• Σχόλιο του χρήστη 'Συλλογος Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος' | 9 Ιουλίου 2020, 11:18

    Υπόμνημα του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος με παρατηρήσεις επί του Άρθρου 3 του υπό δημόσια διαβούλευση Σ/Ν του ΥπΑΑΤ με τίτλο “Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις” Στο Άρθρο 3 του παραπάνω υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου επιχειρείται η απλούστευση της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων. Σε αυτό γίνεται σαφής αναφορά στους επαγγελματίες (ΚΑΔ) και αποσιωπάται η ερασιτεχνική δραστηριότητα σε βάρος χιλιάδων ερασιτεχνών εκτροφέων. Στο Άρθρο 97, παρ. 1 γίνεται αναφορά στο άρθρο 6 του ν. 4039/2012 το οποίο στην παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε με τον ν 4235/2014 ορίζει: «4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, καθώς και της άδειας εκπαιδευτή σκύλων σε επαγγελματίες εκτροφείς και ερασιτέχνες, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρείται να γίνει ικανοποίηση μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας παραβλέποντας όμως κενά της νομοθεσίας όπως το παραπάνω. Από το 2012 έως και σήμερα εκκρεμεί η απαραίτητη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αποτέλεσμα και η εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου εφόσον γίνει νόμος να είναι αδύνατη. Παράλληλα, δημιουργείται νομικό κενό καθώς δεν γίνεται σαφής και ξεκάθαρος διαχωρισμός επαγγελματιών και ερασιτεχνών εκτροφέων γεγονός που θα οδηγήσει στην ανάγκη ερμηνειών επί του νόμου, περιπλέκοντας περαιτέρω μια ήδη προβληματική νομοθεσία. Στο Άρθρο 97 με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο που δεν θα επιδέχεται ερμηνειών θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία θα εξαιρεί από τις διατάξεις του νομοσχεδίου τους ερασιτέχνες εκτροφείς οι οποίοι αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία έως σήμερα ως ξεχωριστή κατηγορία ακριβώς διότι, όπως επισημαίνουμε, δεν βιοπορίζονται από την πώληση ζώων συντροφιάς (εν προκειμένω σκύλους), δεν συντηρούν εγκαταστάσεις αλλά διαβιούν με τα ζώα τους και συμμετέχουν ενεργά με υψηλό κόστος στην διατήρηση και βελτίωση των φυλών που είναι και το ζητούμενο της εκτροφής. Η προαναφερόμενη -προϋφιστάμενη- διατύπωση της διάταξης αποτυπώνει με δίκαιο και ακριβή τρόπο την πραγματική διάσταση της συγκεκριμένης λειτουργίας η οποία δεν είναι εμπορική πλην όμως υπόκειται σε όλους τους κανόνες και τους ελέγχους που θέτει η εν γένει σχετική νομοθεσία και συνεπώς χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης, άλλως υπάρχει κίνδυνος οι ερασιτέχνες εκτροφείς ή να θεωρηθούν ότι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή να μην δύνανται στο μέλλον να ασκούν τη συγκεκριμένη λειτουργία που με βάση την κείμενη νομοθεσία τούς αναγνωρίζεται ότι δύνανται.