• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 11 Σεπτεμβρίου 2018, 01:35

    • Η Αδειοδοτούσα Αρχή να ζητά από τις Δνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μεριμνάς να εκδίδουν γνωμάτευση ή βεβαίωση ότι το μέγεθος, η κατηγορίας και το είδος της εκτροφής, καθώς ο προορισμός και η διάταξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, εξασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας. • Η ισχύ της άδειας λειτουργίας, να συναρτάται άμεσα με το καθεστώς ιδιοκτησίας του γηπέδου και της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η άδεια λειτουργίας να εκδίδεται ως αορίστου χρόνου στην περίπτωση που το γήπεδο και τα κτίρια είναι ιδιόκτητα και με περιορισμένη διάρκεια στην περίπτωση ενοικιαζόμενων ή παραχωρούμενων γηπέδων και κτιρίων. Η λήξη της άδειας λειτουργίας να συμπίπτει με την λήξη του αντίστοιχου τίτλου κατοχής (συμβολαίου, παραχωρητηρίου, κ.λ.π.). Η διάρκεια των τίτλων αυτών θα πρέπει να είναι πολυετής (άνω των 10 ετών).