• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:51

    Στο τέλος των παρ Α, Β και Γ Στις περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β του άρθρου 02 η διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ή να εξαρτηθεί και από την οικοδομική άδεια. Επειδή οι εγκαταστάσεις είναι συνήθως μεγάλου μεγέθους (κυρίως των πτηνοτροφικών) και στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτούνται, Απόφαση παρεκκλίσεων όρων δόμησης, Προέγκριση άδειας, Οικοδομική άδεια και μεγαλύτερος χρόνος κατασκευής, ειδικά σε περιοχές (π.χ. Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία) εξ αιτίας κυρίων κακών καιρικών συνθηκών. Παρ. 2α και Δβ Να συμπληρωθούν οι παρ. 2α και Δβ "Οικοδομική άδεια κτιριακών εγκαταστάσεων ................... απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή δήλωση ένταξης στις διατάξεις των Ν. 14014/11 ή Ν. 4178/13 ή Ν. 4495/17.