• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕ ΕΚΕΤΑ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 10:41

    Οι περισσότερες προβλέψεις στην ενότητα αυτή κρίνονται θετικές για τη διασφάλιση ενός συνεκτικού σχεδίου για την έρευνα που θα χαρακτηρίζεται από συνέπεια, «συνέχεια» και κανονική ροή προκηρύξεων έργων . Υπάρχουν όμως, τρία σημεία που χρήζουν αλλαγής: 1. «Στα πλαίσια του ΕΣΠΕΚ μπορούν να εκτελούνται έργα και μελέτες για την έρευνα… ή για τη δημιουργία εθνικών δικτύων υποδομών». Η χρησιμότητα η αναγκαιότητα και το ύψος των κονδυλίων για αυτού του είδους τις μελέτες δεν δικαιολογούνται επαρκώς και μπορούν να οδηγήσουν σε διάθεση κονδυλίων σε βάρος των «καθαρά» ερευνητικών δραστηριοτήτων. Προτείνεται, όπως γίνεται και σε άλλα εθνικά προγράμματα, να οριστούν όρια χρηματοδότησης, είδη και στόχοι των μελετών και οι όροι ανάθεσης και εκτέλεσης καθώς και οι δικαιούχοι. 2. Το ΕΣΠΕΚ «προβλέπει την ετήσια και σταθερή ενίσχυση της έρευνας… την ανάπτυξη όλων των επιστημονικών πεδίων και την αποτελεσματική ανταπόκριση στη ζήτηση για τεχνολογική έρευνα και καινοτομία της οικονομίας, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών». Η πρόβλεψη αυτή για το ΕΣΠΕΚ είναι περισσότερο ευχή παρά περιεχόμενο νόμου για τον προσδιορισμό ενός τόσο σημαντικού εργαλείου για την έρευνα και καινοτομία στη χώρα. Πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικά: • Οι τρόποι συγκρότησης των δράσεων και των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΕΚ, • τα είδη των δράσεων που σχετίζουν την έρευνα με την παραγωγική διαδικασία καθώς και • οι τρόποι με τους όποιους θα επιτευχτεί η ετήσια σταθερή ενίσχυση της έρευνας.