• Σχόλιο του χρήστη 'PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε., ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ' | 14 Ιανουαρίου 2020, 12:49

    Προτείνεται να υπάρξει ρητή πρόβλεψη περί εφαρμογής και στους ΑΣ των υποχρεώσεων δημοσιότητας, που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.