• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία και Λευκή' | 13 Σεπτεμβρίου 2018, 10:41

    Άρθρο 3 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας Β Άρθρο 3 Παράγραφος 1. α) Στο άρθρο 4 της με αριθμό 46296/2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2002/14-08-2013), αναφέρει ότι η δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. συνοδεύεται από κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά. Γιατί τώρα δεν θα υποβάλλονται μαζί με τα Π.Π.Δ., τη στιγμή που για να εκδοθεί η άδεια ίδρυσης θα πρέπει να υπάρχουν στο φάκελο και θα γίνεται συγκεκριμένη αλληλογραφία με το Δασαρχείο και την Αρχαιολογία γι’ αυτά; β) Στη σελίδα 8 παράγραφος στ. αα) αναφέρει ότι η πράξη χαρακτηρισμού εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη διαβίβαση του αιτήματος. Στις σελίδες 9, 11 και 12 και αναφέρεται ότι «η αρμόδια δασική υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες διαβιβάζουν τις αντίστοιχες εγκρίσεις στην ΑΑ εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός. Τι ισχύει από τα δύο;