• Εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Ιουδαικής Θρησκείας και της Μουσουλμανικής που η Πολιτεία τις έχει αναγνωρίσει και μάλιστα σαν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 16) με το άρθρο αυτό (13) αναγνωρίζονται 4 αλλοδαπές εκκλησίες καθώς και η Ελληνική Ευαγγελική εκκλησία και χωρίς να έχουν τα 300 άτομα,ενώ με τον περιορισμό των 300 ατόμων αποκλείονται οι 197-που με τους Ευκτήριους Οίκους τους υπερβαίνουν τους 200-και αποκλείονται,παρά του ότι οι περισσότερες είναι χριστιανικές και Ελληνικές. Το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος ρητά καθορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η δε πάγια Νομολογία των Δικαστηρίων λέει ότι ο Νομοθέτης για ίδια πράγματα πρέπει να νομοθετεί ίσια για όλους τους πολίτες χωρίς να χωρίζονται σε κατηγορίες. Στο συγκεκριμένο νόμο για τις 4 άνω αλλοδαπές εκκλησίες και τη μία Ελληνική δεν χρειάζονται τα 300 άτομα αλλά ούτε και για τους Μουσουλμάνους και Ισραηλίτες που κατοικούν στην Ελλάδα, ενώ για όλους τους υπόλοιπους (πάνω από 200) χρειάζονται,ενώ πληρώνουν και αυτοί κανονικά τους φόρους τους και συμμετέχουν στα δημόσια βάρη και παρά του ότι οι Λειτουργοί τους δεν μισθοτούνται από το Κράτος και ούτε επιθυμούμε (αλλα και δεν ζητάμε) τη μισοδοσία τους από το Κράτος, όπως συμβαίνει με τους άνω. Παρά ταύτα η Ελληνική Πολιτεία με την προυπόθεση των 300 ατόμων τους στερεί τα ίδια δικαιώματα (τη Νομική Προσωπικότητα)και παρά την πάγια Νομολογία των Ανωτάτων Δικαστηρίων που απαιτεί ελάχιστο αριθμό ατόμων(ΣτΕ881/62,ΟλΣτ2274/1962 και ΣτΕ1842/1992)και παρά του ότι ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας απαιτεί 20 άτομα για την απόδοση Νομικής Προσωπικότητας. Γιαυτό θα πρέπει να υπαχθούν στο άρθρο αυτό όλοι οι Ευκτήριοι Οίκοι ή τα Σωματεία που λειτουργούν τουλάχιστον για 10 χρόνια, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότιπολλοί κατέχουν ήδη ακίνητη περιουσία. Για τους νέους Ευκτήριους Οίκους να ισχύει η πρόταση του σχολίου μας στο άρθρο 2, ήτοι, Νομική προσωπικότητα δικαιούνται οι Θρησκευτικές Κοινότητες που έχουν 200 άτομα στην Επικράτεια ή 150 σε Περιφέρεια ή 100 σε Νομό ή 20 σε Δήμο. Εξάλλου το Ευρωπαικό Δικαστήριο έκρινε ότι σε Δημοκρατικές Κοινωνίες δεν χρειάζεται το Κράτος να λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την υπαγωγή Θρησκευτικών Κοινοτήτων σε ενιαία θρησκευτική ηγεσία όπως εν προκειμένω.(υποθέσεις Αγκά, Σερίφ). Όπως αναφέρουμε στα σχόλιά μας στο άρθρο 1 επειδή η Αδελφότητά μας των Εκκλησιών Πεντηκοστής που οι Ευκτήριοι Οίκοι της χρονολογούνται από το 1924, έχουν 80 Οίκους και στον κόσμο αριθμούν πάνω από 500 εκ., συμμετέχουν ενεργά στην Ελληνική Κοινωνία (έγγραφό σας 136/13-2-2002) πρέπει να υπαχθεί στο άρθρο 13 όπως ήδη από χρόνια έχουμε ζητήσει με το από 20/12/2002 έγγραφό μας. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί στο άρθρο αυτό ότι η παράγραφος 3 δεν αφορά τους Ευκτήριους Οίκους που λειτουργούν με σχετική άδεια με το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς στην Ελλάδα.