• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΟΚ Φλώρινας - Γεώργιος Βοσκόπουλος' | 13 Σεπτεμβρίου 2018, 23:58

    Είναι αδύνατον να εκδίδεται η άδεια εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και μάλιστα να διενεργείται προαιρετικά επιτόπιος έλεγχος. Έτσι δεν πρόκειται να διενεργηθεί κανένας επιτόπιος έλεγχος. Ο επιτόπιος έλεγχος όμως πρέπει να πραγματοποιείται για να επιβεβαιώνονται τα όσα περιγράφονται στη Γεωτεχνική μελέτη επιτόπου στην πράξη και να υπάρχει επαρκής χρόνος για αυτόν τον έλεγχο. Επίσης δεν περιγράφεται η διαδικασία που θα ακολουθείται όταν διαπιστώνονται ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή και μετά από επιτόπιο έλεγχο της ΑΑ παραβάσεις η παραλείψεις. Η ΑΑ ζητά από την κτηνιατρική αρχή την έκδοση κωδικού εκμετάλλευσης και μετά προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών ή και επιτόπιο έλεγχο για την άδεια λειτουργίας. Επομένως προεξοφλείται εσφαλμένα με αυτόν τον τρόπο η τελική αδειοδότηση της μονάδας.