Άρθρο 3 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων

 

Μετά το άρθρο 95 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΙΖ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ

 

Άρθρο 96

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.49.12.04, «Εκτροφή ωδικών πτηνών» και 01.49.19.03, «Εκτροφή Σκύλων, Γατών και λοιπών Ζώων Συντροφιάς», που περιλαμβάνονται στην 1η Ομάδα του Παραρτήματος και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων.

 

Άρθρο 97

Ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων

 1. Η ίδρυση των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΖ’, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15), καθώς και των διατάξεων του ν. 604/1977 (Α΄ 163) περί ενδιαιτημάτων ζώων. Μετά από την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ), η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
 2. Η λειτουργία των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΖ’, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15), καθώς και των διατάξεων του ν. 604/1977 περί ενδιαιτημάτων ζώων, εκτός από:

α) την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 604/1977, για την υποχρέωση δήλωσης της έναρξης λειτουργίας ή της μεταφοράς στο οικείο αστυνομικό τμήμα,

β) την περ. α΄ του άρθρου 9 του ν. 604/1997, για τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης των ενδιαιτημάτων σε τρίτους, για την οποία εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 9 και

γ) την περ. 2 του άρθρου 12 του ν. 604/1977, για την κύρωση του προστίμου σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την οποία εφαρμόζεται το άρθρο 100. Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

 1. Η έγκριση ίδρυσης και η έγκριση λειτουργίας δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων εκδίδονται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας της παρούσας, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή του άρθρου 98.
 2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας (εκτροφείων) ζώων συντροφιάς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοείται η έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

 

Άρθρο 98

Αρμόδιες αρχές

 1. Αρμόδια αρχή χορήγησης της έγκρισης ίδρυσης και της έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα της εκτροφής ζώων συντροφιάς. Εφόσον η δραστηριότητα εκτροφής ζώων συντροφιάς διαθέτει παραρτήματα εντός των ορίων αρμοδιότητας δύο ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, απαιτείται έγκριση από κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
 2. Όπου στην κείμενη νομοθεσίααναφέρεται αρμόδια αρχή αδειοδότησης για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοούνται οι αρμόδιες αρχές του Κεφαλαίου αυτού.

 

Άρθρο 99

Παράβολο

Για την έγκριση ίδρυσης δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Ποσοστό 80% των εσόδων από τη θέσπιση του ανωτέρω παραβόλου εισπράττεται υπέρ του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11.

 

Άρθρο 100

Κυρώσεις

Σε όποιον λειτουργεί χωρίς να έχει αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριότητας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων του Κεφαλαίου ΙΖ’, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Τα πρόστιμα του παρόντος επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και εισπράττονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15.».

 

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:07 | Ευαγγελία Γαλούπη – Κατερίνα Πλευράκη

  Άρθρο 97
  Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προβλέπεται η έγκριση ίδρυσης και η έγκριση λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4039/2012 και τις διατάξεις του ν. 604/1977 (Α΄ 163) περί ενδιαιτημάτων ζώων. Ωστόσο, ο ν. 604/1977 αφορά σε εγκαταστάσεις διατήρησης σκύλων και γατών και δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις εκτροφείων ωδικών πτηνών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθούν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκτροφείων ωδικών πτηνών όπως επίσης και των εκτροφείων λοιπών ζώων συντροφιάς, πλην σκύλων και γατών, δεδομένου ότι στο παρόν άρθρο προβλέπεται χορήγηση έγκρισης εκτροφείου και για λοιπά ζώα συντροφιάς. Το γεγονός δε ότι τα «λοιπά ζώα συντροφιάς» ΔΕΝ καθορίζονται, θα δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων και δυσκολιών στην εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης ως προς τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας.
  Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι στην περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των πενήντα ημερών, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες και προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης σχετικής βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο. Πρέπει να καθοριστεί το περιεχόμενο της βεβαίωσης αυτής, δηλαδή τι ακριβώς θα βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή, δεδομένου ότι η βεβαίωση αυτή προφανώς και δεν αποτελεί έγκριση ίδρυσης ή λειτουργίας.
  Άρθρο 99
  Το ύψος του παραβόλου είναι πολύ μικρό. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την αύξησή του (έως και δεκαπλασσιασμός του) χωρίς να καταστεί αποτρεπτικό για την άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μπορεί να διακριθεί και να μοιραστεί σε παράβολο για την έγκριση ίδρυσης και σε παράβολο για την έγκριση λειτουργίας.
  Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιος είναι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπέρ του οποίου θα εισπράττεται ποσοστό 80% των εσόδων από τη θέσπιση του παραβόλου. Λογικά θα πρέπει να είναι η Περιφέρεια στην οποία υπάγεται η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία που εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία του εκτροφείου.
  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καθοριστεί ο ελάχιστα απαιτούμενος εξοπλισμός της εγκατάστασης και να προσδιοριστούν οι απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχει ο υπεύθυνος της εγκατάστασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία προκειμένου να κρίνεται κατάλληλος ως υπεύθυνος εγκατάστασης που εκτρέφει, αναπαράγει και εμπορεύεται ζώα συντροφιάς.

 • 14 Ιουλίου 2020, 10:57 | Μαριάννα Καραμανλή

  Για ποιόν λόγο προάγεται η προαγωγή της εκτροφής, της αναπαραγωγής και της εμπορίας ζώων; Τι νόημα έχει αυτό το άρθρο; Και πως είναι δυνατόν να προάγετε την εμπορία ζώων; Δεν γνωρίζετε τι σημαίνει εκτροφή; Πόσο κακοποιούνται τα ζώα τα οποία αναγκάζονται να γεννάνε μωρά συνέχεια για να βγάζουν χρήματα οι εκτροφείς; Γιατί;
  Η προτάσεις του υπουργείου θα έπρεπε να είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την απαγόρευση της εκτροφής και εμπορίας και προς την στείρωση και την υιοθεσία αδέσποτων.
  Κινήστε σε λάθος κατεύθυνση.

 • 14 Ιουλίου 2020, 00:31 | Βασιλική Χρήστου

  Να αποσυρθεί το άρθρο 3 καθώς υπεραπλουστεύει τις διαδικασίες για τους εκτροφείς σε μία χώρα όπου η παράνομη και ανεξέλεγκτη εκτροφή αποτελούν κύρια αιτία δημιουργίας αδέσποτων ζώων . Το ποσό των πενήντα ευρώ αστείο.
  Να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των φιλοζωικών φορέων καθώς βιώνουν καθημερινά το πρόβλημα αυτό.

 • 13 Ιουλίου 2020, 19:11 | ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Οι αιτιάσεις για διευκόλυνση της εκτροφής αναπαραγωγής και εμπορίας  στερούνται βάσης διότι παραμένουν σε ισχύς οι διατάξεις του άρθρου 6 του  4039/12   » Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι κανόνες ασφάλειας, οι κανόνες παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής αντίληψης των ζώων και οι διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978…»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Στο άρθρο 100 του προτεινόμενου  σχεδίου νόμου μνημονεύονται διοικητικές κυρώσεις που αφορούν την δραστηριότητα  εκτροφής αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς  άνευ σχετικής άδειας.

  Απαιτείται αναδιατύπωση διότι στο άρθρο 21 του Ν4039/12 προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις  (πλην των ποινικών του αρθρου 20 του Ν4039/12) για παραβάσεις του άρθρου 6 του Ν4039/12  και αφορούν την εκτροφή αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς.

  Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1  του Ν4039/12 «Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα ….Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδο των δήμων στην περιφέρεια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση.»  

  Επειδή τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του Ν4039/12, είναι ο ένας πυλώνας χρηματοδότησης των Δήμων για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων , προτείνεται η αναδιατύπωση της  επίμαχης παραγράφου ώστε να είναι σε πλήρη συνάφεια με τις προβλέψεις του  άρθρου 21 παράγραφο 7
  7. »  Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος νόμου (Ν4039/12)  εγγράφονται με τρόπο διακριτό στον προϋπολογισμό του δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού…»

 • Η ρύθμιση για απλούστευση της οικονομικής δραστηριότητας των «επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων», δεν λαμβάνει υπόψη της το αντικειμενικό στοιχείο του υπερπληθυσμού των ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα.

  Η διευκόλυνση της εκτροφής, με «αυτοματοποίηση» των διαδικασιών αδειοδότησης (σιωπηρή έγκριση) των εγκαταστάσεων αποκλίνει πλήρως από τις σύγχρονες νομοθεσίες των υπόλοιπων Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ευθυγραμμίζονται σταδιακά, στη λογική του περιορισμού της εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Είναι τεκμηριωμένο (στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ότι αυτή η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί διεθνώς τη σημαντικότερη αιτία κακοποίησης και θανάτου των ζώων συντροφιάς και θεωρούμε μη ορθολογική την περαιτέρω διευκόλυνση της άσκησής της, με δεδομένη, μάλιστα, την απουσία ελέγχων από τις ελληνικές αρμόδιες Υπηρεσίες.

  Για τη διάταξη αυτή, που τελικά επιφέρει αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων (μια και τα ζώα συντροφιάς βρίσκονται, ήδη, σε ποσότητα που η Χώρα αδυνατεί να απορροφήσει και καταλήγουν, σε μεγάλο ποσοστό, στο δρόμο), είναι προφανές ότι δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές καλής νομοθέτησης που η παρούσα κυβέρνηση θέσπισε με το άρθρο 58 του Ν. 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαφάνεια των κυβερνητικών οργάνων», αλλιώς, θα είχαν καταδειχθεί:

  – η έλλειψη αναλογικότητας των ρυθμίσεων, διότι είναι ακατάλληλες, μη αναγκαίες και δεν τελούν σε εύλογη σχέση μέσου και σκοπού
  – η έλλειψη σαφήνειας του περιεχομένου των ρυθμίσεων
  – η αντίφαση των προτεινόμενων ρυθμίσεων με αυτές του Ν. 4039/2012, στόχος του οποίου είναι και η «διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας», όσον αφορά ειδικά τα ζώα συντροφιάς (βλ. αιτιολογική έκθεση, υπό στοιχείο Α.8.),
  – η απόκλιση των προτεινόμενων ρυθμίσεων από την υπό διαμόρφωση-αναβάθμιση γενική πολιτική που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η οποία θα ακολουθεί τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τις βέλτιστες νομοθεσίες.

  Η ΠΦΟ ζητά την απόσυρση της διάταξης αυτής και επισημαίνει την απόλυτη ανάγκη οι ρυθμίσεις να εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη οπτική και να μην είναι αποσπασματικές.

 • 13 Ιουλίου 2020, 08:56 | ΝΡ

  Για ακόμα μια φορά χανόμαστε στη μετάφραση. Η αδυναμία του νομοθέτει να ξεκαθαρίσει για πάντα το τοπίο είναι εμφανής. Επιτρέπει παρερμηνείες οι οποίες θα λυθούν αν ενημερωθούν σωστά οι συντάκτες.
  Προσθέστε εξαίρεση για τους ερασιτέχνες εκτροφείς ώστε να μην μένει ψήγμα υπονοοιών. Λύστε το θέμα των ερασιτεχνών, μια υπουργική απόφαση είναι. Ποιος την μπλοκάρει; Απαγορεύστε την κουταβοπαραγωγή βάζοντας όρους ποιότητας. Εύκολα είναι. Υπάρχουν μελέτες, προτάσεις. Υπάρχει και η ευρωπαϊκή εμπειρία.

 • 12 Ιουλίου 2020, 20:52 | Περιφερειακή Παράταξη «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

  Πως είναι δυνατόν να προτείνεται, μέσω του άρθρου 3, η προαγωγή της εκτροφής, της αναπαραγωγής και της εμπορίας ζώων όταν ένα από βασανιστικά προβλήματα που παραμένει άλυτο έως σήμερα δεν είναι άλλο παρά ο υπερπληθυσμός των αδέσποτων και η ανεξέλεγκτη αύξηση τους ; Πως είναι δυνατόν να προτείνεται η προαγωγή της εκτροφής, της αναπαραγωγής και της εμπορίας ζώων αντί της συστηματικής στείρωσης, της απαγόρευσης της πώλησης ζώων από καταστήματα και της ενθάρρυνσης του θεσμού της υιοθεσίας που, τεκμηριωμένα πλέον, αποτελούν τα μοναδικά εργαλεία αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων ;

  Η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει πάραυτα τo άρθρo 3 του νομοσχεδίου σε διαβούλευση και να προχωρήσει στο άνοιγμα δημόσιου διαλόγου με τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις Ομοσπονδίες τους, με στόχο την διεύρυνση του υπάρχοντος νόμου με ότι το πιο αποτελεσματικό μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη οπτική περί διαχείρισης των δικαιωμάτων των ζώων. Και μια που άνοιξε η συζήτηση, καλούμε επίσης την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην σύνταξη νομοσχεδίου για την «Απαγόρευση της Αιχμαλωσίας Κητωδών», δεδομένου ότι οι «παραστάσεις» στο μοναδικό Δελφινάριο της χώρας έχουν απαγορευθεί οριστικά, χάρη σε δική μας παρέμβαση στην Περιφέρεια Αττικής, έτσι ώστε η χώρα να είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή που θα ανακηρυχθεί «Dolphin Free».

 • κκ Υπουργοί, κε Υπουργέ,

  Με αφορμή το νομοσχέδιο για τα ζώα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή προς διαβούλευση που αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων για την συντήρηση ή τη δημιουργία καταφυγίων για αδέσποτα ζώα και τις ανακοινώσεις που έχουν ήδη δημοσιευτεί είτε υπέρ της δημιουργίας δημοτικών καταφυγίων είτε κατά αυτών, θα θέλαμε να εκφράσουμε την άποψη μας επι του θέματος.

  Η μέχρι σήμερα διαχείριση των αδέσποτων ζώων από τους Δήμους έχει αποδειχτεί εντελώς ανεπαρκής. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί αλλά θεμέλιο όλων είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων ως αιτία κι οχι ως αποτέλεσμα, και τα ίδια τα ζώα όπως όλα τα άψυχα υλικά που έχουν να διαχειριστούν. Γι’ αυτό η πλειοψηφία των Δήμων
  • Δεν διαθέτει καν αρμόδια υπηρεσία, όπου υπάρχει λειτουργεί με ωράριο δημοτικής υπηρεσίας (λες κι ας πούμε ένα τραυματισμένο ζώο μπορεί να περιμένει να πάει στον κτηνίατρο, όπως τα κομμένα κλαδιά να περισυλλεγούν)
  • Υπογράφουν προγράμματα που οι υπερτιμολογημένες κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν φτάνουν να καλύψουν 12 μήνες με αποτέλεσμα τα ζώα να παραμένουν αβοήθητα μέχρι να κινηθούν οι δυσκίνητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την υπογραφή νέου προγράμματος
  • Tα καταφύγια- όπου υπάρχουν- καταλήγουν σε αποθήκες ψυχών, με ακατάλληλες εγκαταστάσεις, πλημμελή καθαριότητα και μηδενικό ενδιαφέρον για το γεγονός ότι εκεί μέσα ζουν ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΑ πλάσματα με συγκεκριμένες ανάγκες που οφείλουν να καλύπτονται καθημερινά.
  • Οι δε υιοθεσίες, εάν κι εφόσον γίνει προώθηση των έγκλειστων ζώων προς υιοθεσία (πράγμα γενικώς σπάνιο), περιορίζονται σε άλλη μια γραφειοκρατική διαδικασία όπου το «αντικείμενο» – ναι, το ζώο εννοούμε- απλά αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς χωρίς οι αρμόδιοι υποτίθεται δημοτικοί υπάλληλοι να ενδιαφέρονται για τις συνθήκες διαβίωσης του ζώου αυτού στη νέα οικογένεια.

  Πώς δημιουργούνται τα αδέσποτα κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει ενδιαφερθεί να μάθει, ούτε φυσικά να λάβει μέτρα για να μην δημιουργούνται. Όταν όμως η πηγή είναι βρώμικη, δεν μπορείς να καθαρίσεις το ποτάμι. Η πηγή είναι μια και βρωμάει συμφέροντα: Τα δεσποζόμενα ζώα. Αυτά που αποκτήθηκαν μέσω του προσοδοφόρου εμπορίου ψυχών από τα pet shop, αυτά που παρέμειναν αστείρωτα και τα παιδιά τους είτε πετάχτηκαν είτε «μοιράστηκαν» – με ή χωρίς αντίτιμο, σε φίλους, συγγενείς, φίλους φίλων και γνωστούς. Που βρέθηκαν με ανθρώπους που καμία ηθική δέσμευση δεν ένοιωσαν απέναντί τους και με ευκολία τα πέταξαν στο δρόμο και τα έκαναν αδέσποτα. Αν αυτή η «πηγή» δεν καθαρίσει, ούτε οι στειρώσεις, ούτε τα καταφύγια θα είναι ποτέ αρκετά.
  Μια ακόμη μεγάλη πληγή που γεμίζει την Ελλάδα αδέσποτα είναι οι κυνηγοί και οι κτηνοτρόφοι. Η επαρχία είναι γεμάτη ζώα πεταμένα σε χαράδρες και ρέματα γιατί δεν θέλουν να τα στειρώσουν ή τους είναι πλέον ακατάλληλα για κυνήγι.

  Το άρθρο 18 προστατεύει τα ιπποειδή, τους σκύλους και τις γάτες από την εκτροφή τους για τη χρήση κρέατος, γούνας και δέρματος, τη στιγμή που εκατομμύρια ζώα ενός κατώτερου θεού εκτρέφονται, βιάζονται, κακοποιούνται και δολοφονούνται με βάναυσο τρόπο για να χαρίσουν απλόχερα στο ανθρώπινο είδος το κρέας τους, το δέρμα και τη γούνα τους, για να προσφέρουν θέαμα «εκπαιδευτικό», ζουν μαρτυρικά όλη την τους τη ζωή σε κλουβιά για να προσφέρουν «γνώση» σε παιδιά.
  Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ενα σκύλο και μια αλεπού; Σε μια γάτα και ένα πρόβατο; Σε έναν άνθρωπο και ένα μινκ; Η κακοποίηση είναι ίδια, ο πόνος είναι ίδιος, ο φόβος είναι ίδιος. Είτε είσαι άλογο, είτε «παραγωγικό» ζώο είτε άνθρωπος, υποφέρεις με τον ίδιο τρόπο, υποφέρεις απο τα ίδια συναισθήματα.
  Ως πότε θα κλείνουμε τα μάτια στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση; Ζητάμε το τέλος αυτής της βίας, ζητάμε ίδια και ίσα δικαιώματα για όλα τα ζώα, κάθε είδους.

  Γι’ αυτό η δική μας γνώμη, η οποία έχει αποκρυσταλλωθεί από την εμπειρία μας στους δρόμους και την καθημερινή μας επαφή με τον κόσμο- και τον κοσμάκη που μας περιβάλλει κι απειλεί την ψυχική μας ισορροπία- είναι ότι ΝΑΙ οφείλει κάθε Δήμος να διαθέτει έναν ΝΟΜΙΜΟ και ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ χώρο για την φιλοξενία των αδέσποτων ζώων, που θα διαθέτει χώρους τέτοιους που θα προστατεύουν πλήρως τα ζώα από τις καιρικές συνθήκες και χώρους προαυλισμού-παιχνιδιού. Χώρους που θα διαχειρίζονται από κοινού δημοτικοί υπάλληλοι και νόμιμα σωματεία εθελοντών πολιτών που αφ’ ενός θα εξασφαλίζουν την καλή διαβίωση των ζώων σε αυτά αφ’ ετέρου θα συνεισφέρουν στην καλή αποκατάσταση των ζώων σε οικογένειες μέσω αυστηρού ελέγχου των υιοθεσιών με κάθε νόμιμο μέσο. Κόντρα στα συμφέροντα που θέλουν τους αμιγώς αστικούς Δήμους όμηρους της νομοθεσίας για δημιουργία καταφυγίων στα όρη κι άγρια βουνά (άρα στην Αττική ΠΟΥΘΕΝΑ) προς όφελος των διαδημοτικών κέντρων που εκμεταλλεύονται τα ζώα αντί να τα προστατεύουν, τα σύγχρονα νόμιμα καταφύγια θα πρέπει να χωροθετούνται με τρόπο τέτοιο που να μην αντιμετωπίζονται τα αδέσποτα ζώα σαν απορρίμματα αλλά ως μέρος της κοινωνίας που τα παρήγαγε και πρέπει να φροντίσει την αποκατάστασή τους.

  Απαραίτητα θα πρέπει να δημιουργηθούν μητρώα δεσποζόμενων ζώων σε κάθε δήμο και να δοθεί κίνητρο στους δημότες να στειρώνουν με χαμηλό κόστος τα δεσποζόμενα ζώα τους. Για τη στείρωση των αδέσποτων ζώων που είναι αυτονόητη δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Τέλος, σε κάθε Δήμο, να συστήνονται προγράμματα επιμόρφωσης των πολιτών και των μαθητών σε θέματα ζωοφιλίας.

  Επίσης είναι αναγκαία η αυστηροποίηση και άρα ο περιορισμός εκτροφέων που με μοναδικό κίνητρο το κέρδος πωλούν άκριτα τα ζώα με αποτέλεσμα πάρα πολλά από αυτά να καταλήγουν αδέσποτα, να αναπαράγονται από παράνομους εκτροφείς και αδαείς πολίτες καθώς και να καταλήγουν ακόμα χειρότερα κακοποιημένα. Απαιτείται ο εξαιρετικά αυστηρός έλεγχος τους ώστε να διαπιστώνεται αν τηρούν τους κανόνες ευζωίας των ζώων, πόσο συχνά και σε τι συνθήκες τα αναπαράγουν και κυρίως σε ποιους τα πωλούν!Σε διαφορετική περίπτωση μιλάμε για μια διευκόλυνση παράνομου και ανήθικου εμπορίου ζώων.

  Αν κάτι απ’ τα παραπάνω δεν ισχύσει, τότε είναι μάταιη κάθε προσπάθεια ελέγχου του αδέσποτου πληθυσμού και τα καταφύγια απλά θα λειτουργούν όπως μέχρι σήμερα σαν αποθήκες ψυχών και σε τίποτα δεν θα βοηθήσει η δημιουργία τους. Υπ’ αυτό το πρίσμα οι Φιλοζωικές Ομοσπονδίες δεν έχουν άδικο που βλέπουν τη δημιουργία καταφυγίων σαν μια προσπάθεια να εξοστρακιστούν τα αδέσποτα απ’ την ευαίσθητη ματιά των ψηφοφόρων φυλακισμένα χωρίς έγκλημα. Αλλά, γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να απαιτήσουμε και να πάρουμε για χάρη τους ασφαλή κι αξιοπρεπή καταφύγια- γέφυρες προς τη νέα τους ζωή σε μια οικογένεια που θα τα σέβεται και θα τ’ αγαπάει.

  ΜΦΧ
  ΖΩΟΦΙΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 • 10 Ιουλίου 2020, 13:29 | ΜΠΑΤΗΣ Γ.

  Ειναι απαραδεκτο το να εξισώνονται οι επαγγελματίες με τους ερασιτέχνες για άλλη μια φορά!Αντι να απλοποιήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τα αυτονόητα,τα μπλέκουμε και βοηθάμε τους «εκτροφεις» της πίσω άυλης ώστε να αναπαράγουν με ένα απλο παράβολο ζώα ημιαιμα,άρρωστα κλπ και να συμβάλουν στο προβλημα με τα αδέσποτα!Πρεπει επιτέλους να υποστηριχτούν οι σωστοί εκτροφεις που βοηθούν στην διατήρηση των φυλων παγκοσμίως και ΔΕΝ συμβάλουν στο προβλημα των αδέσποτων όπως κάποιοι νομίζουν!Τοσες συναντήσεις με φορείς,τόσα υπομνήματα και το αποτέλεσμα παλι απογοητεύει..κύριοι κυβερνώντες προσπαθήστε να λύσετε προβλήματα και οχι να τα αυξήσετε σκόπιμα ή μη!

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:00 | Δεκαρίστου Μαρία

  Παρακαλώ, κάποιος από τους νομοθετούντες να καταλάβει επιτέλους ότι υπάρχουν τριών ειδών εκτροφείς και πρέπει να υπάρξει σε κάθε νομοθέτημα ο πλήρης διαχωρισμός τους.
  1. Επαγγελματίες εκτροφείς που ζουν και βιοπορίζονται από αυτό το επάγγελμα, εκτρέφοντας και πουλώντας σκύλους και χωρίς κανένα περιορισμό στις γέννες. Συχνά-πυκνά οι ίδιοι κάνουν και μεταπωλήσεις σκύλων που εκτρέφονται από άλλους ή εισαγωγές και συχνά οι ίδιοι έχουν και ξενοδοχεία σκύλων και εκπαιδευτήρια.
  2. Ερασιτέχνες εκτροφείς που είναι χομπίστες και ζουν και βιοπορίζονται από άλλα, εντελώς άσχετα με την εκτροφή επαγγέλματα και από το νόμο 4039/12, έχουν περιορισμό μέχρι 2 γέννες ετησίως. Αυτοί εκτρέφουν ποιοτικούς σκύλους, μέσα στα σπίτια τους, με κύριο σκοπό τις εκθέσεις μορφολογίας σκύλων. Οι ερασιτέχνες πωλούν επίσης για να καλύψουν τα έξοδά τους και αποδέχονται να συνεισφέρουν και να πληρώνουν 20 ευρώ τέλος ανά κουτάβι που παράγουν. Συμμετέχουν στις εκθέσεις, έχουν σκύλους βραβευμένους, μερικοί από αυτούς κάνουν κι εξετάσεις γενετικών παθήσεων αν και θα έπρεπε όλοι .
  3. «Εκτροφείς» της πίσω αυλής, που είναι τυχάρπαστοι και εκτρέφουν οποιοδήποτε σκύλο πέσει στα χέρια τους αρκεί να αποκομίσουν χρήματα. Ακόμα και ημίαιμα και άρρωστα…..Από αυτή την κατηγορία προέρχονται και πολλά αδέσποτα.
  Έχουμε λοιπόν ένα προχειρότατο νομοσχέδιο που δεν προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα και απλά μας λέει : Κάνετε μια αίτηση στην κτηνιατρική υπηρεσία, δώστε παράβολο 50 ευρώ και πάρτε μια έγκριση!!!!!
  Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά….
  Ο νόμος 4039/12 κάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες εκτροφείς. Με τους τυχάρπαστους εκτροφείς δεν ασχολείται καθόλου….σαν να μην υπάρχουν. Πως θα λυθεί το θέμα των αδέσποτων αν δεν κτυπηθεί η ρίζα του κακού???
  Ο νόμος 4039/12 προέβλεπε Υπουργικές αποφάσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άδεια στους ερασιτέχνες εκτροφείς και επίσης για καθορισμό των γενετικών παθήσεων, ώστε να μην παράγονται άρρωστα σκυλιά.
  Όμως οι Υπουργικές αποφάσεις δεν βγήκαν ποτέ… . Αυτές οι Υπουργικές αποφάσεις θα έλυναν τα περισσότερα προβλήματα. Επιτέλους κάποιος να τις φτιάξει !!!
  Αποσύρατε το άρθρο άμεσα, ενημερωθείτε σωστά και μετά νομοθετήστε.

 • 9 Ιουλίου 2020, 15:25 | ;Έλενα Αρετάκη

  κκ Υπουργοί, κε Υπουργέ,

  Σε μια χωρα που υπολογιζονται πανω απο 3 εκατομμυρια αδεσποτα – αριθμος που καθημερινα αυξανεται ειναι αναγκαια η αυστηροποιηση και αρα ο περιορισμος εκτροφεων που με μοναδικο κινητρο το κεδρος πωλουν ακριτα τα ζωα με αποτελεσμα παρα πολλα απο αυτα να καταληξουν αδεσποτα, να αναπαραγονται απο παρανομους εκτροφεις και αδαεις πολιτες καθως και να καταληγουν ακομα χειροτερα κακοποιημενα.
  Απαιτειται ο εξαιρετικα αυστηρος ελεγχος τους ωστε να διαπιστωνεται αν τηρουν τους κανονες ευζωιας των ζωων, ποσο συχνα και σε τι συνθηκες τα αναπαραγουν και κυριως σε ποιους τα πωλουν!
  Σε διαφορετικη περιπτωση μιλαμε για μια διευκολυνση παρανομου και ανηθικου εμποριου ζωων.

  ΜΦΧ
  Έλενα Αρετάκη

 • 9 Ιουλίου 2020, 12:24 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α.

  Η ερασιτεχνική εκτροφή αποτελεί παγκοσμίως την βάση της εκτροφής, της διατήρησης και βελτίωσης των φυλών. αποτελεί επιλεκτική εκτροφή (ως προς την ποιότητα των αναπαραγωμενων ζώων )και όχι κουταβο-παραγωγή και σε καμιά περίπτωση δεν επιβαρύνει φαινόμενα όπως την ύπαρξη αδέσποτων κτλ όπως λανθασμένα πολλοί από άγνοια θέλω να πιστεύω , προφανώς αναφέρουν, και με βάση συναίσθηματικα κριτήρια συμπεραίνουν .Αντιθέτως βοηθά ριζικά στην καταπολέμηση τους σε συνδυασμό πάντα με την σωστή ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για την αποφυγή των κάθε λογής κίνδυνων που προκύπτουν από κερδοσκόπους όπως σε καθ τομέα της ζωής μας Δεν έχει να κάνει με κέρδος άρα την αλόγιστη και άνευ όρων παροχή ζώων με σκοπό τον πλούτο και θα πρέπει επιτελούς να προστατευτεί με κανόνες, βεβαίως , νομιμότητα και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα άρθρα που γενικεύουν η δημιουργούν συνθήκες συρρίκνωσης και εξαφανισμου της επιλεκτικής εκτροφής πρέπει να αποσυρθούν γιατί θα οδηγήσουν άμεσα στην εξαφάνιση κάθε ποιοτικού δείγματος φυλής, επιβίωσης μόνο παράνομων εκτροφείων και μεγάλων επιχειρήσεων παράγωγης με σκοπό αποκλειστικά το κέρδος. Πρέπει με το νομοσχέδιο να ασχοληθούν άτομα γνώστες του αντικειμένου και των ιδιαίτερων συνθηκών της εκτροφής προκειμένου να θεσπίσουν τους σωστούς κανόνες .Ας μην κάνουμε και σε αυτόν τον τομέα πίσωγυρίσματα , ήμαρτον πια, ας αποκτήσουμε παιδεία επί του θέματος και ας μην καθοδηγουμαστε μόνο από την άγνοια η την ημιμάθεια μας και τα συναισθήματα που μας προκαλεί

 • 9 Ιουλίου 2020, 11:38 | Αργυρώ

  Υπόμνημα του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος με παρατηρήσεις επί του Άρθρου 3 του υπό δημόσια διαβούλευση Σ/Ν του ΥπΑΑΤ με τίτλο “Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις”

  Στο Άρθρο 3 του παραπάνω υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου επιχειρείται η απλούστευση της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων.
  Σε αυτό γίνεται σαφής αναφορά στους επαγγελματίες (ΚΑΔ) και αποσιωπάται η ερασιτεχνική δραστηριότητα σε βάρος χιλιάδων ερασιτεχνών εκτροφέων.

  Στο Άρθρο 97, παρ. 1 γίνεται αναφορά στο άρθρο 6 του ν. 4039/2012 το οποίο στην παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε με τον ν 4235/2014 ορίζει:

  «4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, καθώς και της άδειας εκπαιδευτή σκύλων σε επαγγελματίες εκτροφείς και ερασιτέχνες, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

  Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρείται να γίνει ικανοποίηση μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας παραβλέποντας όμως κενά της νομοθεσίας όπως το παραπάνω. Από το 2012 έως και σήμερα εκκρεμεί η απαραίτητη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αποτέλεσμα και η εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου εφόσον γίνει νόμος να είναι αδύνατη.

  Παράλληλα, δημιουργείται νομικό κενό καθώς δεν γίνεται σαφής και ξεκάθαρος διαχωρισμός επαγγελματιών και ερασιτεχνών εκτροφέων γεγονός που θα οδηγήσει στην ανάγκη ερμηνειών επί του νόμου, περιπλέκοντας περαιτέρω μια ήδη προβληματική νομοθεσία.

  Στο Άρθρο 97 με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο που δεν θα επιδέχεται ερμηνειών θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία θα εξαιρεί από τις διατάξεις του νομοσχεδίου τους ερασιτέχνες εκτροφείς οι οποίοι αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία έως σήμερα ως ξεχωριστή κατηγορία ακριβώς διότι, όπως επισημαίνουμε, δεν βιοπορίζονται από την πώληση ζώων συντροφιάς (εν προκειμένω σκύλους), δεν συντηρούν εγκαταστάσεις αλλά διαβιούν με τα ζώα τους και συμμετέχουν ενεργά με υψηλό κόστος στην διατήρηση και βελτίωση των φυλών που είναι και το ζητούμενο της εκτροφής.
  Η προαναφερόμενη -προϋφιστάμενη- διατύπωση της διάταξης αποτυπώνει με δίκαιο και ακριβή τρόπο την πραγματική διάσταση της συγκεκριμένης λειτουργίας η οποία δεν είναι εμπορική πλην όμως υπόκειται σε όλους τους κανόνες και τους ελέγχους που θέτει η εν γένει σχετική νομοθεσία και συνεπώς χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης, άλλως υπάρχει κίνδυνος οι ερασιτέχνες εκτροφείς ή να θεωρηθούν ότι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή να μην δύνανται στο μέλλον να ασκούν τη συγκεκριμένη λειτουργία που με βάση την κείμενη νομοθεσία τούς αναγνωρίζεται ότι δύνανται.

 • 9 Ιουλίου 2020, 11:49 | Θεοδοσης Παπανδρέου

  H προχειρότητα με την οποία έχει συνταχθεί το άρθρο επιτρέπει παρερμηνείες και οδηγεί σε απαράδεκτα συμπεράσματα. Ενώ είναι σαφές πως αφορά επαγγελματίες, αδιαφορεί για παλαιότερες και σε ισχύ διατάξεις. Το τσουβάλιασμα επαγγελματιών και ερασιτεχνών εκτροφέων (διακριτές οντότητες βάση ημιτελούς σε ισχύ νόμου) είναι τουλάχιστον απαράδεκτο.
  Το άρθρο οφείλει να επαναδιατυπωθεί ώστε όντως να επιλύσει υπάρχοντα προβλήματα χωρίς όμως να δημιουργήσει νέα. Δεν είναι δυνατόν ένας υπουργός όπως ο Βορίδης να θέλει να βάλει την υπογραφή του σε ένα νομικό ατόπημα.

 • 9 Ιουλίου 2020, 11:18 | Συλλογος Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος

  Υπόμνημα του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος με παρατηρήσεις επί του Άρθρου 3 του υπό δημόσια διαβούλευση Σ/Ν του ΥπΑΑΤ με τίτλο “Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις”

  Στο Άρθρο 3 του παραπάνω υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου επιχειρείται η απλούστευση της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων.
  Σε αυτό γίνεται σαφής αναφορά στους επαγγελματίες (ΚΑΔ) και αποσιωπάται η ερασιτεχνική δραστηριότητα σε βάρος χιλιάδων ερασιτεχνών εκτροφέων.

  Στο Άρθρο 97, παρ. 1 γίνεται αναφορά στο άρθρο 6 του ν. 4039/2012 το οποίο στην παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε με τον ν 4235/2014 ορίζει:

  «4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, καθώς και της άδειας εκπαιδευτή σκύλων σε επαγγελματίες εκτροφείς και ερασιτέχνες, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

  Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρείται να γίνει ικανοποίηση μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας παραβλέποντας όμως κενά της νομοθεσίας όπως το παραπάνω. Από το 2012 έως και σήμερα εκκρεμεί η απαραίτητη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αποτέλεσμα και η εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου εφόσον γίνει νόμος να είναι αδύνατη.

  Παράλληλα, δημιουργείται νομικό κενό καθώς δεν γίνεται σαφής και ξεκάθαρος διαχωρισμός επαγγελματιών και ερασιτεχνών εκτροφέων γεγονός που θα οδηγήσει στην ανάγκη ερμηνειών επί του νόμου, περιπλέκοντας περαιτέρω μια ήδη προβληματική νομοθεσία.

  Στο Άρθρο 97 με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο που δεν θα επιδέχεται ερμηνειών θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία θα εξαιρεί από τις διατάξεις του νομοσχεδίου τους ερασιτέχνες εκτροφείς οι οποίοι αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία έως σήμερα ως ξεχωριστή κατηγορία ακριβώς διότι, όπως επισημαίνουμε, δεν βιοπορίζονται από την πώληση ζώων συντροφιάς (εν προκειμένω σκύλους), δεν συντηρούν εγκαταστάσεις αλλά διαβιούν με τα ζώα τους και συμμετέχουν ενεργά με υψηλό κόστος στην διατήρηση και βελτίωση των φυλών που είναι και το ζητούμενο της εκτροφής.
  Η προαναφερόμενη -προϋφιστάμενη- διατύπωση της διάταξης αποτυπώνει με δίκαιο και ακριβή τρόπο την πραγματική διάσταση της συγκεκριμένης λειτουργίας η οποία δεν είναι εμπορική πλην όμως υπόκειται σε όλους τους κανόνες και τους ελέγχους που θέτει η εν γένει σχετική νομοθεσία και συνεπώς χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης, άλλως υπάρχει κίνδυνος οι ερασιτέχνες εκτροφείς ή να θεωρηθούν ότι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή να μην δύνανται στο μέλλον να ασκούν τη συγκεκριμένη λειτουργία που με βάση την κείμενη νομοθεσία τούς αναγνωρίζεται ότι δύνανται.

 • 7 Ιουλίου 2020, 17:13 | ΟΛΓΑ ΛΙΑΡΑ

  Απόσυρση του άρθρου 3, το οποίο αντί να λύνει τα συσσωρευμένα προβλήματα από το 2012 που έχουν να κάνουν με το θέμα της εκτροφής, τα επιδεινώνει περισσότερο. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες παράνομοι εκτροφείς και η ασυδοσία αυτή είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα αδέσποτα αυξάνουν συνεχώς. Σήμερα έχουμε φθάσει στο σημείο να θεωρούν οι εκτροφείς την «άδεια» που τους δίνει ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδας ως το δικαιολογητικό της νομιμότητάς τους και κανείς αρμόδιος να μην παρεμβαίνει. Το άρθρο 3 προχωράει σε υπέρ διευκόλυνση των εκτροφέων αφού με μια απλή αίτηση ίδρυσης δραστηριότητας εκτροφής στην Κτηνιατρική στην οποία θα δηλώνω ότι έχω όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας -που δεν υπάρχει αφού η ΥΑ για τις προϋποθέσεις εκτροφής δεν έχει εκδοθεί από το 2012- και χωρίς κανένα έλεγχο από την Κτηνιατρική αφού το άρθρο 3 δεν αναφέρει κάτι περί ελέγχου, με την καταβολή του αστείου ποσού εφάπαξ και δια παντός θα δίνεται η άδεια ίδρυσης μέσα σε 50 μέρες. Σημειωτέον, ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το χαμηλό ποσό των 50 ευρώ, ξεκινά δε από τα 300 και ανάλογα με την κατηγορία φτάνει σε πολύ μεγάλα ποσά. Ο εκτροφέας, που για ένα μόνο κουτάβι μπορεί να ζητήσει 1000 ευρώ και παραπάνω, θα πληρώνει μόνο 50 ευρώ. Θεωρούμε ότι το άρθρο αυτό αποτελεί μια προκλητική διευκόλυνση που θα επιτείνει την ήδη τεράστια ασυδοσία που υπάρχει στον κλάδο αυτό. Όσον αφορά δε την υπαγωγή των δραστηριοτήτων εκτροφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ), ας γίνει όταν αυτό ολοκληρωθεί.

 • 7 Ιουλίου 2020, 14:26 | Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδί

  Απόσυρση του άρθρου 8 για τους λόγους που εξηγούμε στην συνημμένη επιστολή.ΒΑΖΟΥΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΦΠΟ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΩΝ

  2.Την απόσυρση του άρθρου 3, το οποίο αντί να λύνει τα συσσωρευμένα προβλήματα από το 2012 που έχουν να κάνουν με το θέμα της εκτροφής , τα επιδεινώνει περισσότερο .

  Ειναι γνωστό ,ότι στη χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες παράνομοι εκτροφείς και η ασυδοσία αυτή είναι ένας απο τους βασικούς λόγους που τα αδεσποτα αυξάνουν συνεχώς .Σήμερα εχουμε φθάσει στο σημειο να θεωρούν οι εκτροφείς την «άδεια» που τους δινει ο Κυνολογικός Ομιλος Ελλάδας ως το δικαιολογητικό της νομιμότητάς τους και κανείς αρμόδιος να μην παρεμβαίνει .

  Το άρθρο 3 προχωράει σε υπέρ διευκόλυνση των εκτροφέων αφου με μια απλή αίτηση ίδρυσης δραστηριότητας εκτροφής στην Κτηνιατρική στην οποία θα δηλωνω οτι έχω όλες τις προυποθέσεις της νομοθεσίας -που δεν υπάρχει αφου η ΥΑ για τις προϋποθέσεις εκτροφής δεν έχει εκδοθεί απο το 2012-και χωρις κανένα έλεγχο απο την Κτηνιατρική αφού το άρθρο 3 δεν αναφέρει κάτι περι ελέγχου , με την καταβολή του αστειου ποσού εφάπαξ και δια παντός θα δίνεται η άδεια ίδρυσης μέσα σε 50 μέρες .

  Σημειωτέον , ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το χαμηλό ποσό των 50 ευρώ ξεκινα δε απο τα 300 και αναλογα με την κατηγορία φτανει σε πολύ μεγάλα ποσά .
  Ο εκτροφέας που για ένα μόνο κουταβι μπορει να ζητήσει 1000 ευρώ και παραπάνω θα πληρώνει μόνο 50 ευρώ .

  Θεωρούμε ότι το άρθρο αυτό αποτελεί μια προκλητική διευκόλυνση που θα επιτείνει την ήδη τεράστια ασυδοσία που υπάρχει στον κλάδο αυτό .
  Οσον αφορά δε την υπαγωγή των δραστηριοτητων εκτροφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) , ας γίνει όταν αυτό ολοκληρωθεί .

  Για όλους τους παραπάνω λόγος προτείνουμε την απόσυρση του άρθρου 3.

 • 6 Ιουλίου 2020, 00:05 | Χρήστος Ζαραφέτας

  Άρθρο 3 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων

  Την ώρα που υπάρχουν τόσα αδέσποτα σε δρόμους και φιλοζωικές αντί να βάζουμε φραγμό στις επιχειρήσεις αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς μέχρι να μην υπάρχει κανένα αδέσποτο κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Δεν αγοράζουμε, υιοθετούμε.

  Το άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί και να γίνει όσο το δυνατόν πιο αυστηρό ως προς την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. 

 • 5 Ιουλίου 2020, 23:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

  Στο άρθρο 100 αναφερεται οτι σε οποιον λειτουργει εκτροφειο και ακολουθουν οι ποινες.Δεν γινεται ξεκαθαρο οτι αυτο αφορα και τους οικιακους εκτροφεις της πισω αυλης.Δηλ οσοι αναπαραγουν ζωα ακομα και ημιαιμα αφηνοντας αστειρωτα τα δεσποζομενα ζωα τους και δημιουργουν αδεσποτα επανειλλημενως καλο ειναι να διευκρινιστει οτι θα τιμωρουνται .

 • 5 Ιουλίου 2020, 17:27 | ΗΣΑΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

  Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τις εξής παρατηρήσεις για το άρθρο 3:

  1) Σε μια χώρα με παραπάνω από ένα εκατομμύριο αδέσποτα στην επικράτεια, τα οποία ζουν με το φόβο της πείνας της δίψας, της αρρώστιας και της κακίας μεγάλου ποσοστού των πολιτών θεωρώ αδιανόητο να προωθείτε τέτοιες διαδικασίες που το μόνο που θα φέρουν θα είναι νέα γενια αδέσποτων ζώων τα οποία τα καλοκαίρια θα εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους.
  2) Αν δεν γίνουν ενέργειες αλλαγής της κουλτούρας των ελλήνων μέσω σχολείων και δεν γίνουν πιο αυστηρά τα πρόστιμα, το άρθρο αυτό μόνο προβλήματα θα επιφέρει δεδομένου ότι ο έλληνας έχει ακόμα ένα κακό: αποζητά ζώα ράτσας για λόγους εντυπωσιασμού και όχι λόγω φιλοζωίας. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, είναι και τόσο άσχετοι με συγκεκριμένες ράτσες που δημιουργούνται και τραγικά ατυχήματα. Αν είσαι φιλόζωος, παίρνεις αδέσποτο.
  3) Θεωρώ ότι η διάταξη αυτή πάνω απ’ όλα βάζει ένα μεγάλο Χ στα φιλοζωικά σωματεία που τρέχουν, αγωνιούν και ξοδεύουν ώρες προσωπικής ξεκούρασης, εξαντλούνται ψυχικά και σωματικά προκειμένου να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα αδέσποτα. Είναι ένας αγώνας όμως τελείως άνισος, δεν παλεύεται διότι τα προβλήματα είναι τεράστια και η βοήθεια σχεδόν μηδενική. Πέρα από αυτό, μεμονωμένοι πολίτες, φιλόζωοι, δαπανούν από το υστέρημα τους αν θέλετε, διότι είναι ευαισθητοποιημένοι και δεν αντέχουν να βλέπουν πεινασμένα και άρρωστα ζωάκια παντού. Καμία βοήθεια, καμία ανταπόκριση.
  Αντιθέτως, χλευάζονται, σέρνονται στα αστυνομικά τμήματα από αφιλόζωους γείτονες οι οποίοι κατά τα άλλα θεωρούν τον εαυτό τους φιλόζωο γιατί έχουν ρατσάτο ζωάκι. Λες και υπάρχει άλλος θεός για τα μεν και άλλος για τα δε.
  4) Από μόνη της αυτή η διάταξη, δημιουργεί ηθικό πρόβλημα. Δηλαδή νομιμοποιούμε και εμπορευματοποιούμε το δώρο της γέννησης απογόνων, μόνο και μόνο για το κέρδος. Μέσα σε άθλιες συνθήκες, βάζουμε τα ζώα να γεννουν και να γεννούν και φυσικά στο τέλος οι μάνες ως άχρηστες, πετιούνται σε κάποιο χωράφι όπου αν βρεθει κάποιος φιλόζωος θα την περιθάλψει. Δηλαδή στο τέλος πάλι το θέμα καταλήγει στην εθελοντική φιλοζωία
  5) Όπως διαβάζω το άρθρο, απορώ πραγματικά με την ευκολία με την οποία πλέον θα δίνεται η άδεια. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός της υποστελέχωσης δήμων και περιφέρειας οι οποίοι ελάχιστους ελέγχους κάνουν, δίνετε σιωπηρή χορηγηθείσα άδεια μετά το πέρας των 50 ημερών. Απαράδεκτη διάταξη δεδομένου οτι δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουν οι υπηρεσίες, όλοι θα παίρνουν σιωπηρή άδεια.
  6) Ως συνέχεια του ανωτέρω 5, λόγω αδυναμίας ελέγχου, θα υπάρχει φυσικά μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και φυσικά μετά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να του αφαιρέσεις την άδεια διότι θα πρέπει κάποιος να κάνει καταγγελία δηλαδή να μπλέξει,να πάει η αστυνομία να καταγράψει, να συνεχίσει η κτηνιατρική υπηρεσία να βάλει το πρόστιμο, αν γίνει ένσταση, να εκδικαστεί και φυσικά στο τέλος θα πάει δικαστικά. Μέχρι τότε,το παράνομο εκτροφείο θα λειτουργεί. Δηλαδή εδώ δημιουργείτε το εξής παράδοξο: Αντί να προσπαθήσετε να κάνετε προσπάθεια να μειωθούν τα αδέσποτα ώστε εθελοντές, σωματεία, αστυνομία, δήμοι, να πάρουν μια ανάσα και να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση, πάτε με το γράμμα του νόμου μάλιστα, να δημιουργήσετε νέες εστίες προβλημάτων και νέα βάρη σε όλες τις βαθμίδες του ελεγκτικού μηχανισμού.
  7) Τα πρόστιμα που αναφέρετε είναι πάρα πολύ μικρά αν σκεφτείτε ότι ένα ρατσάτο σκυλί κοστίζει από 1000 και φτάνει και 3000 ευρώ. Άνετα θα πληρώνονται τα πρόστιμα αυτά.
  8) Τα αντίστοιχα ισχύουν και τους εκτροφείς πουλιών, γατιών κλπ
  9) Εν κατακλείδι, η άποψη μου είναι ότι σε μια χώρα με τέτοιο πρόβλημα αδέσποτων ζώων, η διατάξεις που διευκολύνουν τη δημιουργία εκτροφείων τις θεωρώ επιεικώς τραγικές και απαράδεκτες

 • 5 Ιουλίου 2020, 17:02 | ΗΣΑΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

  Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τις εξής παρατηρήσεις για το άρθρο 3:

  1) Σε μια χώρα με παραπάνω από ένα εκατομμύριο αδέσποτα στην επικράτεια, τα οποία ζουν με το φόβο της πείνας της δίψας, της αρρώστιας και της κακίας μεγάλου ποσοστού των πολιτών θεωρώ αδιανόητο να προωθείτε τέτοιες διαδικασίες που το μόνο που θα φέροτυν θα είναι νέα γενια αδέσποτων ζώων τα οποία τα καλοκαίρια θα εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους.
  2) Αν δεν γίνουν ενέργειες αλλαγής της κουλτούρας των ελλήνων μέσω σχολείων και δεν γίνουν πιο αυστηρά τα πρόστιμα, το άρθρο αυτό μόνο προβλήματα θα επιφέρει δεδομένου ότι ο έλληνας έχει ακόμα ένα κακό: αποζητά ζώα ράτσας για λόγους εντυπωσιασμού και όχι λόγω φιλοζωίας. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, είναι και τόσο άσχετοι με συγκεκριμένες ράτσες που δημιουργούνται και τραγικά ατυχήματα. Αν είσαι φιλόζωος, παίρνεις αδέσποτο.
  3) Θεωρώ ότι η διάταξη αυτή πάνω απ’ όλα βάζει ένα μεγάλο Χ στα φιλοζωικά σωματεία που τρέχουν, αγωνιούν και ξοδεύουν ώρες προσωπικής ξεκούρασης, εξαντλούνται ψυχικά και σωματικά προκειμένου να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα αδέσποτα. Είναι ένας αγώνας όμως τελείως άνισος, δεν παλεύεται διότι τα προβλήματα είναι τεράστια και η βοήθεια σχεδόν μηδενική. Πέρα από αυτό, μεμονωμένοι πολίτες, φιλόζωοι, δαπανούν από το υστέρημα τους αν θέλετε, διότι είναι ευαισθητοποιημένοι και δεν αντέχουν να βλέπουν πεινασμένα και άρρωστα ζωάκια παντού. Καμία βοήθεια, καμία ανταπόκριση.
  Αντιθέτως, χλευάζονται, σέρνονται στα αστυνομικά τμήματα από αφιλόζωους γείτονες οι οποίοι κατά τα άλλα θεωρούν τον εαυτό τους φιλόζωο γιατί έχουν ρατσάτο ζωάκι. Λες και υπάρχει άλλος θεός για τα μεν και άλλος για τα δε.
  4) Από μόνη της αυτή η διάταξη, δημιουργεί ηθικό πρόβλημα. Δηλαδή νομιμοποιούμε και εμπορευματοποιούμε το δώρο της γέννησης απογόνων, μόνο και μόνο για το κέρδος. Μέσα σε άθλιες συνθήκες, βάζουμε τα ζώα να γεννόυν και να γεννούν και φυσικά στο τέλος οι μάνες ως άχρηστες, πετιούνται σε κάποιο χωράφι όπου αν βρέθει κάποιος φιλόζωος θα την περιθάλψει. Δηλαδή στο τέλος πάλι το θέμα καταλήγει στην εθελοντική φιλοζωία
  5) Όπως διαβάζω το άρθρο, απορώ πραγματικά με την ευκολία με την οποία πλέον θα δίνεται η άδεια. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός της υποστελέχωσης δήμων και περιφέρειας οι οποίοι ελάχιστους ελέγχους κάνουν, δίνετε σιωπηρή χορηγηθείσα άδεια μετά το πέρας των 50 ημερών. Απαράδεκτη διάταξη δεδομένου ίτι δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουν οι υπηρεσίες, όλοι θα παίρνουν σιωπηρή άδεια.
  6) Ως συνέχεια του ανωτέρω 5, λόγω αδυναμίας ελέγχου, θα υπάρχει φυσικά μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και φυσικά μετά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να του αφαιρέσεις την άδεια διότι θα πρέπει κάποιος να κάνει καταγγελία δηλαδή να μπλέξει,να πάει η αστυνομία να καταγράψει, να συνεχίσει η κτηνιατρική υπηρεσία να βάλει το πρόστιμο, αν γίνει ένσταση, να εκδικαστεί και φυσικά στο τέλος θα πάει δικαστικά. Μέχρι τότε,το παράνομο εκτροφείο θα λειτουργεί. Δηλαδή εδώ δημιουργείτε το εξής παράδοξο: Αντί να προσπαθήσετε να κάνετε προσπάθεια να μειωθούν τα αδέσποτα ώστε εθελοντές, σωματεία, αστυνομία, δήμοι, να πάρουν μια ανάσα και να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση, πάτε με το γράμμα του νόμου μάλιστα, να δημιουργήσετε νέες εστίες προβλημάτων και νέα βάρη σε όλες τις βαθμίδες του ελεγκτικού μηχανισμού.
  7) Τα πρόστιμα που αναφέρετε είναι πάρα πολύ μικρά αν σκεφτείτε ότι ένα ρατσάτο σκυλί κοστίζει από 1000 και φτάνει και 3000 ευρώ. Άνετα θα πληρώνονται τα πρόστιμα αυτά.
  8) Εν κατακλείδι, η άποψη μου είναι ότι σε μια χώρα με τέτοιο πρόβλημα αδέσποτων ζώων, η διατάξεις που διευκολύνουν τη δημιουργία εκτροφείων τις θεωρώ επιεικώς τραγικές και απαράδεκτες

 • 5 Ιουλίου 2020, 00:34 | maria houstoulalki

  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!
  Προχειρη καταγραφη χωρις τεκμηριωση.Αναφορα σε εναν νομο 4039 που ποτε δεν ειχε ΚΥΑ για τις προυποθεσεις υπαρξης νομιμων εκτροφεων ΟΛΑ ΘΟΛΑ !Δεν απλουστευουμε κυριοι Υπουργοι εναν τετοιο θεμα οπου εκατονταδες χιλιαδες ζωα εξαιτιας του βρισκονται στους δρομους της χωρας.!ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ και επανασχεδιασμος με σοβαροτητα και υπευθυνοτητα.Συνεργασια σας με μεγαλους νομιμους φιλοζωικους φορεις που γνωριζουν το προβλημα απο τη ριζα του!

 • 4 Ιουλίου 2020, 09:09 | Ιωάννης Μανομενίδης

  Να αποσυρθεί το άρθρο 3 ή κατ΄ελάχιστο να περιοριστεί στα λοιπά ζώα συντροφίας, αλλά ρητά όχι στα σκυλιά και στις γάτες που πλεονάζουν στους δρόμους από όσους αγοράζουν και τα εγκαταλείπουν. Νομοθετήστε για επίλυση των προβλημάτων κι όχι για την επιδείνωση τους. Όταν θα αδειάσουν οι δρόμοι και θα ψάχνουμε γιατιά και σκυλιά να τα υιοθετήσουμε, τότε, πάντα θα μπορείτε με μία τροπολογία σε ένα άσχετο νόμο να νομοθετήσετε για εκτροφεία γατιών και σκυλιών, αφού θα έχει μπει μία τάξη στον χώρο. Κυρίως, μην αποπροσανατολίζετε με τέτοια πάρεργα τους νέους από τις ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, τον κύριο εθνικό μας στόχο. Σκυλιά και γατιά εκτρέφουμε οι άνθρωποι από την παλαιολιθική εποχή. Ήμαρτον!

 • 4 Ιουλίου 2020, 08:46 | Έφη Δόδουρα

  Να αποσυρθεί το άρθρο 3.
  Πρέπει να προηγηθεί επεξεργασία του σε συνεργασία (ουσιαστική και όχι καπέλωμα, όπως αυτό που επιχείρησε ο Τσιρώνης) με τις νόμιμες φιλοζωικές οργανώσεις και τις Ομοσπονδίες τους. Εκεί έξω κυκλοφορούν (ελάχιστοι ευτυχώς) σεσημασμένοι που ψευδώς συστήνονται ως εκπρόσωποι των φιλόζωων! Τους ξέρουμε και τους ξέρετε.
  Στόχος μας θα πρέπει να είναι να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο εκτροφής κλπ. και να γίνονται συχνοί και εξονυχιστικοί έλεγχοι. Αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αδέσποτων.

 • 3 Ιουλίου 2020, 16:23 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος

  κκ Υπουργοί, κε Υπουργέ

  ενα μεγάλο θέμα που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο ειναι αυτό της ερασιτεχνικής εκτροφής, αναπαραγωγής. Αναφέρομαι στους ερασιτέχνες κατόχους ωδικών πτηνών, τα οποία απέκτησαν νόμιμα με αποδείξεις απο pet shops της χώρας μας ή τα έφεραν με ιατρικά έγγραφα απο το εξωτερικό, απο ερασιτέχνες εκτροφείς ή pet shops των χωρών τους.

  Οι ιδιώτες αυτοί βρίσκονται με πουλιά στη κατοχή τους, στο σπίτι τους, τα οποία αναπαράγονται απο γεννήτορες που ήδη έχουν. Οι περισσότεροι ιδιώτες δεν γνωρίζουν οτι τα πουλιά αυτά πρέπει να σημανθούν με μεταλλικό ποδοδακτύλιο χωρίς συρραφή που δεν αφαιρείται, με βάση τον (ΕΚ) 865/2006 της 4ης Μαΐου 2006, άρθρο 66 παράγραφος 8.

  «8. Πτηνά που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία, καθώς
  και πτηνά που έχουν γεννηθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον,
  σημαίνονται με ατομικά σημασμένο και χωρίς ραφή ποδοδακτύλιο.
  Χωρίς ραφή ποδοδακτύλιος είναι δακτύλιος ή ταινία σε συνεχή
  κύκλο χωρίς διακοπή ή ένωση, που δεν έχει υποστεί οιαδήποτε
  θερμική κατεργασία, σε μέγεθος που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το
  πτηνό όταν το πόδι του έχει αναπτυχθεί πλήρως, ο οποίος
  εφαρμόζεται τις πρώτες ημέρες της ζωής του πτηνού και
  κατασκευάζεται εμπορικά για το σκοπό αυτό.»

  Πολλές δεκάδες εκατοντάδες ιδιωτών μάλιστα ανήκουν σε συλλόγους οι οποίοι διοργανώνουν μορφολογικές, ορνιθολογικές εκθέσεις, στις οποίες συμμετέχουν ωδικά πουλιά των μελών τους, τα οποία όλα φέρουν μεταλλικό ποδοδακτύλιο όπως προβλέπεται απο τον 865/2006. Οι εκθέσεις αυτές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, δεν αλλάζει δηλαδή η ιδιοκτησία του κατόχου τους και ως εκ τούτου ο κάτοχος των ωδικών πτηνών δεν έχει εμπορικό σκοπό. Είναι δηλαδή ερασιτέχνες «εκτροφείς» και οχι έμποροι. Παράλληλα συμμετέχουν και σε αντίστοιχες εκθέσεις του εξωτερικού και παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως ακριβώς και οι αντίστοιχοι ερασιτέχνες «εκτροφείς» των άλλων χωρών.

  Για τους παραπάνω λόγους στο παρόν άρθρο θα πρέπει να εισέλθει η έννοια του ερασιτέχνη «εκτροφέα» (ουσιαστικά ιδιώτη χομπίστα κάτοχο ωδικών πτηνών) όπως ισχύει και σε άλλες χώρες της ΕΕ και τρίτων χωρών και με μιά ΚΥΑ να ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας του, να αναγνωρίζονται τα δακτυλίδια σήμανσης του (μιας και δεν υπάρχει επίσημος εθνικός φορέας δακτυλίδωσης κλειστού τύπου δακτυλιδιών), να εκδίδεται άδεια ερασιτεχνικής εκτροφής με συγκεκριμένους όρους και πρωτόκολλα αναπαραγωγής, να αναγνωρίζεται επίσημα η ερασιτεχνική εκτροφή συλλόγων, προκειμένου να μπεί σε μια σειρά ο χώρος της ερασιτεχνικής «εκτροφής», η οποία συνεισφέρει στην Εθνική οικονομία με την αγορά ωδικών πτηνών, εξοπλισμού, τροφών, φαρμάκων προκειμένου να τηρούνται οι νόμοι του κράτους σε θέματα ευζωϊας.

  Προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας αναλύσω το τρόπο λειτουργίας της ερασιτεχνικής εκτροφής στη χώρα μας, στη ΕΕ και παγκοσμίως, μιας και επι σειρά ετών εκπροσώπησα την Ελλάδα στα συνέδρια της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Συνομοσπονδίας http://www.conforni.org/ αλλά και στα παγκόσμια πρωταθλήματα με ωδικά πουλιά.

  ΜΦΧ
  Παπαδάκης Κωνσταντίνος
  Θεσσαλονίκη

 • 30 Ιουνίου 2020, 23:41 | Θεοχάρης Χατζηγρηγορίου

  κκ Υπουργοί, κε Υπουργέ.

  Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο άρθρο, πρέπει να αυστηροποιηθεί, όχι να απλουστευθεί.
  Ήδη η χώρα μας έχει παγκόσμια πρωτιά στα αδέσποτα, αυτό που καλεί αυτό το άρθρο ως breeding απλά θα επιτείνει το πρόβλημα.

  Η Ηλεκτρονική καταγραφή είναι προς την ορθή κατεύθυνση.

  ΜΦΧ
  Χατζηγρηγορίου Θεοχάρης
  Υ.Δρ. ΕΚΠΑ