• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Φλεβοτόμου' | 16 Σεπτεμβρίου 2018, 21:20

    Η θέσπιση του μοντέλου της «μιας στάσης» όπου ο κτηνοτρόφος θα καταθέτει τα δικαιολογητικά στη ΔΑΟΚ και η ΔΑΟΚ θα ενεργεί για την έκδοση γνωμοδοτήσεων και αδειών από άλλες Υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίες, Δασαρχεία, Πολεοδομίες) θα πρέπει να αξιολογηθεί υπό το πρίσμα της ικανότητας (δηλ. επάρκειας προσωπικού) των ΔΑΟΚ να το υποστηρίξουν και του αναμενόμενου πλήθους αιτημάτων που θα προβλέπεται να κατατεθούν (σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΑΑΤ το 80% των κτην. εγκαταστάσεων δεν έχει άδεια και μετά την 31/12/2020 η άδεια θα είναι απαραίτητη για την λήψη κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης). Ήδη στο ν.4056/2012 προβλέπονταν ότι οι γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με την αδειοδότηση κτην. εγκαταστάσεων θα εξετάζονταν κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Δυστυχώς δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι για την έκδοση τελεσιδικίας απαιτείται μεταξύ άλλων και η δημοσίευση σε δυο εφημερίδες. Σε περίπτωση που τα Δασαρχεία δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος δημοσίευσης, πώς θα γίνεται η καταβολή του απαιτούμενου ποσού (διαμέσω των ΔΑΟΚ); Η επιτάχυνση των διαδικασιών θα μπορούσε να επιτευχθεί περισσότερο με συνεργασία (π.χ. ανάπτυξη πρωτοκόλλων συνεργασίας) μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των αρμόδιων Υπουργείων, παρά με το μοντέλο «μιας στάσης». (Είναι πιθανό οι ΔΑΟΚ να χρεωθούν τυχών καθυστερήσεις άλλων Υπηρεσιών)