• Σχόλιο του χρήστη 'M. Γ. Δουφεξοπούλου' | 18 Ιανουαρίου 2012, 10:55

    Επιδιώκω σύντομο γενικό σχολιασμό του Σχεδίου Νόμο. Διαβάζοντας στα γρήγορα τα επί μέρους άρθρα του με τα οποία επιδιώκεται η πραγματοποίηση ενός στρατηγικού πλαισίου εξέλιξης της οργανωμένης έρευνας, διαπίστωσα τα εξής: 0) Λείπει ένα αρχικό γενικό άρθρο - πλαίσιο στο οποίο να διατυπώνεται με σαφήνεια ο σκοπός και ο στόχος του Νομοθέτη ( δηλαδή ποια είναι η "κεντρική ιδέα της επιδίωξης" ) 1) Πρόκειται για πολύπλοκη και πολύ έντονη τη θέσπιση θεσμικών οργάνων. Η έως τώρα εμπειρία στη χώρα μας έχει δείξει τα πολύπλοκα θεσμικά πλαίσια α) δυσκολεύουν τις διαδικασίες πρακτικά β) στελεχώνονται με πολιτικά κριτήρια γ) επιδρούν ανασταλτικά στην διεξαγωγή έρευνας με διάφορους τρόπους ( απουσία κεντρικών στρατηγικών, κατάτμηση χρημοτοδοτήσεων, έλλιπής ή αθενής σύνδεση έρευνας με παραγωγή και αξιοποίηση αποτελεσμάτων κ. α ) δ) είναι κατά βάση αναξιοκρατικά 2)Η έρευνα δεν μπορεί να χειραγωγείται και να δεσμεύεται νομότυπα και ανασταλτικά από λεπτομερείς θεσμικούς κανόνες ( υπάρχει προσωπική εμπειρία ) 3) Λείπει ένα άρθρο στο οποίο να προβλέπεται ένας τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας προς πιθανούς "επενδυτές" ή "χρήστες" οι οποίοι θα ήθελαν να αξιοποιήσουν στοιχεία ( π.χ ένα διεθνές συνέδριο ή ένας ιστό-τοπος ) που θα έχει ρόλο forum "αγοράς εργασίας" και "καινοτομιών" ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι. Η αρχική προσθήκη ενός Γενικού Άρθρου στο οποίο να διατυπώνεται ο κύριος σκοπός του Νομοθετη και ενδεχόμενοι δευτερεύοντες στόχοι ( π. χ απόδοση χρηματοδοτήσεων σε σχέση με το αποτέλεσμα, ανάπτυξη συνεργασιών, ενίσχυση συνεργασίας Ερευνητικών Φορέων και Παραγωγής ) ΙΙ. Η προσθήκη της υποχρέωσης όλων των "παραγωγικών" φορέων ( δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα ή επιχειρήσεων ) όταν ζητούν δανειακή χρηματοδότηση να περιλαμβάνουν σχεδιασμό ότι ένα 10% του ποσού θα διατίθεται στη χρηματοδότηση έρευνας. ΙΙΙ. Η υποχρέωση των ελεγκτικών μηχανισμών ερευνητικών προτάσεων ή αποτελεσμάτων έρευνας στο να αξιολογούν και με βάση δείκτες οικονομικής απόδοσης ( π. χ "κόστος" προϊόντος έρευνας ως προς την "αξία" της αξιοποίησής του ). Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε ερευνητική πρόταση ( αν δεν είναι διατεταγμένη από φορέα ) θα πρέπει να περιέχει και μία αρχική εκτίμηση του λόγου κόστος / αξία IV. Εξασφάλιση στην ελευθερία της έρευνας από πολιτικούς, οικονομικούς και άλλους πόλους εξουσίας ( σ. σ. το δυσκολότερο ) Ευχαριστώ για την ευκαιρία του σχολιασμού Μ. Γ. Δουφεξοπούλου, Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ ( από το 1998 )