβάλλεται κόστος δαπάνης, προς τί η εγγύηση;
  – Μελέτη δάσωσης ή αναδάσωσης: ποιος θα την κάνει; για την περιοχή η οποία θα στεγαστεί ή εκμετάλλευση; πότε θα πρέπει να εφαρμοστεί η μελέτη;

  – Βάσει της αρίθμησης που χρησιμοποιείται , αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο φάκελος για την αρχαιολογική υπηρεσία θα συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο για την έγκριση επέμβασης που αφορά τα Δασαρχεία;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 09:01 | ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ-ΤΑΣΙΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

  1.(Διάρκεια ισχύος άδειας ίδρυσης.) Τρία (3) χρόνια αποτελούν μεγάλο χρονικό διάστημα επανάπαυσης ακόμη και αν υφίσταται ανωτέρα βία (εκτός της περιπτώσεως χρόνιας ασθενείας ή θανάτου του κατόχου). Μάλιστα δίδεται δικαίωμα νέας αίτησης, με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η επαναλαμβανόμενη διαδικασία θα πρέπει να οριοθετηθεί.
  2.(Επιτόπιος από ΑΑ). Γίνεται υποβάθμιση της επιτόπιας διαπίστωσης της τήρησης των ζωοτεχνικών κανόνων, της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος (……εφ΄όσον το κρίνει απαραίτητο). Αν το κρίνει απαραίτητο διερωτόμαστε αν υπάρχει υπάλληλος ο οποίος θα έχει γνώσεις κτηνιατρικές – γεωπονικές – αρχιτεκτονικές – περιβαλλοντικές και παράλληλα να γνωρίζει τα της δημόσιας υγείας ώστε να πραγματοποιήσει αυτοψία. Η κατάργηση της τριμελούς επιτροπής σταυλισμού μας βρίσκει αντίθετους.
  3.(……15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης). Να προστεθεί στο τέλος διαπιστωθείσης πληρότητας.

  Όμως αν θέλουμε να νομοθετήσουμε μεταρρυθμιστικά, προωθώντας τη σύγχρονη και σωστή κτηνοτροφική επιχειρηματικότητα, θα πρέπει κατά την άποψή μας η αδειοδότηση να γίνεται αυτόματα μέσω γνωστοποίησης, με ξεχωριστές Υπεύθυνες Δηλώσεις από τον κτηνοτρόφο τον μελετητή και τον μηχανικό, και παράλληλα να δημιουργήσουμε ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος θα ελέγχει και θα επιβάλλει (σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης) αυστηρές κυρώσεις σε όλους τους προηγούμενους.
  συνεχίζεται……

 • 31 Αυγούστου 2018, 06:23 | ΝΙΚΟΣ

  ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ Ο ΜΕΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ, ΔΑΝΕΙΑ ΚΤΛ.) ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ?ΚΑΝΑ ΔΥΟ ΧΙΛΛΙΑΡΙΚΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ ΣΙΓΟΥΡΑ!!!!!!

 • 30 Αυγούστου 2018, 14:51 | ΛΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΑ

  1. Επανέρχονται οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογίες που είχαν καταργηθεί με το ν. 4056/12; Οι βεβαιώσεις χρήσεως γης΄, οι οποίες εκδίδονται άμεσα από την Πολεοδομία, αναφέρουν αν το γήπεδο βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου και μπορούμε να ανατρέξουμε σε δεύτερο χρόνο και αν χρειαστεί στις Αρχαιολογίες.
  2. Για τη διαδικασία εγκατάστασης ή αδειοδότησης υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός δασών υπάρχει αντίστοιχη δασική νομοθεσία (ν. 4280/14 και άλλοι παλαιότεροι που ισχύουν και εφαρμόζονται). Είναι δυνατόν να κατατίθεται φάκελος που αφορά Δασαρχείο και Αρχαιολογία στη ΔΑΟΚ, να γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και υπολογισμός χρηματικών ποσών από άλλη υπηρεσία παρά της καθ ύλην αρμόδιας; Με τι γνώσεις , ποια αρμοδιότητα και ποιο προσωπικό;Οι μελετητές, οι μηχανικοί που αμείβονται να φέρουν σε πέρας την αδειοδότηση θα καταθέτουν φακέλους όλων των υπηρεσιών στις ΔΑΟΚ; για διευκόλυση ποιων; ο ένας υπάλληλος που αδειοδοτεί τους στάβλους εν μέσω πλείστων καθηκόντων θα ελέγχει και τα δικαιολογητικά του Δασαρχείου και της Αρχαιολογίας, θα συντάσσει έγγραφο με ελλείψεις, θα περιμένει να συμπληρωθούν να επανακατατεθούν επανελεγχθούν και να αποσταλούν στους αρμόδιους να βγάλουν το χαρτί;
  3. Αρχιτεκτονικά σχέδια; έχετε υπόψη σας πως είναι οι σταβλικές εγκαταστάσεις ανά την ελληνική επικράτεια;
  4. Η Επιτροπή Σταβλισμού εκτός από γεωπόνο αποτελείται και από υπάλληλο του Υγειονομικού και Υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Ο υπάλληλος της ΔΑΟΚ που θα χειρίζεται τους στάβλους ως γεωπόνος δεν έχει ούτε τις γνώσεις ούτε την αρμοδιότητα να γνωρίζει π.χ τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων και την επιβάρυνση των υπογείων υδάτων. Καλή η υπεραπλούστευση αλλά τις επιπτώσεις πάλι στο περιβάλλον θα τις δούμε με τους λάκκους να γεμίζουν ψόφια ζώα και στα ποτάμια να κολυμπούν τα υπολείμματα.

 • 27 Αυγούστου 2018, 21:26 | ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Άρθρο 3 ,αναφορικά με τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας Β, στην παράγραφο γγ) το τοπογραφικό διάγραμμα δεν διευκρινίζεται αν θα είναι εξαρτημένο .

 • 27 Αυγούστου 2018, 15:34 | ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Άρθρο 3 ,Β.Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Κατηγορίας Β
  Στην αναφορά της παραγράφου 1.γγ) το Τοπογραφικό διάγραμμα δεν αναφέρεται στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 , ( να υποθέσω εκ παραδρομής ).

 • 27 Αυγούστου 2018, 15:36 | ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Άρθρο 3 , παρ.δ) , αα),ββ),γγ), σημειώνω ότι τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά συναντώνται και παρακάτω.
  Ενώ το άρθρο προϋποθέτει την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών θα γίνεται άμεσα , παρ’ όλα αυτά , τους συγκεκριμένους υπολογισμούς , τους πραγματοποιούν οι Δασικές Υπηρεσίες.

 • 27 Αυγούστου 2018, 10:58 | dittant

  Δεν βοηθάει η ασάφεια στο αν θα γίνει επιτόπια αυτοψία ή όχι.
  Να ξεκαθαρίζεται σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να γίνει αυτοψία και να μην αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια κανενός, ή αλλιώς να μην προβλέπεται καθόλου αυτοψία.
  Θα λένε οι κτηνοτρόφοι: «στους άλλους δίνουν άδεια χωρίς να τους ελέγξουν καθόλου και σε μένα ήρθαν και τα ψάχναν όλα»

 • Αρθρο 3. Γ. Κτην.Εγκαταστάσεις κατω των ορίων της Β κατηγ. παρ.γ.
  «…Η γεωτεχνική μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει – γγ Τοπογραφικό διάγραμμα..»
  Επ αυτού:Στη κατεύθυνση της απλοποίησης και οικονομικής ελάφρυνσης μπορεί να γίνει: ή τοπογραφικό διάγραμμα ή η εκτύπωση αποσπάσματος χάρτη απο το κτηματολόγιο ή η εκτύπωση της θέσης του Στάβλου απο το ΟΣΔΕ με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 …ειδικά για την κατηγορία στάβλων κάτω των ορίων Β.
  Οι εκτυπώσεις του ΟΣΔΕ μας δίνουν με σαφή τρόπο αποστάσεις και έχουν όλα τα στοιχεία για την αδειοδότηση σταβλικών κατηγ. κατω των ορίων Β

 • 24 Αυγούστου 2018, 19:29 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στη γεωτεχνική μελέτη των άρθρων 3 & 4, θα πρέπει να προστεθεί ως προϋπόθεση και η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ζωικού κεφαλαίου. Με τις εγκαταστάσεις αυτές, προάγεται αρχικά η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, μέσω της άρτιας εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου (εμβολιασμοί- θεραπείες), ιδιαίτερα σε ζωικά είδη δύσκολα στους χειρισμούς (βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή). Επίσης η προϋπόθεση αυτή, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους λεγόμενους «μη συνεργάσιμους κτηνοτρόφους» με τις ελεγκτικές υπηρεσίες για τους διάφορους ελέγχους που διεξάγονται στο ζωικό κεφάλαιο (π.χ. έλεγχοι σήμανσης-ενωτίων). Αρκετοί κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν ως δικαιολογία την δήθεν αδυναμία εκ μέρους τους στο να ακινητοποιήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο προκειμένου να ταυτοποιηθεί, κατά τη διάρκεια μιας ελεγκτικής διαδικασίας (είναι μια δικαιολογία που ακούγεται συχνά σε ελέγχους βοοειδών ή χοίρων).

 • 24 Αυγούστου 2018, 18:35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στη γεωτεχνική μελέτη των άρθρων 3 & 4, θα πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί η πιστοποίηση ύπαρξης εγκαταστάσεων παγίδευσης-ακινητοποίησης των ζώων. Η ακινητοποίηση των ζώων είναι απαραίτητη για την άρτια εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου (εμβολιασμοί-θεραπείες). Οι εγκαταστάσεις παγίδευσης, είναι απαραίτητες, ιδιαίτερα σε μονάδες βοοειδών κρεοπαραγωγής (τα λεγόμενα ελευθέρας βοσκής)και χοίρων, καθώς αυτά τα ζωικά είδη είναι ιδιαίτερα δύσκολα στους χειρισμούς. Η ύπαρξη τέτοιων εγκαταστάσεων θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και όσον αφορά τους «μη συνεργάσιμους κτηνοτρόφους», όσον αφορά κάθε είδους έλεγχο στο ζωικό τους κεφάλαιο (π.χ. έλεγχος σήμανσης-ενωτίων).Σήμερα, πολλοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τους ελέγχους επικαλούνται αδυναμία ακινητοποίησης-παγίδευσης του ζωικού τους κεφαλαίου. Με την ύπαρξη εγκαταστάσεων παγίδευσης ζωικού κεφαλαίου ως προϋπόθεση αδειοδότησης το φαινόμενο αυτό θα περιοριστεί και ουσιαστικά ο κτηνοτρόφος που αναλαμβάνει να κατασκευάσει τέτοιες εγκαταστάσεις, επιδικνύει σοβαρότητα και πνεύμα συνεργασίας με τις αρχές.

 • 22 Αυγούστου 2018, 08:30 | Γιώργος

  Την βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας στη περίπτωση των υφιστάμενων πρόχειρων καταλυμάτων από ποιά υπηρεσία θα εκδίδεται και σε πόσο χρονικό διάστημα (αν χρειάζεται αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία?).
  Θα μπορούσε ο μηχανικός να δίνει βεβαίωση ότι η κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη από υλικά που περιγράφονται στον ορισμό των πρόχειρων καταλυμάτων.

 • 21 Αυγούστου 2018, 16:43 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Στα δικαιολογητικά άδειας λειτουργίας όπου αναφέρει «Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση τύπου κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση» πρέπε να προστεθεί και η φράση «ή βεβαίωση υπαγωγής Ν. 4178/13, Ν. 4495/17 τακτοποίησης αυθαιρέτου»