• Σχόλιο του χρήστη 'Ευαγγελία Γαλούπη - Κατερίνα Πλευράκη' | 14 Ιουλίου 2020, 11:07

    Άρθρο 97 Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προβλέπεται η έγκριση ίδρυσης και η έγκριση λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4039/2012 και τις διατάξεις του ν. 604/1977 (Α΄ 163) περί ενδιαιτημάτων ζώων. Ωστόσο, ο ν. 604/1977 αφορά σε εγκαταστάσεις διατήρησης σκύλων και γατών και δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις εκτροφείων ωδικών πτηνών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθούν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκτροφείων ωδικών πτηνών όπως επίσης και των εκτροφείων λοιπών ζώων συντροφιάς, πλην σκύλων και γατών, δεδομένου ότι στο παρόν άρθρο προβλέπεται χορήγηση έγκρισης εκτροφείου και για λοιπά ζώα συντροφιάς. Το γεγονός δε ότι τα «λοιπά ζώα συντροφιάς» ΔΕΝ καθορίζονται, θα δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων και δυσκολιών στην εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης ως προς τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι στην περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των πενήντα ημερών, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες και προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης σχετικής βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο. Πρέπει να καθοριστεί το περιεχόμενο της βεβαίωσης αυτής, δηλαδή τι ακριβώς θα βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή, δεδομένου ότι η βεβαίωση αυτή προφανώς και δεν αποτελεί έγκριση ίδρυσης ή λειτουργίας. Άρθρο 99 Το ύψος του παραβόλου είναι πολύ μικρό. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την αύξησή του (έως και δεκαπλασσιασμός του) χωρίς να καταστεί αποτρεπτικό για την άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μπορεί να διακριθεί και να μοιραστεί σε παράβολο για την έγκριση ίδρυσης και σε παράβολο για την έγκριση λειτουργίας. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιος είναι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπέρ του οποίου θα εισπράττεται ποσοστό 80% των εσόδων από τη θέσπιση του παραβόλου. Λογικά θα πρέπει να είναι η Περιφέρεια στην οποία υπάγεται η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία που εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία του εκτροφείου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καθοριστεί ο ελάχιστα απαιτούμενος εξοπλισμός της εγκατάστασης και να προσδιοριστούν οι απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχει ο υπεύθυνος της εγκατάστασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία προκειμένου να κρίνεται κατάλληλος ως υπεύθυνος εγκατάστασης που εκτρέφει, αναπαράγει και εμπορεύεται ζώα συντροφιάς.