• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Μπαλτζής' | 22 Ιουνίου 2015, 13:51

    Στον αλγόριθμο υπολογισμού του αριθμού Ψ που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός, οι λόγοι Β/Γ και Δ/Ε μπορούν, θεωρητικά τουλάχιστον, να λάβουν τιμές μεγαλύτερες της μονάδας. Εάν δεν αποτελεί αυτό επιθυμία του νομοθέτη, ο όρος Γ μπορεί να αντικατασταθεί από τον Μ(Β,Γ) και ο Ε από τον Μ(Δ/Ε), όπου Μ(α,β) ο μέγιστος μεταξύ δύο αριθμών α,β. Με αυτόν τον τρόπο αφενός μεν δεν επηρεάζεται ο αλγόριθμός όταν B<Γ και Δ<Ε, ταυτοχρόνως διασφαλίζεται ότι η μέγιστη τιμή που μπορούν να λάβουν οι προαναφερθέντες λόγοι είναι η μονάδα κατ'αντιστοιχία με τους λόγους Α/Σ και Ζ/Η.