• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών' | 13 Σεπτεμβρίου 2018, 14:36

    Α (υποκατ. Α1 και Α2), περ. 1, εδ. δ/αα: απαιτείται καλύτερη διατύπωση τόσο για τις εκτάσεις (μικρότερες ή μεγαλύτερες των 4 στρ.) όσο και για το αν το καταβαλλόμενο κόστος αφορά μελέτες και εφαρμογή αυτών (το ίδιο ισχύει και για παρόμοιες αναφορές παρακάτω). Σε κάθε περίπτωση η διάταξη αυτή δεν λύνει τα πολλά προβλήματα που δημιούργησε η αντίστοιχη διάταξη του ν.4056/2012 και έχουν καταγραφεί από πολλές ΔΑΟΚ εδώ και 6+ έτη. Η εγκατάσταση σε δάση και δασικές εκτάσεις πρέπει να απλουστευτεί (σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπ. Περιβάλλοντος) και να προϋποθέτει σεβασμό στο χαρακτήρα και τη βλάστηση των εκτάσεων αυτών από τους κτηνοτρόφους, αλλά ταυτόχρονα και διάθεση από την πλευρά των υπηρεσιών να αδειοδοτήσουν υφιστάμενες και νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση. Α (υποκατ. Α1 και Α2), περ. 1, εδ. ε/γγ: η αναφορά στον φάκελο της γεωτεχνικής μελέτης προκαλεί σύγχυση διότι παραπάνω έχει ήδη αναφερθεί η γεωτεχνική μελέτη με τα περιεχόμενά της. Τα περιεχόμενα της γεωτεχνικής μελέτης θα μπορούσαν να δίνονται σε παράρτημα και να είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες εγκαταστάσεων ή με διαβάθμιση περιεχομένων από τις απλούστερες προς τις πιο σύνθετες. Δ (σελ. 14, Υφιστάμενες κατά την έναρξη…): Καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν το άρθρο αφορά αδειοδοτημένες ή/και μη αδειοδοτημένες (βάσει ν.4056/2012) υφιστάμενες εκτροφές. Επίσης, ειδικότερα για την παρ. 3, γιατί ο φορέας της εγκατάστασης να γνωστοποιεί εγγράφως την έναρξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας αφού δεν πρόκειται για έναρξη νέας εκτροφής, αλλά υφιστάμενη; Τέλος, επί της παρ. 6, τι σημαίνει ο όρος «… όπου απαιτείται …», αφού λογικά θα πρέπει όλες οι κτην/κές εγκ/σεις να αδειοδοτηθούν; Το ίδιο ισχύει και για την παρ. 11 του άρθρου 4 (τέλος σελ. 18).