• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)' | 27 Ιανουαρίου 2012, 14:32

    Ο ΣΕΠΑΑ ήταν και είναι απόλυτα σύμφωνος με την αναγκαιότητα τακτικής και αντικειμενικής αξιολόγησης των ΕΚ και ινστιτούτων. Δυστυχώς, εφόσον (όπως έχει πολλάκις παρατηρηθεί) το υπό διαβούλευση κείμενο δεν αποτελεί σχέδιο νόμου αλλά διατύπωση γενικών αρχών, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα κριτήρια ούτε για την αξιολόγηση ούτε για την επιλογή των αξιολογητών. Επί της αρχής λοιπόν ο ΣΕΠΑΑ παρατηρεί τα εξής: α) Θα πρέπει η διαδικασία αξιολόγησης να είναι διαφανής και σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται από ετών για την αξιολόγηση αντίστοιχων θεματικά ευρωπαϊκών ινστιτούτων. Σημειώνουμε ότι είναι απαραίτητο η αρχή χρηματοδότησης να διαφοροποιείται από την αρχή αξιολόγησης και με αυτό το σκεπτικό συντασσόμαστε με την άποψη της ΕΕΕ ότι ως αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων είναι η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) η οποία θα πρέπει να μετονομασθεί σε «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα». Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τουλάχιστον ενός ερευνητή υψηλής βαθμίδας μεταξύ των κριτών. β) θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε τα κριτήρια να είναι τροποποιημένα ανά κλάδο επιστημών, και να μην ζητείται από τα Κέντρα που ασκούν βασική έρευνα να ανταποκρίνονται ισότιμα σε κριτήρια που αφορούν μόνο την εφηρμοσμένη έρευνα (π.χ. ευρεσιτεχνίες, εμπορική αξιοποίηση). Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης στο υπό διαβούλευση κείμενο είναι ανεπαρκές για την αποτίμηση της ερευνητικής δραστηριότητας ιδίως στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες για δύο λόγους. Πρώτον, η ανυπαρξία μιας βάσης δεδομένων για τις αναφορές (citations) και ετεροαναφορές, η οποία να καλύπτει δημοσιεύματα σε ελληνικά περιοδικά είτε δημοσιεύματα γραμμένα στα ελληνικά, καθώς το υπάρχον σύστημα εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στις εκδόσεις του αγγλόφωνου χώρου. Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί οποιοσδήποτε αντίκτυπος των ερευνητικών αποτελεσμάτων (impact factor). Σε σχέση με προηγούμενες απόπειρες ρύθμισης δεν πρέπει να συνδέεται ρητά η αξιολόγηση των ερευνητών με την συνεχή προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων, γιατί αυτό οδηγεί στην απόσπαση από το ερευνητικό έργο. Πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση ερευνητών και κατ’ επέκτασιν Ινστιτούτων και Κέντρων θα πρέπει να επικεντρώνεται στα εξής κριτήρια: Συγγραφικό έργο • Δημοσιευμένα βιβλία ξενόγλωσσα ή ελληνικά (μονογραφίες, μελέτες, επιμέλειες επιστημονικών συλλογικών τόμων και Πρακτικών Συνεδρίων, εκδόσεις πηγών, ερευνητικά εργαλεία (βιβλιογραφίες κλπ), δημοσιεύσεις ερευνών πεδίου (αρχαιολογικών, λαογραφικών), εμπειρικές κοινωνικές έρευνες σε συνδυασμό με την υποδοχή που έχουν τύχει από την ακαδημαϊκή κοινότητα. • Άρθρα σε διεθνείς ή ελληνικούς συλλογικούς θεματικούς τόμους, τιμητικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων • Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά διεθνή ή ελληνικά • Άρθρα σε διαδικτυακούς τόπους, σελίδες και άλλα ηλεκτρονικά μέσα • Οργάνωση, ανάπτυξη και διατήρηση επιστημονικών ιστοσελίδων, ιστοτόπων και ιστολογίων. Επιστημονική παρουσία • Επίβλεψη υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων • Διδασκαλία σε ΑΕΙ (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο) Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, κλπ • Συμμετοχή στην οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων κλπ. • Οργάνωση και διεύθυνση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα). Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η εγγραφή των Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών.