• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 10:27

    •Κατά το στάδιο έκδοσης της Άδειας Ίδρυσης, πώς θα είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων ο μελετητής ή ο φορέας, εάν η έκταση της εγκατάστασης εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002, έτσι ώστε να προσκομίσει ή όχι φάκελο για έκδοση έγκρισης από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία; •Στα δικαιολογητικά για την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης δε θα συμπεριλαμβάνεται η φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας; •Κατά το στάδιο της έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας, πώς ακριβώς, καθώς και από πόσους και ποιους υπαλλήλους, θα γίνεται ο επιτόπιος έλεγχος, τον οποίο «δύναται» να πραγματοποιήσει η Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑ), δηλαδή η ΔΑΟΚ; Επίσης ποια θα είναι τα κριτήρια αναγκαιότητας αυτού του επιτόπιου ελέγχου; •Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, δε θα υπάρχει πλέον η «Τακτοποίηση Αυθαίρετου» ως εναλλακτικό της Οικοδομικής Άδειας; •(Σημείο Δ.2) Πώς είναι δυνατόν η έκδοση της Άδειας Λειτουργίας να πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και οι εγκρίσεις από Δασική και Αρχαιολογική Υπηρεσία (που προηγούνται) να έχουν χρονικό περιθώριο για την έκδοσή τους ένα μήνα;