• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 11:40

    Για την περίπτωση Α. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των Υποκατηγοριών Α1 και Α2, προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές: 1. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά : ..... γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια και διάγραμμα δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων χωρίς έγκριση Αρχιτεκτονικής επιτροπής ..... στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ..... Η περίπτωση ε) είναι περιττή, καθότι έχει ελεγχθεί κατά την αρχική περιβαλλοντική μελέτη.