• Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονταν ότι τα μέλη επενδυτές δεν μπορούν να κατέχουν άνω του 25%. Στο προσχέδιο έγινε 35%. §1: Τα μέλη – επενδυτές: α) να μην κατέχουν αθροιστικά ποσοστό άνω του 20%. β) Να μην κατέχουν ανά ΑΦΜ ποσοστό άνω του 5%. β) Να απαγορεύεται ΡΗΤΑ και από το παρόν άρθρο (όχι μόνο από το καταστατικό), να ασκούν παρεμφερή δραστηριότητα με το Συνεταιρισμό στον οποίο συμμετάσχουν ως επενδυτές.