Άρθρο 06 – Μέλη

1. Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιανδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας (ιδίως γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή) που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους του Καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του (μέλη-συνεταιριστές).
2. Εφ’ όσον προβλέπεται στο Καταστατικό, μπορεί να γίνει μέλος του ΑΣ και άλλος ΑΣ ή αναγνωρισμένη Οργάνωση ή Ομάδα παραγωγών ή Ένωση Ομάδας παραγωγών ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ), καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που έχουν ως Καταστατικό σκοπό τους την άσκηση επιχείρησης γεωργικής, κτηνοτροφικής ή αλιευτικής παραγωγής, η οποία εξυπηρετείται από τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους καθώς και η εκπροσώπησή τους καθορίζονται από το Καταστατικό.
3. Το Καταστατικό, μπορεί να προβλέπει την εγγραφή στον ΑΣ μελών-επενδυτών, μη χρηστών. Τα μέλη-επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, αλλά δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται με αυτόν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μελών επενδυτών στη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, καθορίζονται από το Καταστατικό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που το Καταστατικό προβλέπει ότι τα μέλη-επενδυτές συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου, ο συνολικός αριθμός των ψήφων τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα μέλη του Συνεταιρισμού.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 14:34 | Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ

  Άρθρο 6
  παράγρ. 4.- Η ιδιότητα του επενδυτή μπορεί να αποδίδεται και σε μέλος του συνεταιρισμού.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 13:45 | ΣΥΚΙΚΗ

  Άρθρο 6 παράγραφος 3

  Η θέση μας είναι ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχει μέλος – επενδυτής στο Συνεταιρισμό διότι αντιβαίνει μια τέτοιου είδους συμμετοχή στην Δεύτερη Συνεταιριστική Αρχή ( κάθε μέλος μια ψήφος ) καθώς και στην Τρίτη Συνεταιριστική Αρχή όπου τα μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα και να διαχειρίζονται δημοκρατικά το Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού.
  Στις μέρες μας, υπάρχουν σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των οποίων ένας υγιής Συνεταιρισμός, ο οποίος δεν παραμένει μόνο στην συγκέντρωση αλλά ασχολείται και με την μεταποίηση, τυποποίηση, εμπορία και διάθεση του προϊόντος, μπορεί να εξασφαλίσει με την χρήση των εργαλείων αυτών, επιπλέον ρευστότητα και να αυξήσει την Καθαρή του Θέση με τα θετικά διαχειριστικά υπόλοιπα που μπορεί να δημιουργεί.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:06 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Παρ. 2: Να γίνει ρητή μνεία στη συμμετοχή άλλων συνεταιρισμών και φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Να μπουν περιορισμοί στη συμμετοχή νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου ώστε να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία, η αυτονομία και η δημοκρατική συνδιοίκηση.

  Παρ. 3: Η κυριότερη αλλαγή του νομοσχεδίου αφορά την περίπτωση των μελών επενδυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμμετέχουν στη διοίκηση και στις αποφάσεις, μπορούν να κατέχουν έως και το 35% των ψήφων, χωρίς να είναι χρήστες του συνεταιρισμού δηλαδή να συναλλάσσονται μ’ αυτόν. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην αιτιολογική έκθεση και το νομοσχέδιο καθώς στην αιτιολογική έκθεση προβλέπεται 25% όριο ενώ στο νομοσχέδιο 35%. Προτείνουμε να οριστεί χαμηλότερο όριο για τα δικαιώματα ψήφου των μελών-επενδυτών (15%) τόσο ως προς το σύνολο του κεφαλαίου του συνεταιρισμού όσο και ως προς τα δικαιώματα ψήφου, καθώς η ασφαλιστική δικλείδα μόνο με όρους ψήφων δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν οι επενδυτές συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του κεφαλαίου. Αυτή η λογική πρέπει να αντικατοπτρίζεται και σε άλλες προβλέψεις του νομοσχεδίου, όπως να απαγορεύεται και στα μέλη επενδυτές να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές προς τους σκοπούς του συνεταιρισμού πράξεις.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:18 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ. 2 Οι οργανώσεις παραγωγών δεν έχουν νομική οντότητα πως θα συμμετάσχουν; Επίσης η απαλοιφή του αποκλειστικά αγροτική από τα άλλα νομικά πρόσωπα είναι λάθος, γιατί έτσι θα μπορεί οποιαδήποτε εμπορική ΑΕ να συμμετέχει στον συνεταιρισμό. Η διάταξη αυτή αφορά και διευκολύνει την συμμετοχή σε συνεταιρισμούς, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα.
  Στην παρ.3 Η είσοδος των ιδιωτών στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, με δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα διοίκησης, δεν έχει ελπίδες να εφαρμοστεί από πραγματικούς συνεταιρισμούς και σοβαρούς συνεταιριστές, είναι μια μη χρήσιμη διάταξη.
  Θα κάνουν χρήση της διάταξης αυτής πιθανότατα ορισμένες ΑΕΣ που όπως φαίνεται, με την διάταξη αυτή τους διευκολύνει να περάσουν τα περιουσιακά στοιχεία των συνεταιρισμών με πολύ λίγα χρήματα σε ιδιώτες.
  Επίσης ελλοχεύει ο κίνδυνος, ανταγωνιστές, οι ίδιοι ή με παρένθετα πρόσωπα, να συμμετάσχουν σε συνεταιρισμούς για να αποσπούν από πρώτο χέρι χρήσιμες πληροφορίες όπως τιμές, ποσότητες, πελάτες, αποθέματα κτλ. Ο νομοθέτης νομιμοποιεί τελικά τα υφιστάμενα από χρόνια στέκια των εμπόρων.
  Δεν θα λυθεί το πρόβλημα χρηματοδότησης της λειτουργίας των ΑΣ, με την συμμετοχή μελών – επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, γιατί στους περισσότερους ΑΣ το συνεταιριστικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 100.000 ευρώ επομένως τα 35.000 ευρώ των ιδιωτών δεν μπορεί να θεωρηθούν λύση σωτηρίας. Αντίθετα θα γίνει η απαρχή για την αλλοτρίωση των συνεταιρισμών και πιθανώς την διάλυση τους.

 • Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονταν ότι τα μέλη επενδυτές δεν μπορούν να κατέχουν άνω του 25%. Στο προσχέδιο έγινε 35%.
  §1: Τα μέλη – επενδυτές:
  α) να μην κατέχουν αθροιστικά ποσοστό άνω του 20%.
  β) Να μην κατέχουν ανά ΑΦΜ ποσοστό άνω του 5%.
  β) Να απαγορεύεται ΡΗΤΑ και από το παρόν άρθρο (όχι μόνο από το καταστατικό), να ασκούν παρεμφερή δραστηριότητα με το Συνεταιρισμό στον οποίο συμμετάσχουν ως επενδυτές.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 19:13 | ΦΑΙΗ ΓΑΤΟΥ

  Δεδομένου ότι ο επενδυτής επιδιώκει το (μέγιστο) κέρδος και οι τιμές των αγροτικών δεν είναι ίδιες κάθε χρόνο και σε μερικές χρονιές κοντά στο κόστος παραγωγής, θεωρώ ότι μπορεί να είναι εν δυνάμει ανταγωνιστές των μελών του συνεταιρισμού. Γι αυτό πέρα από ένα ελάχιστο ή κυμαινόμενο κέρδος, δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε στην Γενική Συνέλευση, ούτε στο διοικητικό συμβούλιο, ούτε στο εποπτικό.

 • 1. Το συνολικό ποσοστό των μελών – επενδυτών, πρέπει να γίνει μικρότερο, ίσως μέχρι 20%.
  2. Πρέπει να αναγράφεται ΡΗΤΑ ότι, δεν έχουν το δικαίωμα να λειτουργούν ανταγωνιστικά με το Συνεταιρισμό στον οποίο έχουν επενδύσει.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:29 | Κώστας Δημητρίου

  κρίνω ιδιαίτερα προβληματική την διάταξη παρ. άρθρου 6 -> ο κ. Κοκκίνης Θεόδωρος έχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση και πρέπει να δοθεί προσοχή! και να υιοθετηθεί !

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 10:19 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Η πρόβλεψη , στη παρ. 3 του άρθρου 6, για συμμετοχή μελών-επενδυτών, μη χρηστών. πρέπει να ΄΄ θωρακιστεί ΄΄ νομοθετικά στον παρόντα νόμο και να μην επαφίεται στο καταστατικό του Α.Σ. Συγκεκριμένα προτείνω ο νόμος να ορίζει ότι το ποσοστό ψήφων ανά επενδυτή- ΑΦΜ να μην υπερβαίνει το 5% και το συνολικό ποσοστό των επενδυτών να μην υπερβαίνει το 20%. Θεωρώ ότι το 35% είναι υπερβολικά μεγάλο και μάλιστα αν αυτό συγκεντρωθεί στα χέρια ενός μόνο επενδυτή, ουσιαστικά αυτός καθίσταται και άμεσα απόλυτη πλειοψηφία, δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να είναι παρόντα στις γενικές συνελεύσεις των ΑΣ άνω του 70% των δικαιωμάτων ψήφου