• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία και Λευκή' | 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:28

    Άρθρο 3 Παράγραφος 2. α) Αναφέρεται ότι « Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και πριν την είσοδο του ζωικού κεφαλαίου σε αυτές…..». Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες ζητείται άδεια, είναι κατασκευασμένες και λειτουργούν χωρίς άδεια. Συνεπώς έχουν τα ζώα εγκαταστημένα μέσα σ’ αυτές και έχουν κωδικό εκμετάλλευσης. Το ίδιο πράγμα αναφέρεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. β) Εφόσον πρόκειται για δασική έκταση, δεν θα χρειαστεί η έκδοση πρωτοκόλλου εγκατάστασης; γ) στη σελ. 6 αναφέρεται ότι «ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση για κωδικό εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται, …..). Τι σημαίνει όπου απαιτείται; Δεν είναι απαραίτητος ο κωδικός; δ) στη σελ. 7 αναφέρεται ότι «Επιπλέον, η ΑΑ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται, για την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων, να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης». Τι σημαίνει «εφόσον κρίνεται απαραίτητο»; Ποιος θα κάνει τον επιτόπιο έλεγχο (θα ορισθεί επιτροπή ελέγχου); Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τον κτηνοτρόφο να προβεί σε έξοδα κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων ή, σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις είναι χτισμένες από παλιά, σε έξοδα έκδοσης άδειας λειτουργίας, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι όσα περιγράφονται στη γεωτεχνική μελέτη είναι αληθή. Το ίδιο πράγμα αναφέρεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ε) πως ένας υπάλληλος που δεν είναι μηχανικός θα ελέγξει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και την οικοδομική άδεια του φακέλου;