• Σχόλιο του χρήστη 'Ελισσάβετ ΄Αλλισον' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 23:59

    Σχόλιο επί του σχεδίου νόμου με ημερομηνία ανάρτησης 27 Ιανουαρίου 2012 ΄Αρθρο 15: Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων Παρ. 4: Δεν είναι σαφείς οι ρόλοι της ΓΓΕΤ, του ΕΣΕΤΕΚ και της ΑΔΙΠ. • Ποιός και πώς τελικά εμπλέκεται στη διαδικασία της αξιολόγησης; • Γιατί αναφέρεται το ΕΣΕΤΕΚ αφού, στο σχετικό άρθρο 8 παρ. 7 περί αρμοδιοτήτων του ΕΣΕΤΕΚ, δεν αναφέρεται κάτι σχετικό περί αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων; ... • Και η ΑΔΙΠ είναι Οργανο από άλλο νόμο (ν. 4009/2011). Πρόταση: το άρθρο 15 πρέπει να γίνει πιο σαφές και πιο αναλυτικό επί των ανωτέρω