• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ' | 29 Μαρτίου 2014, 12:16

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Ακολουθώντας τη γνωστή τακτική των Ευρωπαϊκών Κρατών, διά του Νόμου, για τον οποίο γίνεται σήμερα η διαβούλευση, έρχεται δι’ Υμών η Πολιτεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική του Έκθεση, να αναγνωρίσει «για λόγους ιστορικούς που αφορούν στην μακρά και συνεχή λειτουργία οργανωμένων γνωστών θρησκειών που εκφράζουν ικανό τμήμα του πληθυσμού (ημεδαπού αλλά και παγκοσμίως), έχουν ενταχθεί ομαλά στον κοινωνικό ιστό και έχουν αναπτύξει σημαντική θρησκευτική δραστηριότητα, η εκ του νόμου αναγνώριση των Εκκλησιών τους και των λατρευτικών τους χώρων που έχουν αυτοτέλεια κατά την εσωτερική οργάνωσή τους, ως ίδια θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς την κατάθεση σχετικής αίτησης». Υπάρχουν, εντούτοις, στην ίδια ως άνω κατηγορία, Εκκλησίες και Συγκροτήματα Εκκλησιών με μακρά ιστορία, περίπου 100 ετών, εξίσου ενσωματωμένα στην Ελληνική Κοινωνία με περισσότερο πληθυσμό (ημεδαπής, αλλά και παγκοσμίως), που έχουν αναπτύξει επίσης σημαντική θρησκευτική δράση, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και μεγαλύτερη αυτών που έχετε εξαιρέσει από τις διαδικασίες του νόμου «σαν ίδια θρησκευτικά πρόσωπα» Αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα την Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία Νέας Ιωνίας Αττικής, ως Λειτουργός της. Η Εκκλησία αυτή ιδρύθηκε το 1923 από τους ευαγγελικούς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, έχει άδεια λειτουργίας του Υπουργείου επίσημα από το 1938, συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία μέχρι σήμερα, με θρησκευτικό Λειτουργό, ιδιόκτητο κτίριο τριών ορόφων και χωρητικότητας ––μόνον της αίθουσας των συνάξεών της–– περίπου 250 ατόμων σήμερα, στην ίδια δε αυτή θέση από το 1946 και με ποικίλη δραστηριότητα. Τι άλλο απαιτείται, προκειμένου να τεθεί και αυτή η Εκκλησία στην εξαίρεση του άρθρου 13 του προτεινόμενου Νόμου; Επιπλέον, η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία Νέας Ιωνίας ανήκει και στην Κοινωνία των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος, της οποίας έχω την τιμή να είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου της, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Το σωματείο επιλαμβάνεται των νομικών θεμάτων, εκ δε του καταστατικού του εκπροσωπεί τις ως άνω Εκκλησίες ενώπιον των Αρχών, οσάκις το χρειαστούν και το ζητήσουν. Οι Ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες, διά του παραπάνω Σωματείου τους, μετά από αίτημα του τμήματος ετεροδόξων του Υπουργείου σας, απέστειλαν στις 10.05. 2011 επικαιροποιημένον πίνακα των Εκκλησιών μας και των λειτουργών τους, μαζί με τους υπάρχοντες αναπληρωτές τους, καθώς και με τα πλήρη στοιχεία τους για 58 Εκκλησίες μας. Επιπλέον, διαθέτουν Πνευματικό Κέντρο και Κατασκηνώσεις, νομίμως λειτουργούντας από το 1943, ασκούν δε και φιλανθρωπικό έργο με Συσσίτια, έχουν Ραδιοφωνικό Σταθμό και άλλα. Επιπλέον, ανήκουν στον Διεθνή Σύνδεσμο των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών, αποτελούμενον από εκατοντάδες Εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Το Καταστατικό του Σωματείου μας, καθώς και το «Διάγραμμα πίστης και οργάνωσης» των Εκκλησιών μας, βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας. Αλλά, και αν κάτι επιπλέον , πέραν των όσων έχετε ήδη στα αρχεία σας, χρειάζεται να προσκομίσουμε, όπως και μέχρι τώρα έχουμε κάνει, πολύ ευχαρίστως να σας τα αποστείλουμε. Και δεν είναι μονάχα οι Ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες οι οποίες έχουν μεγάλο αριθμό Εκκλησιών με πολλές δραστηριότητες. Έχουμε λοιπόν τη γνώμη ότι, όσες Εκκλησίες με τις παραπάνω προϋποθέσεις, που αναφέρετε στην Αιτιολογική Έκθεση, το επιθυμούν, θα πρέπει να θεωρηθούν και αυτές «ως ίδια θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς την κατάθεση σχετικής αίτησης», και τούτο, για λόγους ίσης μεταχείρισης απέναντι στο Σύνταγμα, τους νόμους, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και τις Διεθνείς Συμβάσεις, που η χώρα μας έχει υπογράψει. Μετά τιμής Αντώνιος Περιάλης Λειτουργός της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Νέας Ιωνίας Αττικής και Γενικός Γραμματέας του Σωματείου «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»