• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Διβάρης' | 20 Ιουνίου 2015, 17:17
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    "2. α) Ο συνολικός αριθμός των μελών της Συγκλήτου, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 43 ή τα 53 μέλη στην περίπτωση που ο αριθμός των μη μονοτμηματικών Σχολών υπερβαίνει τις 8. β) Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου υπερβαίνει τον ανωτέρω μέγιστο αριθμό, εφαρμόζεται η διαδικασία της κυκλικής εναλλαγής μεταξύ των Τμημάτων που έχουν ορίσει εκπροσώπους για την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και λοιπού προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Σύγκλητος συγκαλείται, συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους." Οι παραπάνω παράγραφοι δημιουργούν πρόβλημα σε μεγάλα πανεπιστήμια, όπως το ΑΠΘ (το οποίο έχει 11 σχολές και 42 τμήματα), και δημιουργεί προβλήματα δημοκρατικής και ισότιμης εκπροσώπησης όλων των Τμημάτων όπως ακριβώς είχε γίνει και με τον 4009. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στα μέλη της Συγκλήτου;