• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Φλεβοτόμου' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 08:39

    Όσον αφορά στη διαδικασία αδειοδότησης πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που χωροθετούνται σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει συντονισμός (αρμονία) μεταξύ της δασικής νομοθεσίας και του ν. 4056/2012, ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτεί καθεμία Υπηρεσία για το ίδιο στάδιο της αδειοδότησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η έγκριση επέμβασης, η οποία εκδίδεται από το Δασαρχείο, είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας προέγκρισης εγκατάστασης (εκδίδεται από τις ΔΑΟΚ) κτηνοτροφικών μονάδων της κατηγορίας Β (υπαγωγή σε ΠΠΔ) και στις λοιπές περιπτώσεις για την έκδοση της οριστικής άδειας εγκατάστασης (που εκδίδεται από τις ΔΑΟΚ). Όμως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δασικής νομοθεσίας, για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης (από τα Δασαρχεία) απαιτείται μεταξύ άλλων και η εισήγηση της Ε.Σ. και η σύμφωνη γνώμη της ΔΑΟΚ. Όπως γίνεται φανερό, προκειμένου να διεκπεραιωθούν αυτά τα αιτήματα, απαιτείται η παροχή γνώμης από την Ε.Σ. δύο φορές. Αν εξετάσουμε τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο φορέας στο Δασαρχείο για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης (τα οποία είναι: 1) βεβαίωση για τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης, 2) βεβαίωση σχετικά με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (όπως υπαγωγή σε ΠΠΔ ή απαλλαγή), 3) βεβαίωση για την κατηγορία της κτην. εγκατάστασης και 4) θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Σταυλισμού και τη σύμφωνη επ’ αυτής γνώμη της Αδειοδοτούσας Αρχής του ν. 4056/2012.) φαίνεται ότι επί της ουσίας, σε αυτό το στάδιο η Ε.Σ. καλείται να προσδιορίσει τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, να ελέγξει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων, να επιβεβαιώσει την κατάταξη των εγκαταστάσεων με βάση του τρόπου κατασκευής και να προσδιορίσει το εμβαδόν της έκτασης που χρειάζεται για τις σταυλικές εγκαταστάσεις, τα προαύλια άσκησης των ζώων και τους βοηθητικούς χώρους. Πρόκειται δηλ. για πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από την γεωτεχνική έκθεση και για στοιχεία που ελέγχονται από την ΔΑΟΚ για την χορήγηση της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Θεωρούμε ότι σε αυτό το στάδιο αδειοδότησης, η διαδικασία θα μπορούσε να απλοποιηθεί και να υπάρχει αρμονική αλληλουχία στα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται από κάθε Υπηρεσία ανά στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.