• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Φλεβοτόμου' | 16 Σεπτεμβρίου 2018, 22:18

    Είναι σημαντικό να προσδιορίζεται κάθε φορά το είδος τους ελέγχου που απαιτείται από τις ΔΑΟΚ (έλεγχος πληρότητας δηλ. απλά να υπάρχει δικαιολογητικό με τον τίτλο «γεωτεχνική έκθεση» ή να ελέγχεται και το περιεχόμενο της γεωτεχνικής έκθεσης;) Η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων να συμπληρωθεί με την απαίτηση για περιγραφή και της τελικής διάθεσης. Η τελική διάθεση των αποβλήτων είναι κρίσιμο στοιχείο στην προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας. Ενώ για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων υπάρχει «αρκετή διαθέσιμη γνώση» και πλούσια εμπειρία, οπότε με ευκολία μπορεί να καταρτιστεί σχετική μελέτη. Για την τελική διάθεση απαιτείται εξατομίκευση για κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση καθώς υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη (επάρκεια εδαφικής έκτασης, είδος και εναλλαγή καλλιεργειών, ανάγλυφο εδάφους, κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός, αδειοδοτημένοι φορείς για περαιτέρω επεξεργασία, κ.α.). Με την κατάργηση της Επιτροπής Σταυλισμού, η ευθύνη για τον έλεγχο από υγειονομικής και περιβαλλοντικής άποψης μεταφέρεται στις ΔΑΟΚ, οι υπάλληλοι των οποίων θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία. Εκτός από την εκπαίδευση είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε αρχεία με το σύνολο της νομοθεσίας (νόμοι, εγκύκλιοι, διευκρινησεις, κ.α) που αφορούν την λειτουργία των κτην. εγκαταστάσεων και δεν αναφέρομαι σε νομοθεσία του ΥΠΑΑΤ (π.χ. η νομοθεσία για την προστασία του νερού ύδρευσης δεν μνημονεύεται σε έγγραφα του ΥΠΑΑΤ). Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να συγκεντρώνουν νομοθετήματα από όλα τα Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΤ, Δημ. Υγείας) και να ενημερώνονται συνεχώς.