• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Σκόκας' | 17 Σεπτεμβρίου 2018, 14:24

    Βασική απαίτηση για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι και η γεωτεχνική μελάτη για την οποία δεν αναφέρεται όμως ποιος την συντάσσει και την υπογράφει. Θα πρέπει να προστεθεί ότι συντάσσεται και υπογράφεται από Γεωπόνο μελετητή μέλος του ΓΕΩΤΕΕ -προφανώς δεν είναι αντικείμενο δασολόγων, βιολόγων, γεωλόγων και ιχθυολόγων, ενώ και οι κτηνίατροι έχουν σαν αντικείμενο την αντιμετώπιση βλαβών και ασθενειών των ζώων. Ενδεχομένως θα ήταν πιο ορθό να απαιτείται και συγκεκριμένη ειδικότητα (ζωικής παραγωγής ή γεωργικής μηχανικής) ο μη διαχωρισμός στο πτυχίο ενδεχομένως δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Ενώ και το κύριο αντικείμενο της μελέτης θα πρέπει να αφορά τη διαχείριση και τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας και τον χειρισμό των αποβλήτων. Για το τελευταίο μάλιστα (χειρισμός αποβλήτων), θα πρέπει να ζητείται και τεκμηρίωση, ειδικά για τα υγρά απόβλητα (παραγωγή και χειρισμός), και να μην οδηγούμαστε στην εύκολη λύση που χρησιμοποιείται σήμερα της κατασκευής στεγανού βόθρου σε βοοτροφικές και χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις ασχέτως τρόπου σταβλισμού (εντατικός ή εκτατικός) που στη συνέχεια δεν χρησιμοποιείται και τα υγρά καταλήγουν στο περιβάλλον ανεπεξέργαστα.