Άρθρο 04: Σύγκλητος

1. Μέλη της Συγκλήτου είναι:
α) ο Πρύτανης,
β) οι Αντιπρυτάνεις,
γ) οι Κοσμήτορες,
δ) οι εκπρόσωποι των μελών ΔΕΠ ή οι αναπληρωματικοί τους από τα Τμήματα του Ιδρύματος, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος με διετή θητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος,
ε) ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου των μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο αναπληρωματικός του, ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του εκ των προπτυχιακών φοιτητών από κάθε Σχολή, ένας (1) εκπρόσωπος εκ των μεταπτυχιακών φοιτητών ή εκ των Υποψηφίων Διδακτόρων ή ο αναπληρωματικός του, οι οποίοι θα οριστούν από τα οικεία συλλογικά τους όργανα με κυκλική εναλλαγή μεταξύ των Σχολών του οικείου Α.Ε.Ι. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του αριθμού των μελών ΔΕΠ της Συγκλήτου, όπως περιγράφεται στις περιπτώσεις α’ έως δ’ της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Η εκπροσώπηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή ανά ακαδημαϊκό έτος μεταξύ των Σχολών του Ιδρύματος και ισχύει για όσους δεν έχουν υπερβεί τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία ενός έτους και δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία.
2. α) Ο συνολικός αριθμός των μελών της Συγκλήτου, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 43 ή τα 53 μέλη στην περίπτωση που ο αριθμός των μη μονοτμηματικών Σχολών υπερβαίνει τις 8.
β) Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου υπερβαίνει τον ανωτέρω μέγιστο αριθμό, εφαρμόζεται η διαδικασία της κυκλικής εναλλαγής μεταξύ των Τμημάτων που έχουν ορίσει εκπροσώπους για την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και λοιπού προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Σύγκλητος συγκαλείται, συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους.
γ) Στις περιπτώσεις που η Σύγκλητος πρόκειται να συζητηθεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, ο Πρύτανης δύναται να καλέσει να συμμετάσχουν στη συνεδρίασή της, με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου, εκπροσώπους φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας ή άλλα πρόσωπα ικανά να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στη συζήτηση του θέματος.
δ) Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γραμματέας του Ιδρύματος.
3. Η Σύγκλητος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α) χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος,
β) έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και της τήρησης των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού του,
δ) διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των λειτουργιών του οικείου Α.Ε.Ι.,
ε) κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού του,
στ) εποπτεία των ερευνητικών ινστιτούτων, κέντρων καινοτομίας και λοιπών αυτοτελών οργανισμών του Α.Ε.Ι. Η Σύγκλητος παρακολουθεί και ελέγχει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) όπως ορίζεται και συγκροτείται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1196 (Β’ 826), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α’ 156) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3848/2010 (Α’ 71),
ζ) έγκριση Κανονισμών Σπουδών,
η) έγκριση του περιεχομένου όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος,
θ) σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων για την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος και τη σύνδεσή του με την κοινωνία,
ι) διατύπωση γνώμης προς τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση, μετονομασία Σχολών ή Τμημάτων στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και του επιστημονικού γίγνεσθαι,
ια) εισήγηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού μετά από πρόταση των Τμημάτων,
ιβ) κατάρτιση και αναμόρφωση του ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος,
ιγ) απόφαση για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων,
ιδ) ορισμό αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων,
ιε) έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Ιδρύματος και συνεργαζομένων Α.Ε.Ι.,
ιστ) απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα και Επίτιμου ή Ομότιμου Καθηγητή.
4. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. Για τη μεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη έκθεση στη Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από τη αυτή την ενέργεια. Η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν.
5. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατόν:
α) να ενεργείται αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία εκτελείται χωρίς έγκριση άλλης κρατικής αρχής, εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται στις κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού. Οι αποφάσεις αναμόρφωσης κοινοποιούνται με ευθύνη του Πρύτανη στο υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) να χρησιμοποιούνται τα ταμειακά διαθέσιμα αποκλειστικά για τους κατωτέρω σκοπούς:
αα) την εξόφληση υποχρέωσης προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον η υποχρέωσης έχει καταγραφεί και εμφανίζεται στα βιβλία του φορέα κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθώς και την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων,
ββ) την εξόφληση υποχρέωσης εντός του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία εγκρίθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος και έχει αναληφθεί νομίμως αλλά δεν έχει τιμολογηθεί κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για την έγκριση διενέργειας και διακήρυξης διαγωνισμών και εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος της δαπάνης διαγωνισμού.
Οι ανωτέρω δαπάνες ενσωματώνονται στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού με αναμόρφωσή του.
6. Η Σύγκλητος δύναται να συνεπικουρείται από Συγκλητικές Επιτροπές τις οποίες συγκροτεί η ίδια μετά από εισήγηση των Πρυτανικών Αρχών για τη μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.
7. Η Σύγκλητος έχει όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.
8. Λεπτομερειακά θέματα για τη διενέργεια εκλογών συλλογικών οργάνων στα ΑΕΙ ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:54 | N.S.

  Επειδή σε αρκετά ΤΕΙ τα μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ είναι λίγα και υπάρχει αδυναμία συγκρότησης συλλογικών οργάνων, προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου 1 στ) να προστεθεί η πρόταση:

  Σε περίπτωση ανυπαρξίας συλλογικών οργάνων των παραπάνω κατηγοριών, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωματικός του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία των μελών της κάθε μίας κατηγορίας ξεχωριστά.

 • Στην παρ. 1στ για τους εκπροσώπους των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, προτείνεται να διαγραφεί ο καθορισμός της θητείας τους, αφού οι εκπρόσωποι ορίζονται από τα συλλογικά όργανα κάθε κατηγορίας προσωπικού με συχνότητα ανά δύο έτη:
  «στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού».

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:03 | Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

  Η Σύγκλητος είναι πολυπληθής όπως προτείνεται. Δεν θα είναι λειτουργική και μάλιστα θα ασκεί επιπλέον και όλες τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου σήμερα Συμβουλίου Ιδρύματος. Να υπάρχει εκπροσώπηση των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, καθώς και 1-2 φοιτητές. Τα Τμήματα να εκπροσωπούνται στη Σύγκλητο από τον Πρόεδρο τους και να εναλλάσσονται κυκλικά, ετησίως. Η Σύγκλητος δεν πρέπει να έχει πλέον των 21 μελών, ώστε να αποτελεί εγγύηση για τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του οργάνου.

  Στο άρθρο 1δ) με την διατύπωση «εκπροσώπους μελών ΔΕΠ» δεν διευκρινίζεται ο αριθμός τους ανά Τμήμα.

  Επίσης ο ορισμός των αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων πρέπει να είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Πρύτανη.

 • Επειδή σε αρκετά ΤΕΙ τα μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ είναι λίγα και υπάρχει αδυναμία συγκρότησης συλλογικών οργάνων, προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου 1 στ) να προστεθεί η πρόταση:
  Σε περίπτωση ανυπαρξίας συλλογικών οργάνων των παραπάνω κατηγοριών, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωματικός του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία των μελών της κάθε μίας κατηγορίας ξεχωριστά.

 • 28 Ιουνίου 2015, 18:46 | ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο

  Για την παράγραφο (1)
  Σχετικά με το δ) – γιατί δεν συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων;
  Σχετικά με το ε) – τι γίνεται όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Σύλλογοι μελών ΔΕΠ, όπως στο Παν Κρήτης, όπου υπάρχουν τέσσερις σύλλογοι;

 • 28 Ιουνίου 2015, 18:04 |

  -Στις αρμοδιότητες της Συγκλητου συμπεριλαμβάνεται «η έγκριση του περιεχομένου όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος» (άρ. 4παρ. 3 εδ.η), άρα και του προγράμματος σπουδών που καταρτίζεται κάθε χρόνο από τη ΓΣ κάθε Τμήματος. Τούτο μου φαίνεται υπερβολικό, ως πρόσθετη και αδικαιολόγητη γραφειοκρατία, και προτείνω να απαλειφθεί.

  -Συμφωνώ με την άποψη υπέρ της συμμετοχής των Προέδρων των Τμημάτων στη Σύγκλητο (άρ.4παρ. 1.εδ. δ).

 • 28 Ιουνίου 2015, 12:32 | Δημήτρης Ζώης

  Παρατηρήσεις για το 1.δ :

  ι) Δεν υπάρχει ρύθμιση ότι ο εκπρόσωπος ενός Τμήματος στην Σύγκλητο πρέπει να είναι από ΟΛΕΣ τις βαθμίδες του ΔΕΠ. Επίσης δεν υπάρχει ρύθμιση ώστε κάθε φορά που εκλέγεται εκπρόσωπος να είναι από ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ βαθμίδα αλλά και ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ άτομο για κάθε Τμήμα. Οχι όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι.

  Παρατηρήσεις για το 2.α :

  ι) Θα ήταν προτιμότερο ο μέγιστος αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στην Σύγκλητο να είναι διαφορετικός για κάθε Πανεπιστήμιο π.χ. ένα μέλος ΔΕΠ ανά Τμήμα.

  Παρατηρήσεις για το 3 :

  ι) Ισως πρέπει να υπάρξει ρύθμιση ώστε η Σύγκλητος να μπορεί να επιλαμβάνεται σε πρώτο βαθμό οποιουδήποτε θέματος δεν αναφέρεται ρητά στους νόμους ότι είναι αρμοδιότητα πολυπρόσωπου ή μονοπρόσωπου οργάνου του Πανεπιστημίου (προβλέπεται στο 7) αλλά και σε δεύτερο βαθμό οποιουδήποτε θέματος είναι αρμοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου, μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου.

 • 28 Ιουνίου 2015, 07:13 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Άρθρο 4.3.1β Δεν υπάρχει καμμιά πρόβλεψη για το ποιος εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ! Δεν οφείλει ο Πρύτανης να δίνει λόγο για το πώς εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός που ενέκρινε η Σύγκλητος; Εντάξει, καταργήσατε τα Συμβούλια που είχαν αυτόν τον ελεγκτικό ρόλο. Και τώρα, ποιος θα ασκεί τον έλεγχο; Η Σύγκλητος των 53 μελών; (!) έτσι διαφαίνεται στο 4.7.

 • 28 Ιουνίου 2015, 07:11 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Άρθρο 4.1.ε. Σωστά μετέχουν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών στη Σύγκλητο σε αυτήν την αναλογία. Επίσης, σωστά μετέχουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στη Σύγκλητο με έναν εκπρόσωπο. Ωστόσο οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν πολύ μεγαλύτερης διάρκειας σχέση με το ίδρυμα και διαφορετικά προβλήματα, από τους φοιτητές των ΠΜΣ. Πρέπει να έχουν και οι υποψήφιοι Δρ έναν εκπρόσωπο.

 • 27 Ιουνίου 2015, 06:50 | Μάγγου Μαριάννα

  Το νομοσχέδιο πολύ σωστά προβλέπει την ανάδειξη των εκπροσώπων των φορέων στα θεσμικά όργανα των ΑΕΙ μέσω των συλλογικών τους οργάνων. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις το προσωπικό για τις κατηγορίες ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ είναι αριθμητικά μικρό (μικρότερο από 21 μέλη) και συνεπώς δεν μπορεί να ιδρύσει Σύλλογο. Στις περιπτώσεις αυτές οι συλλογικές διαδικασίες ορισμού εκπροσώπων μπορούν να γίνονται μεταξύ όλων των μελών του κάθε φορέα.

  Προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης διάταξης:

  «Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν λειτουργούν συλλογικά όργανα, ό,που στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο ορισμός εκπροσώπων των μελών του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού, οι εκπρόσωποι εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους.»

 • 26 Ιουνίου 2015, 19:13 | Σύλλογος Εκτάκτων Εκπαιδευτικών ΤΕΙ Πάτρας «Αρτίν Δανελιάν»

  Επί του Άρθρου 04: Σύγκλητος

  «1 στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία ενός έτους και δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία.»

  Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το οποίο αποτελείται κυρίως από Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και Πανεπιστημιακούς Υπότροφους, συντελεί στη διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των λειτουργιών όλων των ΤΕΙ της χώρας όχι μόνο επειδή παρέχει εκπαιδευτικό έργο αλλά και διότι συμμετέχει ενεργά σε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των Ιδρυμάτων (εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, επιστημονικές συνεργασίες με μέλη ΕΠ, υποστήριξη εργαστηρίων κλπ). Η συντριπτική πλειοψηφία του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχουν μακροχρόνια σχέση με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία εργάζονται, με αποτέλεσμα ο χαρακτηρισμός «έκτακτος» να μην απεικονίζει την πραγματικότητα. Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό επηρεάζεται άμεσα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Σύγκλητο (αρμοδιότητες 3 α, β, γ, δ, ε, ξ, η, ια του παρόντος νομοσχεδίου). Συνεπώς, είναι οξύμωρο μία επιστημονική ομάδα που σχετίζεται άμεσα με το Ίδρυμα και είναι ερευνητικά ενεργή να μην εκπροσωπείται με δικαίωμα ψήφου στη Σύγκλητο και να μην έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις της για θέματα που αφορούν στο ακαδημαϊκό έργο, την έρευνα, το προσωπικό και την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος.

  Με αυτό το σκεπτικό, το παρόν εδάφιο αποκλείοντας αναιτιολόγητα το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό από τη Σύγκλητο μπορεί να οδηγήσει, ιδίως στα περιφερειακά ΤΕΙ, σε στρεβλές αποφάσεις καθώς η πολυπληθέστερη ομάδα διδασκόντων δεν θα μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και λήψης αποφάσεων για την ακαδημαϊκή πορεία των Ιδρυμάτων.

  Προτείνουμε την προσθήκη στο παρόν εδάφιο του «Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού» και την αναδιατύπωσή του ως εξής:

  «1 στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό), ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία ενός έτους και δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία.»

 • 26 Ιουνίου 2015, 10:32 | ΑΝΝΑ Ρ.

  Τα τμήματα θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλα στη Σύγκλητο και από τους Προέδρους τους, αλλιώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας ενδιάμεσος ανάμεσα στον Πρόεδρο και τη Σύγκλητο. Επιπλέον, οι Πρόεδροι είναι οι θεσμικοί εκπρόσωποι των Τμημάτων και φέρουν και την αντίστοιχη διοικητική ευθύνη.

  Οι εκπρόσωποι των κατηγοριών των εργαζομένων ορίζονται από τα συλλογικά τους όργανα και εκπροσωπούν την αντίστοιχη κατηγορία. Με ποιο σκεπτικό υπάρχει εκπρόσωπος του συλλόγου ΔΕΠ στη Σύγκλητο; Εφόσον πρόκειται για θεσμικό όργανο γιατί η συμμετοχή καθορίζεται και από μη θεσμικά όργανα;

  «γ) Στις περιπτώσεις που η Σύγκλητος πρόκειται να συζητηθεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, ο Πρύτανης δύναται » — Επαναδιατύπωση, «γ) Στις περιπτώσεις που στη Σύγκλητο…»

 • 26 Ιουνίου 2015, 07:31 | ΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛ. ΑΕΙ-ΑΘΗΝΑ

  ΑΡΘΡΟ 4 §4
  Να απαλειφθεί τελείως η περίπτωση είτε της ενεργοποίησης είτε της περαιτέρω ισχυροποίησης των Ανωνύμων Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μέσω της διάταξης του άρθρου 4, παράγραφος 4.
  Παραδείγματα αδιαφάνειας, κακοδιαχείρισης και σκανδάλων έχουν υπάρξει στο παρελθόν και οφείλονται σε αυτό που έχει καταγγελθεί επανειλημμέναˑ δηλαδή, στο καθεστώς της Ανώνυμης Εταιρείας, στο δήθεν ‘’ανεξάρτητο’’ και ‘’ευέλικτο’’ νομικό τους καθεστώς.
  Μία προσωρινή λύση θα ήταν η διεύρυνση του σκοπού των ΕΛΚΕ (άρθρ. 1, παράγρ. 2 της ΚΑ 679/1996 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν. 3848/2010) ώστε να περιλάβει και την ανάγκη κάλυψης των αναγκών των ΑΕΙ, υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης. Άλλωστε, κατά μία έννοια, αυτές οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες «για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ……..» (άρθρ. 36 του Ν. 3848/2010 που τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΑ 679/1996).
  Είναι εν τέλει διαφορετικό η εποπτεία από την Σύγκλητο ενός οργάνου διαχείρισης κονδυλίων (όπως ο ΕΛΚΕ) και τελείως διαφορετικό (όπως ήθελε και το άρθρο 58 του Ν. 4009/2011) η Ανώνυμη Εταιρεία με μέτοχο το ΑΕΙ.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:37 | Καθ. Θωμάς Σφηκόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ

  Στις αρμοδιότητες Συγκλήτου να προστεθεί:
  Η Σύγκλητος αναθέτει στον ΕΛΚΕ κάθε είδους έργο και δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου με δέσμευση του αντίστοιχου ποσού από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ και εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών.
  Η αρμοδιότητα αυτή δεν μεταβιβάζεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

 • 24 Ιουνίου 2015, 17:50 | Βασίλης Ι.

  Συγχωρέστε με αν πρόκειται για δική μου παρανόηση, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν στις συνεδριάσεις τις Συγκλήτου θα συμμετέχει 1 εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών από κάθε Σχολή ή 1 από το σύνολο των Σχολών του οικείου ΑΕΙ

 • 24 Ιουνίου 2015, 12:06 | Καθ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ

  Άρθρο 4.1.δ Η εκπροσώπηση των Τμημάτων είναι σκοπιμότερο να συνεχισθεί από τους Προέδρους τους (λόγω εμπειρίας, ευρύτητας ενημέρωσης και κύρους) εκ περιτροπής όπως ισχύει.
  Άρθρο 4.1.ε. Η επιλογή των εκπροσώπων των φοιτητών και των λοιπών κατηγοριών προσωπικού στη Σύγκλητο είναι ορθότερο να γίνεται μέσω καθολικής ψηφοφορίας από τα συλλογικά τους όργανα.
  Άρθρο 4.2 α&β
  Στα μεγαλύτερα ΑΕΙ ο προβλεπόμενος σταθερός αριθμός των φοιτητών από κάθε Σχολή σε συνδυασμό με τον επίσης προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό μελών της Συγκλήτου μειώνει τελικά τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών ΔΕΠ και αλλοιώνει την σκόπιμη ισορροπία στη σύνθεση της Συγκλήτου.
  Άρθρο 4.3.ι Προτείνεται η προβλεπόμενη στο εδάφιο αυτό διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου «για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση και μετονομασία Σχολών ή Τμημάτων» βάσει των εξελισσόμενων κοινωνικών αναγκών και επιστημονικών εκτιμήσεων να έχει τον χαρακτήρα σύμφωνης γνώμης προς το Υπουργείο Παιδείας.

 • 23 Ιουνίου 2015, 10:08 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Η εκπροσώπηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή ανά ακαδημαϊκό έτος μεταξύ των Σχολών του Ιδρύματος και ισχύει για όσους δεν έχουν υπερβεί τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

  Νομίζω η διατύπωση θέλει ένα ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟ Η στο εξής σημείο:
  μεταπτυχιακών φοιτητών Η και των Υποψηφίων Διδακτόρων …

  εφόσον πρόκειται για 1 εκπρόσωπο εκ των μεταπτυχιακών ή εκ των Υποψηφίων Διδακτόρων.

  Η απόφαση για την κυκλική εναλλαγή, στην περίπτωση που οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών, υπερβαίνουν το 30% των μελών ΔΕΠ, ΠΑΛΙ ορίζεται με απόφαση του συλλογικού τους οργάνου;

 • 23 Ιουνίου 2015, 09:45 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Η εκπροσώπηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή ανά ακαδημαϊκό έτος μεταξύ των Σχολών του Ιδρύματος και ισχύει για όσους δεν έχουν υπερβεί τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

  Θεωρώντας ως δεδομένη την εκπροσώπηση 1 προπτ. φοιτητή από κάθε Τμήμα, η κυκλική εναλλαγή στην οποία γίνεται αναφορά, θα ισχύει λογικά μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των προπτυχιακών υπερβαίνει το 30%;
  Η απόφαση για την κυκλική εναλλαγήμεταξύ των Σχολών, θα είναι απόφαση του Ενιαίου Συλλόγου φοιτητών, ή άλλου οργάνου;

  Νομίζω ότι είναι λάθος το ΚΑΙ στη διατύπωση «Η εκπροσώπηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων».

  πρέπει να είναι «…των μεταπτυχιακών φοιτητών Η των Υποψηφίων Διδακτόρων» εφόσον υπάρχει κυκλική εναλλαγή ανά ακαδημαϊκό έτος, και ορίζεται «1 εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών ή των Υποψηφίων Διδακτόρων».

  Η θητεία της Συγκλήτου είναι ΔΙΕΤΗΣ;
  Δεν αναφέρεται κάπου ρητά, έτσι συνάγεται από τα συμφραζόμενα, εφόσον άλλοι εκπρόσωποιο έχουν θητεία ενός έτους, και άλλοι 2 ετών…

 • 21 Ιουνίου 2015, 18:05 | Γρηγόρης Μιχαηλίδης

  Μεγάλο θέμα είναι το πώς θα ορίζεται ο εκπρόσωπος των φοιτητών της κάθε Σχολής στη Σύγκλητο. Θα γίνονται εκλογές ή θα τον ορίζει κάθε χρόνο η πλειοψηφούσα φοιτητική παράταξη στις φοιτητικές εκλογές ή θα προκύπτει από ad hoc εκλογές παράλληλα με τις φοιτητικές;
  Επίσης επειδή έχουμε δει πολλά, καλό θα είναι να υπάρχει πρόβλεψη που θα δίνει τη δύναμη στον Πρύτανη να κάνει πραγματική Σύγκλητο κι όχι συνέλευση παρατάξεων. Προτείνω λοιπόν να μπει ρητά ότι:

  «Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων η Σύγκλητος πρέπει να έχει τη νόμιμη σύνθεσή της, αλλιώς οι αποφάσεις της δεν είναι σύννομες»

  Αυτό για να μην μπαίνουν ομάδες φοιτητών κι εκβιάζουν για συγκεκριμένες αποφάσεις. Η ανοιχτή Σύγκλητος που θέλουν να προωθήσουν κάποιοι επειδή εκεί δρουν οι δυναμικές μειοψηφίες, δεν ενδείκνυται για αποφάσεις, εκτός κι αν θέλουμε να υπαγορεύονται αυτές από τις δυναμικές μειοψηφίες.

 • «2. α) Ο συνολικός αριθμός των μελών της Συγκλήτου, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 43 ή τα 53 μέλη στην περίπτωση που ο αριθμός των μη μονοτμηματικών Σχολών υπερβαίνει τις 8.
  β) Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου υπερβαίνει τον ανωτέρω μέγιστο αριθμό, εφαρμόζεται η διαδικασία της κυκλικής εναλλαγής μεταξύ των Τμημάτων που έχουν ορίσει εκπροσώπους για την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και λοιπού προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Σύγκλητος συγκαλείται, συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους.»
  Οι παραπάνω παράγραφοι δημιουργούν πρόβλημα σε μεγάλα πανεπιστήμια, όπως το ΑΠΘ (το οποίο έχει 11 σχολές και 42 τμήματα), και δημιουργεί προβλήματα δημοκρατικής και ισότιμης εκπροσώπησης όλων των Τμημάτων όπως ακριβώς είχε γίνει και με τον 4009. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στα μέλη της Συγκλήτου;

 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο καταλληλότερος εκπρόσωπος του Τμήματος και να είναι μέλος της Συγκλήτου γιατί γνωρίζει και έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν το Τμήμα του. Κατά την γνώμη μου αν ο εκπρόσωπος του Τμήματος στην Σύγκλητο είναι διαφορετικός από τον Πρόεδρο δημιουργείται διαρχία στο Τμήμα. Εναλλακτικά θα πρέπει το Τμήμα να έχει δικαίωμα, δια μέσου της Γ.Σ., να αποφασίσει αν θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή από άλλο μέλος ΔΕΠ των δύο μεγαλύτερων βαθμίδων.

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:53 | Ειρήνη Κ.

  Στο άρθρο 04, Σύγκλητος, Μέλη Συγκλήτου, 1,

  «στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), …»

  εκ παραδρομής δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία προσωπικού ΕΔΠ
  (μη διδάκτορες βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες) όπως ΣΩΣΤΑ περιλαμβάνονται στο σώμα εκλεκτόρων για τον Πρύτανη:

  «γ) Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο αα) των μελών ΔΕΠ, ββ) των προπτυχιακών φοιτητών, γγ) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων και δδ) των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι.»

  Ευχαριστώ πολύ,
  (εκ του ΕΔΠ της Πολυτεχνικής Ξάνθης και γενικά του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης)