• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ' | 10 Σεπτεμβρίου 2018, 11:42

    ΠΑΡ. Α1γ, ΠΑΡ. Β1ε, ΠΑΡ.Γ1γ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Να συμπληρωθεί υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡ. Α1δ, ΠΑΡ. Β1στ, ΠΑΡ. Γ1δ Δεν απαιτείται η πράξη χαρακτηρισμού να προϋπάρχει της άδειας επέμβασης; ΠΑΡ. Α2α, ΠΑΡ. , Β2α, Γ2α Γιατί να υπάρχει η απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση σαν δικαιολογητικό νομιμότητας κατασκευής; Αφού αναφέρεται σε νέες εγκαταστάσεις που θα κατασκευασθούν νόμιμα από την αρχή. ΠΑΡ. Α1γ σημείο δδ, Β1ε σημείο δδ, Γ1γ σημείο δδ. Αρχιτεκτονικά σχέδια: Να απαιτούνται μόνο για προεγκεκριμένου τύπου θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για μείωση του κόστους. Παρ. Α2β, Β2β, Γ2Β Γιατί να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για την περάτωση των εργασιών κατασκευής; Αυτό αποδεικνύεται από τη θεώρηση οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης. ΠΑΡ. Α2, Β2, Γ2 Με ποια κριτήρια κρίνει η ΑΑ να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο; Ποιος διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο και με ποιες γνώσεις; (κλιμάκιο ή μεμονωμένος υπάλληλος;) ΠΑΡ. Β2α, Γ2α Πρόχειρα καταλύματα και βεβαίωση απαλλαγής από υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής αδείας Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1, παρ. 4 τα πρόχειρα καταλύματα αφορούν υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Άρα δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί νέα μονάδα με πρόχειρο κατάλυμα. ΠΑΡ. Δ3 Αφού μιλάμε για υφιστάμενη εγκατάσταση που εκδίδει απευθείας άδεια λειτουργίας, τί νόημα έχει η γνωστοποίηση έναρξης της δραστηριότητας;