• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία' | 13 Ιουλίου 2020, 12:24

    Η ρύθμιση για απλούστευση της οικονομικής δραστηριότητας των «επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων», δεν λαμβάνει υπόψη της το αντικειμενικό στοιχείο του υπερπληθυσμού των ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα. Η διευκόλυνση της εκτροφής, με «αυτοματοποίηση» των διαδικασιών αδειοδότησης (σιωπηρή έγκριση) των εγκαταστάσεων αποκλίνει πλήρως από τις σύγχρονες νομοθεσίες των υπόλοιπων Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ευθυγραμμίζονται σταδιακά, στη λογική του περιορισμού της εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Είναι τεκμηριωμένο (στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ότι αυτή η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί διεθνώς τη σημαντικότερη αιτία κακοποίησης και θανάτου των ζώων συντροφιάς και θεωρούμε μη ορθολογική την περαιτέρω διευκόλυνση της άσκησής της, με δεδομένη, μάλιστα, την απουσία ελέγχων από τις ελληνικές αρμόδιες Υπηρεσίες. Για τη διάταξη αυτή, που τελικά επιφέρει αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων (μια και τα ζώα συντροφιάς βρίσκονται, ήδη, σε ποσότητα που η Χώρα αδυνατεί να απορροφήσει και καταλήγουν, σε μεγάλο ποσοστό, στο δρόμο), είναι προφανές ότι δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές καλής νομοθέτησης που η παρούσα κυβέρνηση θέσπισε με το άρθρο 58 του Ν. 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαφάνεια των κυβερνητικών οργάνων», αλλιώς, θα είχαν καταδειχθεί: - η έλλειψη αναλογικότητας των ρυθμίσεων, διότι είναι ακατάλληλες, μη αναγκαίες και δεν τελούν σε εύλογη σχέση μέσου και σκοπού - η έλλειψη σαφήνειας του περιεχομένου των ρυθμίσεων - η αντίφαση των προτεινόμενων ρυθμίσεων με αυτές του Ν. 4039/2012, στόχος του οποίου είναι και η «διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας», όσον αφορά ειδικά τα ζώα συντροφιάς (βλ. αιτιολογική έκθεση, υπό στοιχείο Α.8.), - η απόκλιση των προτεινόμενων ρυθμίσεων από την υπό διαμόρφωση-αναβάθμιση γενική πολιτική που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η οποία θα ακολουθεί τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τις βέλτιστες νομοθεσίες. Η ΠΦΟ ζητά την απόσυρση της διάταξης αυτής και επισημαίνει την απόλυτη ανάγκη οι ρυθμίσεις να εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη οπτική και να μην είναι αποσπασματικές.