Άρθρο 03: Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις

 

 1. 1.    Ως Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις εκλέγονται Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του οικείου Α.Ε.Ι. Το κάθε Ίδρυμα έχει δύο (2) Αντιπρυτάνεις, τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ή τρεις (3) στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερες από πέντε (5) μη μονοτμηματικές Σχολές στο Ίδρυμα καθώς και στις περιπτώσεις πολυεδρικών Α.Ε.Ι.
 2. 2.    α) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται με άμεση, μυστική, καθολική ψηφοφορία από το σώμα εκλεκτόρων της περίπτωσης γ’ της παρούσας παραγράφου. Η εκλογή διεξάγεται πριν τη λήξη της θητείας των απερχόμενων Πρυτάνεων και των Αντιπρυτάνεων. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή προκηρύσσεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών το αργότερο.

β) Κάθε ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους υποψήφιους Αντιπρυτάνεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων διενεργείται από Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι. και ορίζεται με ευθύνη του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων και ο έλεγχος νομιμότητας των υποψηφιοτήτων διεξάγεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πραγματοποιείται ο διορισμός του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων.

γ) Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο αα) των μελών ΔΕΠ, ββ) των προπτυχιακών φοιτητών, γγ) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων και δδ) των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι.

δ) Ο αριθμός Ψ που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από τις τέσσερεις κατηγορίες του σώματος εκλεκτόρων υπολογίζεται από τον αλγόριθμο:

 Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται:
Α: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 1η κατηγορία (μέλη ΔΕΠ).
Β: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 2η κατηγορία (προπτυχιακοί φοιτητές).
Γ: Το σύνολο των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών του οικείου Α.Ε.Ι. που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
Δ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 3η κατηγορία (μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες).
Ε: Το σύνολο των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν υπερβεί το 2ο έτος και των Υ.Δ. που δεν έχουν υπερβεί το 4ο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο Τμήμα ή Σχολή του οικείου Α.Ε.Ι.
Ζ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και Διοικητικού Προσωπικού).
Η: Το σύνολο των μελών της 4ης κατηγορίας.
Σ: Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι.
Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι υποψήφιοι του συνδυασμού, ο οποίος συγκέντρωσε αριθμό Ψ μεγαλύτερο του 50% του αθροίσματος των αριθμών Ψ που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι συνδυασμοί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία εντός δύο (2) ημερών μεταξύ των δύο συνδυασμών που πλειοψήφησαν.
ε) Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών της 3ης κατηγορίας είναι μικρότερος από το 20% του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, για τον υπολογισμό του αριθμού Ψ γίνεται αντικατάσταση του τελευταίου προσθετέου όρου στον αλγόριθμο της περίπτωσης δ’ της παρούσας παραγράφου με τον αριθμό των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 3η κατηγορία (μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες).
στ) Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών της 4ης κατηγορίας είναι μικρότερος από το 20% του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, για τον υπολογισμό του αριθμού Ψ γίνεται αντικατάσταση του τελευταίου προσθετέου όρου στον αλγόριθμο της περίπτωσης δ’ της παρούσας παραγράφου με τον αριθμό των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και Διοικητικού Προσωπικού).
ζ) Μοναδικός υποψήφιος συνδυασμός δεν εκλέγεται εάν δεν συγκεντρώσει συνολικό αριθμό Ψ που ισούται τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή, η εκλογή Πρυτανικών Αρχών επαναλαμβάνεται με τη διαδικασία των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παρούσας παραγράφου εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
3. Η θητεία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων είναι τετραετής. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για δεύτερη συ¬νεχή θητεία στις θέσεις μονοπρόσωπων οργάνων που κατείχαν.
4. Ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. ως εξής:
α) προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνερ¬γασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών,
β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως,
γ) συγκαλεί τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διά¬ταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος τους, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος του συλλογικού οργάνου κατά περίπτωση, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους,
δ) μπορεί να μετέχει αυτοπροσώπως ή αντ’ αυτού ο αρμόδιος κατά τον ορισμό των αρμοδιοτήτων Αντιπρύτανης, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος,
ε) έχει την ευθύνη της κατάρτισης Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού, το οποίο εισηγείται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο,
στ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου τακτικού οι¬κονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογι¬σμού του Ιδρύματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υ¬ποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,
ζ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,
η) εκδίδει την πράξη προκήρυξης των θέσεων μελών ΔΕΠ ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου,
θ) εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του Ιδρύματος,
ι) δύναται να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγ¬γράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου,
ια) δύναται να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του Ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κά¬θε υπόθεση του Ιδρύματος,
ιβ) συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος όταν αυτό παραλείπει κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων να λάβει αποφάσεις και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου,
ιγ) έχει την ευθύνη για τη λήψη μέτρων για την προ¬στασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος,
ιδ) δύναται να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.
5. Oι αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων καθορίζονται με εισήγηση του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σειρά με την οποία οι Αντιπρυτάνεις αναπληρώνουν τον Πρύτανη όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο.
6. Η κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης από μέλος ΔΕΠ είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. Καταργούνται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του ν.4301/2014 (Α’ 223) και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 122 του ν.4316/2014 (Α’ 270).
7. Λεπτομερειακά θέματα για τη διενέργεια εκλογών μονοπρόσωπων οργάνων στα ΑΕΙ ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Καταργούνται οι Υπουργικές Αποφάσεις Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012 (Β’ 3048) «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και σύστημα ταξινομικής ψήφου» και Φ.122.1/184/16376/Β2/06.02.2013 (Β’ 353) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο».

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:11 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ

  Άρθρο 3

  Θέμα-Αιτιολόγηση: Η συμμετοχή των φορέων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Δ.Π. σε κοινή κάλπη με το Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος τούς αφανίζει εκλογικά, λόγω του ασύγκριτα μεγαλύτερου αριθμού του τελευταίου. Δεδομένου ότι οι φορείς Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Δ.Π. αφορούν σε διδακτικό προσωπικό, θεωρούμε ότι είναι λογικό να ψηφίζουν στη κοινή κάλπη με το ΔΕΠ, τροποποιώντας τον παρονομαστή της κάλπης αυτής («Σ») ως προς το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος (ΔΕΠ+Ε.Ε.Π.+ Ε.ΔΙ.Π.+Ε.Δ.Π). Σε κάθε περίπτωση, αν το παραπάνω φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας της βαρύτητας της ψήφου της κάθε κατηγορίας προσωπικού, τότε θα μπορούσε τουλάχιστον, χωρίς να βλάπτεται η σχετική αναλογία της βαρύτητας της τέταρτης κάλπης, να προβλεφθούν στη θέση της, δύο (2) κάλπες:
  – Μία κάλπη για τις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Δ.Π. με συντελεστή 0,15, με διόρθωση ως προς τη συμμετοχή, και
  – Μία κάλπη για το διοικητικό προσωπικό με συντελεστή 0,05, με διόρθωση επίσης ως προς τη συμμετοχή.
  Ο δεύτερος τρόπος δεν θίγει τον αθροιστικό συντελεστή 0,2 (0,15 + 0,05 = 0,2) ως προς το ΔΕΠ (συντελεστής 1,0), ούτε το ισοζύγιο ΔΕΠ προς άλλους (1,0:1,0), είναι συμβατός με τον ν.1268/1982 που προέβλεπε ισόποση συμμετοχή εκλεκτόρων για κάθε κατηγορία προσωπικού, είναι προσαρμοσμένος στο σύστημα της καθολικής ψηφοφορίας, είναι δικαιότερος ως προς τη φιλοσοφία του συστήματος που υιοθετεί το σ/ν, νοηματοδοτεί την αναγκαιότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Ιδρύματος (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Δ.Π.), δεν στερεί ποσοστό συμμετοχής από το διοικητικό προσωπικό.
  Αλλά και σε σχέση με το μέγεθος του συντελεστή βαρύτητας, η εξομοίωση του συντελεστή του «λοιπού» προσωπικού, εργαζομένων στα ΑΕΙ σε πολλές περιπτώσεις για περισσότερα χρόνια από τους υποψήφιους Πρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμήματος, με το συντελεστή των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις είναι μονοετούς θητείας (και κρίνουν τις 4ετείς θητείες των υποψήφιων Πρυτάνεων), δεν τιμά το «λοιπό» προσωπικό, αλλά κυρίως δεν τιμά τον νομοθέτη από πλευράς δημοκρατικής ευαισθησίας και αντίληψης ισονομίας και δικαιοσύνης.

  Πρόταση 1:
  Τα μέλη των κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Δ.Π. ψηφίζουν σε κοινή κάλπη με το ΔΕΠ.

  ή εναλλακτικά
  Πρόταση 2:
  Στη θέση της 4ης κάλπης, προβλέπονται δύο κάλπες, όπως περιγράφεται ανωτέρω με συντελεστές βαρύτητας 0,15 και 0,05 αντίστοιχα, διορθωμένους ως προς τη συμμετοχή των μελών στην ψηφοφορία, όπως ισχύει γενικώς.

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:03 | ΟΣΕΤΠ-ΤΕΙ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ)

  Άρθρο 3, παράγραφος 2 :
  Η Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. πάντα είχε ως πάγιο αίτημα της, την ισότιμη συμμετοχή όλων των εργαζομένων – μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης στα Α.Ε.Ι., γεγονός που βασίζεται στις ισχύουσες συνταγματικές αρχές. Με την ψήφιση του Ν.4009/2011 καταργήθηκε πλήρως η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, ενώ πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, η συμμετοχή των μελών ΕΤΕΠ είχε βαρύτητα 5% σε σχέση με την ψήφο των μελών ΔΕΠ/ΕΠ (αντίστοιχη βαρύτητα είχαν ανεξάρτητα και οι άλλες κατηγορίες προσωπικού). Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επανέρχεται μεν η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, όμως πλέον όλες οι κατηγορίες προσωπικού (πλην των μελών ΔΕΠ/ΕΠ) αντιμετωπίζονται ενιαία και η συμμετοχή τους έχει βαρύτητα 10% σε σχέση με την ψήφο των μελών του ΔΕΠ/ΕΠ. Με δεδομένο ότι στα Ιδρύματα τα μέλη του Δ.Π. είναι πολύ περισσότερα από τα μέλη των ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ), η βαρύτητα της συμμετοχής των μελών μας είναι μικρότερη του 2% σε σχέση με την ψήφο των μελών ΔΕΠ/ΕΠ.
  Επειδή το προτεινόμενο σχέδιο νόμου όπως έχει ανακοινωθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. έχει ως στόχο την διόρθωση ζητημάτων της δημοκρατικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων που προέκυψαν από το Ν.4009/2011, θεωρούμε ότι ο συντελεστής βαρύτητας της συμμετοχής των μελών μας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης στα ΑΕΙ πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιος με αυτόν που ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.4009/2011.
  Επειδή οι ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ) ανήκουν σε ενιαίο άρθρο (άρθρο 29 του Ν.4009/2011) και σε εντελώς διακριτή κατηγορία από το Δ.Π. (άρθρο 28 του Ν.4009/2011), μπορεί στην χειρότερη περίπτωση για λειτουργικούς λόγους, οι ειδικές κατηγορίες προσωπικού να αντιμετωπισθούν σε ενιαία κατηγορία. Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι απαραίτητη και αντίστοιχη με αυτή που έγινε στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες.
  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές :
  2. γ) Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο αα) των μελών ΔΕΠ, ββ) των προπτυχιακών φοιτητών, γγ) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων δδ) των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και εε) του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι.
  δ) Ο αριθμός Ψ που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από τις πέντε κατηγορίες του σώματος εκλεκτόρων υπολογίζεται από τον αλγόριθμο:
  Ψ= ……..+Ζ/Η (0,1 Σ) + Θ/Ι (0,1 Σ)
  Ζ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ).
  Η: Το σύνολο των μελών της 4ης κατηγορίας.
  Θ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (Διοικητικού Προσωπικού).
  Ι: Το σύνολο των μελών της 5ης κατηγορίας.
  Σ: Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι.

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:41 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Έχω την άποψη ότι ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις θα πρέπει να εκλέγονται μόνο από τα μέλη ΔΕΠ του οικείου ΑΕΙ.
  Κατά τη γνώμη μου δε θα πρέπει να υπάρχουν συνδυασμοί αλλά μία ενιαία λίστα υποψηφίων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων.
  Επίσης να υπάρχει μία κάλπη για την εκλογή Πρύτανη με δικαίωμα μίας ψήφου και μία ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή Αντιπρυτάνεων με δικαίωμα ψήφων όσοι και οι Αντιπρυτάνεις.
  Προτείνω η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων να γίνεται από την πρώτη ψηφοφορία και μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας των δύο πρώτων να επαναλαμβάνεται μεταξύ αυτών η ψηφοφορία.
  Επίσης ο πρώτος σε ψήφους Αντιπρύτανης να επιλέγει τη θέση αντιπρύτανη την οποία επιθυμεί, ο δεύτερος την επόμενη και ούτω καθεξής.
  Σε περίπτωση εκλογής υποψηφίου σε θέση Πρύτανη και σε θέση Αντιπρύτανη , η θέση Αντιπρύτανη να καταλαμβάνεται από τον επόμενο σε αριθμό ψήφων υποψήφιο.
  Επιπλέον προτείνω να μην υπάρχει περιορισμός στο να μπορούν να θέσουν ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις υποψηφιότητα για δεύτερη συνεχή θητεία στις θέσεις μονοπρόσωπων οργάνων που κατείχαν.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:57 | Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

  Η επαναφορά των σώματος των φοιτητών στην εκλογή των αρχών διοίκησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μας πηγαίνει τριάντα χρόνια πίσω.

  Στην περίπτωση που οι φοιτητές επανέλθουν στις εκλογικές διαδικασίες ο συντελεστής στον αλγόριθμο πρέπει να μειωθεί σε λιγότερο από το μισό. Παράλληλα οι φοιτητές (προπτυχιακοί-μεταπτυχιακοί-υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να είναι στην ίδια κατηγορία: των φοιτητών του Ιδρύματος.
  Με τον διαχωρισμό των φοιτητών, οι μεταπυχιακοί φοιτητές που είναι φοιτητές μικρής παραμονής στο ίδρυμα (ένα με ενάμισυ χρόνο)έχουν δυσανάλογα μεγάλη συμμετοχή στην εκλογή των οργάνων διοίκησης.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:11 | Μάξιμος

  Το 80% (λ.χ.) του αποτελέσματος στις πρυτανικές εκλογές θα έπρεπε να βγαίνει από τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ, μιας και ο υποψήφιος πρύτανης προέρχεται εξάλλου απ’ την κατηγορία των καθηγητών. Το ποσοστό που μετρά η συμμετοχή των φοιτητών μοιάζει υπερβολικό, διότι, αν και οι φοιτητές μπορεί να είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία μέσα στα ΑΕΙ, εντούτοις είναι και η προσωρινότερη, αφού δεν απασχολούνται δια βίου στο εκάστοτε πανεπιστήμιο, ενώ είναι και αυτή που δημιουργεί τις περισσότερες διαταράξεις σε τέτοιες διαδικασίες. Από την άλλη, ο ρόλος των διοικητικών υπαλλήλων είναι περιορισμένος σε έναν μόνο (περιφερειακό- υποστηρικτικό) τομέα της λειτουργίας του πανεπιστημίου και, ως εκ τούτου, δε βρίσκω το λόγο να έχουν τόση επιρροή στην ανάδειξη του πρύτανη. Ο πρύτανης άλλωστε δεν πρέπει να λειτουργεί σαν δήμαρχος της πανεπιστημιούπολης (η δουλειά του δεν είναι να είναι πολιτικός), είναι πολύ συγκεκριμένες οι αρμοδιότητές του.
  Επιπλέον, θα ήταν θεμιτό να ολοκληρώσουν τη θητεία τους οι παρούσες αρχές κι έπειτα να εφαρμοσθεί η εν λόγω διαδικασία, δεδομένου ότι έχουν προκύψει από εκλογές και, μάλιστα, με αρκετά υψηλά ποσοστά συμμετοχής, χάριν και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που κατέστησε τη διαδικασία ανεξάρτητη από εξωτερικές παρεμβάσεις (κάψιμο ή κλοπή καλπών, τραμπουκισμοί κ.ά.).
  Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονισθεί ότι τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων λειτούργησαν ως αντίβαρο στην πιθανή ασυδοσία ή αυταρχική συμπεριφορά των πρυτάνεων και ως εγγυητές της διαφάνειας στο χώρο.

 • 28 Ιουνίου 2015, 18:45 | ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο

  Σχετικά με παράγραφο (2) εδάφιο (γ)
  Η συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα του Πανεπιστημίου μπορεί να θεωρηθεί ένα θετικό βήμα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν, κατά τα διεθνή πρότυπα, δικαίωμα στην εκλογή μονοπροσώπων οργάνων και θα έχουν δικαίωμα γνωμοδότησης και όχι ψήφου στα όργανα στα οποία συμμετέχουν. Η επαναφορά του δικαιώματος του εκλέγειν, όπως προτείνεται και στα ποσοστά που προτείνεται, αποτελεί επαναφορά στο από τους πάντες καταγγελλόμενο σύστημα διαπλοκής το οποίο διάβρωσε για δεκαετίες το ελληνικό Πανεπιστήμιο.
  Σχετικά με παράγραφο (2) εδάφιο (ε)
  Μήπως πρέπει να λέει
  του προτελευταίου προσθετέου όρου
  Σχετικά με παράγραφο (8)
  Διαφωνούμε με την κατάργηση της ηλεκτρονικής ψήφου, καθότι η καθιέρωση της διευκόλυνε τη συμμετοχή των εκλεκτόρων και τα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές οργάνων ξεπέρασαν σε πολλές περιπτώσεις το 90%.

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:17 | Ν.Μ.

  Προτείνω τη σαφή επέκταση του άρθρου 6.3 ώστε αυτό να συμπεριλαμβάνει
  στα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης και τους Διευθυντές των Π.Μ.Σ.. Δε
  νοείται δύο ή περισσότερα Π.Μ.Σ., ιδιαίτερα αν πρόκειται για Π.Μ.Σ.
  με δίδακτρα, να διευθύνονται από το ίδιο πρόσωπο όπως δε νοείται
  Διευθυντής Π.Μ.Σ. με δίδακτρα να είναι υποψήφιος εκλογής σε μονοπρόσωπο
  όργανο διοίκησης καθώς διαθέτει αθέμιτο συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς
  τους συνυποψηφίους του.

 • 28 Ιουνίου 2015, 14:07 | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΙΠ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠ

  Στις 22 Ιουνίου 2015 συνεδρίασε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ η Γενική Συνέλευση των μελών ΕΔΙΠ της ΣΑΤΜ και αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει στη διαβούλευση για την ανώτατη εκπαίδευση την πρόταση «Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στις πρυτανικές εκλογές να συμμετέχει στην κάλπη του Διδακτικού Προσωπικού»

 • 28 Ιουνίου 2015, 07:07 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Άρθρο 3.7 σε όλο το κείμενο προστίθεται η εξής «αθώα» φράση: «Λεπτομερειακά θέματα για τη διενέργεια εκλογών μονοπρόσωπων οργάνων στα ΑΕΙ ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Νομίζω ότι έτσι εντείνεται η δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργείου σε θέματα που έπρεπε να αντιμετωπίζονται από το κάθε ΑΕΙ χωριστά. Στην πράξη η αυτοδιοίκηση καταργείται.

 • 28 Ιουνίου 2015, 07:06 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Άρθρο 3.8 Κακώς καταργείται η ηλεκτρονική ψήφος ως λύση που επέτρεψε τη μεγάλη συμμετοχή των εκλεκτόρων στις πρυτανικές εκλογές. Ζήσαμε σε πολλά πανεπιστήμια στο παρελθόν, δηλ. πριν το ν.4009, πρυτανικές εκλογές με φαινόμενα καταλήψεων, αρπαγής καλπών και βίαιης παρεμπόδισης ψηφοφόρων στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

 • 28 Ιουνίου 2015, 07:03 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Atruro 3.2.γ. Η συμμετοχή φοιτητών στο ειδικό σώμα εκλεκτόρων αποτελεί οπισθοχώρηση σε ένα αρνητικό παρελθόν στη βάση ενός ψευδώς δημοκρατικού επιχειρήματος: αφού ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές, δικαιούνται να ψηφίζουν και στις Πρυτανικές. Παραβλέπει αυτή η συλλογιστική ότι η φοιτητική ιδιότητα διαφέρει από την ιδιότητα του πολίτη, γιατί ο υποψήφιος Πρύτανης κρίνεται με βάση το διοικητικό και ακαδημαϊκό του έργο, τα οποία ένας φοιτητής δεν είναι σε θέση να κρίνει, σε αντίθεση με τις πολιτικές θέσεις ενός κόμματος.

 • 27 Ιουνίου 2015, 12:12 | Στυλιανή Τζιαφέρη

  Σχετικώς με το ασυμβίβαστο του Πρύτανη, Αναπληρωτή Πρύτανη και Κοσμήτορα όπως αυτό ισχύει, με το Ν. 4009/2011, ορθώς ενισχύεται και οριοθετείται με την κατάργηση μεταγενέστερων, σχετικών εδαφίων, καθώς η όποια εξω-πανεπιστημιακή ενασχόλησή τους είναι σε βάρος των αυξημένων, διοικητικών υποχρεώσεων των θέσεων αυτών και καλλιεργεί την ασυδοσία και την ανάπτυξη διαπλεκόμενων συμφερόντων των θεσμικών οργάνων του Δημόσιου, Ελληνικού Πανεπιστημίου.

 • 27 Ιουνίου 2015, 08:44 | Bουλα

  Φυσικά και θα πρέπει οι πρυτάνεις να εκλέγονται απο το διοικητικό προσωπικό εφόσον παίρνουν αποφάσεις γι αυτο με τις γνωστές διαπιστωτικές τους πράξεις!

 • 26 Ιουνίου 2015, 22:35 | Ν.ΠΑΣΧΛΟΥΔΗΣ

  ΤΟ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΛΠΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΚΑΛΠΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΔΙΠ-ΕΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΚΛΑΣΜΑ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 21:15 | Μάγγου Μαριάννα

  Συμμετοχή του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ, του ΕΤΕΠ, του ΕΔΠ, και του ΔΠ στις εκλογές για την ανάδειξη Αρχών Διοίκησης στα ΑΕΙ
  ———————————————————————-

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
  — Ο συντελεστής της κάλπης για τις κατηγορίες προσωπικού της δ) κάλπης (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και ΔΠ) κρίνεται πολύ μικρός (0.2), αφού δεν αντανακλά τη βαρύτητα και τη σημαντικότητα της συνεισφοράς του εν λόγω υπηρετούντος προσωπικού στη λειτουργία των ΑΕΙ.
  –Η συμμετοχή των κατηγοριών του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ, του ΕΔΠ και του ΕΤΕΠ σε κοινή κάλπη με το Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) αποδυναμώνει εντελώς την εκλογική συμμετοχή των πρώτων λόγω της εξαιρετικά σημαντικής αριθμητικής υπεροχής του ΔΠ στα Ιδρύματα.
  –Η συμμετοχή των κατηγοριών του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ, του ΕΔΠ και του ΕΤΕΠ σε κοινή κάλπη με το Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) κρίνεται αδόκιμη λόγω της διαφορετικότητας του ρόλου και του έργου των πρώτων (διδακτικό, επιστημονικό και εν γένει εκπαιδευτικό έργο) από το ΔΠ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ :
  Η συμμετοχή των κατηγοριών προσωπικού του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ, του ΕΤΕΠ και του ΕΔΠ στις εκλογές για την ανάδειξη Αρχών Διοίκησης στα ΑΕΙ να γίνεται σε ξεχωριστή κάλπη από εκείνη του Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ) ως εξής :
  – Μία κάλπη για το ΕΕΠ, το ΕΔΙΠ, το ΕΔΠ και το ΕΤΕΠ με συντελεστή 0,15 (ιδανικά πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή αφαιρώντας ποσοστό από τους φοιτητές), και
  – Μία κάλπη για το Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) με συντελεστή 0,05 (με διόρθωση ως προς τη συμμετοχή, όπως παραπάνω).

 • 26 Ιουνίου 2015, 17:00 | Γιάννης

  Θα πρέπει να προβλεφτεί το πολύ 2 θητείες πρύτανη ή αντιπρύτανη, εφόρου ακαδημαϊκής ζωής. Αν κάποιος Καθηγητής είναι τόσο επιτυχημένος ως Πρύτανης μπορεί να συνεχίσει ως βουλευτής.

 • Στην παρ. 4 με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Πρυτάνεων προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο τέλος της παραγράφου η εξής αρμοδιότητα:
  «Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας (φυσικής και ηλεκτρονικής) των υποδομών, προγραμμάτων σπουδών, συγγραμμάτων, διαδικασιών κ.λπ. στους φοιτητές και καθηγητές με αναπηρία. Ειδικά για τη φοίτηση κωφών και τυφλών μαθητών λαμβάνεται μέριμνα για την παροχή διερμηνείας νοηματικής γλώσσας καθώς και ηχογραφημένων εγχειριδίων ή συγγραμμάτων σε μορφή braille»

 • 25 Ιουνίου 2015, 10:47 | ΚΚ

  Θα ήταν δίκαιο όλο το διδακτικό προσωπικό το οποίο εκλέγεται με διαδικασίες προκήρυξης θέσεων να ψηφίζει σε μια κάλπη με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) ή να υπάρχει διαφορετική κάλπη για κάθε κατηγορία προσωπικού με τα ποσοστά που ορίζει το σ/ν.

 • 24 Ιουνίου 2015, 17:29 | Στέλιος Παναγούτσος

  Η επαναφορά της συμμετοχής των φοιτητών στις εκλογές Πρυτάνεων αποτελεί οπισθοχώρηση προς τη γνωστή πελατειακή κουλτούρα που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Η συμμετοχή αυτή καθ’ εαυτή δεν θα ήταν επικριτέα αλλά σε άλλο περιβάλλον πιο «Ευρωπαϊκό», με υπεύθυνους πολίτες υποψηφίους και εκλέκτορες.

 • 24 Ιουνίου 2015, 15:49 | Nancy

  Σχετικά με το άρθρο 3.1: Η διαρμόφωση της εκλογής πρυτάνεων κατά πλειοψηφία ουσιαστικά από το σώμα των προπτυχιακών φοιτήτων, σε συνέργια με την κατάργηση της ηλεκτρονικής ψήψου, δυστυχώς καταδικάζει τις όποιες φειδώλες προσπάθειες έγιναν τα τελευταία χρόνια για εκσυγχρονισμό των ελληνικών πανεπιστημίων. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο μέτρο ενισχυεί τα φαινόμενα εκλόγης «φοιτητοπατέρων», τα οποία έμεις που έχουμε ζήσει την πραγματικότητα των ελληνικών πανεπιστημιών την τελευταια 15ετία τα έχουμε βιώσει βαθιά στο δέρμα μας, και ενισχύεται ασύστολα ο πολιτικός χρωματισμός και ο κομματισμός στα φοιτητικά όργανα. Παράλληλα, η ακαδημαϊκή ελευθερία, την όποια το υπουργείο θέλει με κάθε μέσο να προστατεύσει, καταργείται, ή μαλλόν για να το θέσω πιο σωστά περιορίζεται εις βάρος των υπόλοιπων πανεπιστημιακών «φυλών» (πχ μονιμό προσωπικό, και μεταππτυχιακοί φοιτητές). Δηλαδή, οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η θητεία σε ενα ελληνικό πανεπιστημίο περιορίζεται στα 4-5 χρόνια (ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε), έχουν καλυτερή γνωσή των ακαδημαϊκών διαδικασίων και συμφερόντων από το προσωπικό και τους ερευνητές, στους όποιους στο κάτω-κάτω της γραφής όφειλουμε την όποια αναγνωρισιμότητα έχουν τα πανεπιστημία μας εντός και εκτός συνόρων; Απόρω με τη λόγικη με την οποία προκύπτουν αυτοί οι συντελεστές και λυπούμαι βαθύτατα για την νέα απόπειρα απαξίωσης των ακαδημαϊκων διαδικασίων.

 • 24 Ιουνίου 2015, 12:40 | Βασίλειος Παπαχαρίσης

  Όλο το διδακτικό προσωπικό το οποίο εκλέγεται με διαδικασίες προκήρυξης θέσεων να ψηφίζει σε μια κάλπη με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) ή να υπάρχει διαφορετική κάλπη για κάθε κατηγορία προσωπικού με τα ποσοστά που ορίζει το σ/ν.

 • 24 Ιουνίου 2015, 12:03 | Καθ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ

  Άρθρο 3.1.Ο Πρύτανης είναι σκόπιμο να είναι αποκλειστικά Καθηγητής Α’ Βαθμίδας όπως έχει αποδείξει η ακαδημαϊκή εμπειρία.
  Ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων να είναι 2-6 ανάλογα με τον αριθμό των Σχολών, των Τμημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού του εκάστοτε Α.Ε.Ι. (υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στο σημείο αυτό μεταξύ των ΑΕΙ: στο ΕΚΠΑ υπάρχουν συνολικά 33 Τμήματα και πολύ μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ, διοικητικών και φοιτητών). Επίσης δεν εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες να προκαθορίζονται με ενιαίο τρόπο οι αρμοδιότητες και οι τίτλοι των Αντιπρυτάνεων.

  Άρθρο 3.2.γ. Πρέπει να διευκρινηθεί ότι στους εκλέκτορες πρέπει να περιλαμβάνονται και τα μέλη ΔΕΠ που διατελούν σε εκπαιδευτική άδεια (χωρίς υποχρέωση διακοπής της).

  Άρθρο 3.2.δ. Ο προτεινόμενος στο ΝΣ αλγόριθμος ποσόστωσης ψήφων κατά την εκλογή, μετά προσεκτική μελέτη, αποδεικνύεται ότι διανοίγει το ενδεχόμενο εκλογής πρυτανικών αρχών με σοβαρά χαμηλό (μειοψηφικό) ποσοστό μεταξύ των μελών ΔΕΠ. Μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε αμφισβήτηση την ουσιαστική νομιμότητα οποιωνδήποτε πρυτανικών αρχών εκλεγούν κατ’ αυτό τον τρόπο.

 • 23 Ιουνίου 2015, 20:09 | Νίκος

  Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έχει αποδείξει στην πράξη ότι δίνει τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής και καταργεί φαινόμενα συνδιαλλαγών. Διευκολύνει επίσης τον καθένα μας μιας και από τον υπολογιστή του μπορεί να συνεισφέρει στην εκλογική διαδικασία όσο μακριά και αν είναι. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό του νόμου να μην καταργηθούν όλες οι ηλεκτρονικές συνδιαλλαγές με τις τράπεζες και να πρέπει να πηγαίνουν όλοι αυτοπροσώπως στην Τράπεζα. Εκεί δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας ; Όλα τα δεδομένα σήμερα που διακινούνται είτε από κινητά, είτε μέσω τραπεζών, είτε μέσω υπολογιστών κρυπτογραφούνται και μεταδίδονται. Δεν θα πρέπει να μας φοβίζει το φαινόμενο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο.

 • 23 Ιουνίου 2015, 15:53 | K.Μπ.

  Ο Πρύτανης είναι σκόπιμο να είναι αποκλειστικά Καθηγητής Α’ Βαθμίδας όπως έχει αποδείξει η ακαδημαϊκή εμπειρία.

 • 23 Ιουνίου 2015, 10:41 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Καταργούνται οι Υπουργικές Αποφάσεις Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012 (Β’ 3048) «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και σύστημα ταξινομικής ψήφου» και Φ.122.1/184/16376/Β2/06.02.2013 (Β’ 353) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο».

  Στην περίπτωση επεισοδίων με αρπαγές κάλπης (τα έχουμε ζήσει επανειλημμένα σε ΑΕΙ) και επομένως μη δυνατότητας διεξαγωγής εκλογών,
  ΘΑ ισχύσει/ προβλέπεται να ισχύσει η δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών, με ηλεκτρονική ψήφο;
  Η δεν θα διεξάγονται εκλογές;;; μέχρι να ηρημήσουν τα πνεύματα/ αίματα;

  ΕΠΙΣΗΣ:
  Αν υπάρχουν ΤΡΕΙΣ Αντιπρυτάνεις, ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ τι τίτλο θα έχει;
  θα διαλέγει το εκάστοτε Ίδρυμα τις αρμοδιότητές του;

 • 23 Ιουνίου 2015, 08:10 | Τάκης Χαρτώνας

  Η επαναφορά της ενισχυμένης συμμετοχής φοιτητών/διοικητικών κλπ στην εκλογή των πρυτανικών αρχών φαίνεται να αγνοεί τα φαινόμενα εκφυλισμού και συνδιαλλαγής που είχαν δυστυχώς αποτελέσει την πραγματικότητα στα ελληνικά ΑΕΙ. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στο θέμα. Η αποκατάσταση κανόνων δημοκρατικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων κανόνων εκλογής οργάνων διοίκησης, καλό είναι να λάβει υπόψη της και να αντιμετωπίσει τις παθογένειες που είχαν αναπτυχθεί. Τις αγνοεί το Υπουργείο?

 • 22 Ιουνίου 2015, 21:46 | ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

  ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΘΕΩΡΩ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΩ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Π.Χ. ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 67ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. ΑΡΑ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΤΙ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΘΗΤΕΙΑ».

 • 22 Ιουνίου 2015, 20:48 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΒΙΑΣ

  Θεωρώ λάθος την αυξημένη φοιτητική συμμετοχή στην εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. (όχι μόνο του Πρύτανη και των Α/Πρυτάνεων, αλλά και Κοσμητόρων κ.ά.). Μπορεί σε μια ιδανική κοινωνία, (κοιν. δικαιοσύνης/ισότητας/δημοκρατίας/αλληλεγγύης/αξιοκρατίας) να ήταν κάτι καλό. Δεν ζούμε, όμως, σε «ιδανικές κοινωνίες», και η μέχρι τώρα εμπειρία πρέπει να μας καθοδηγεί για τα στρατηγικά βήματα που πρέπει να κάνουμε, όσο αφορά στην προώθηση (και) της Δημοκρατίας στα Α.Ε.Ι.

  Η συνδιαλλαγή ήταν εκείνη που επικράτησε συχνά στην εμπλοκή των φοιτητών/τριών στις πρυτανικές εκλογές στο παρελθόν. Βέβαια, αυτό ίσχυε θα μου πει κάποιος, και για τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων (ΔΕΠ, διοικητικών), αλλά η ιδιαίτερη σχέση εξάρτησης των φοιτητών/τριών από την ακαδημαϊκή διοίκηση, αλλά και ο ρόλος των (μεγάλων) κομμάτων με τις νεολαίες τους στην ενδο-πανεπιστημιακή «συν-διαχείριση», δεν μπορεί έτσι απλά να προσπεραστεί, και να ευελπιστεί κανείς ότι θα έχουν «ωριμάσει» οι συνθήκες για το ξεπέρασμα αυτών των πρακτικών…

  Από την άλλη, ποτέ δεν κατανόησα γιατί να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ στην εκλογή οργάνων, και όχι οι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ! Πέρα από το «ειδικό βάρος» (γνώσεις, συναισθηματική ωριμότητα, ηθική ανάπτυξη) των εργαζομένων στο πανεπιστήμιο, θεωρώ ότι ακόμα και η μακρόχρονη εργασιακή σύνδεση των υπαλλήλων με τα Α.Ε.Ι. δημιουργεί μια πολύ πιο στέρεη βάση για ωριμότερη σχέση συνεργασίας και προσφοράς, από μια πιο χαλαρή σχέση συνεύρεσης (όταν υπάρχει και αυτή…) στη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας για 4 ή 5 χρόνια… Απόλυτα σεβαστή και η δεύτερη (και την υπηρετούμε καθημερινά), αλλά γιατί αυτή η υποτίμηση ολόκληρων επαγγ. κατηγοριών με κομβική σημασία σε αυτό που αποκαλούμε «Ακαδημαική Κοινότητα»;…

 • 22 Ιουνίου 2015, 18:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΣΩΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΝΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.
  ΑΡΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 66 Η 67 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ;;;;;;;;;;;.
  ΔΙΟΤΙ ΣΤΑ 67 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ, ΑΡΑ ΕΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ;;;;.
  ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΕΙ ΘΗΤΕΙΑ….

 • 22 Ιουνίου 2015, 15:06 | Θείος

  Εδώ ο νομοθέτης αφού προβλέπει μια δημοκρατικότερη εκλογή Πρυτάνεων και τους δίνει υπερεξουσίες, δεν προβλέπει πουθενά λογοδοσία…! Μάλλον εννοεί ότι η λογοδοσία έρχεται στο τέλος της θητείας του με τις εκλογές, στις οποίες όμως δεν μπορεί να συμμετάσχει…! Έλεος!!
  Επειδή όμως δεν μπορούσε να αντέξει την περισσότερη δημοκρατία, επέβαλε εν έτει 2015 την κατάργηση της ηλεκτρονικής ψήφου, έτσι αναιτιολόγητα μιας και δεν υπήρξε κάποιο γνωστό πρόβλημα από την εφαρμογή της ενώ η συμμετοχή κυμάνθηκε σε επίπεδα πρωτοφανή!
  Προφανώς λέμε ναι στη δημοκρατία αλλά όχι στη συμμετοχή μιας και οι εκλογές με κάλπη προϋποθέτουν ως γνωστόν διαδικασίες μόνο για μυημένους συνδικαλιστές…!

 • 22 Ιουνίου 2015, 13:51 | Κώστας Μπαλτζής

  Στον αλγόριθμο υπολογισμού του αριθμού Ψ που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός, οι λόγοι Β/Γ και Δ/Ε μπορούν, θεωρητικά τουλάχιστον, να λάβουν τιμές μεγαλύτερες της μονάδας. Εάν δεν αποτελεί αυτό επιθυμία του νομοθέτη, ο όρος Γ μπορεί να αντικατασταθεί από τον Μ(Β,Γ) και ο Ε από τον Μ(Δ/Ε), όπου Μ(α,β) ο μέγιστος μεταξύ δύο αριθμών α,β. Με αυτόν τον τρόπο αφενός μεν δεν επηρεάζεται ο αλγόριθμός όταν B<Γ και Δ<Ε, ταυτοχρόνως διασφαλίζεται ότι η μέγιστη τιμή που μπορούν να λάβουν οι προαναφερθέντες λόγοι είναι η μονάδα κατ'αντιστοιχία με τους λόγους Α/Σ και Ζ/Η.

 • 21 Ιουνίου 2015, 23:51 | Παναγιώτης Θανασάς

  – §2,ε
  «του τελευταίου προσθετέου όρου» –> «του ΠΡΟτελευταίου προσθετέου όρου»

  – Ως βάση υπολογισμού της συμμετοχής των προπτυχιακών φοιτητών τίθεται ο αριθμός όσων δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη. Δεν δηλώνεται, ωστόσο, ότι δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν μόνο αυτοί οι φοιτητές. Αντίθετα, φαίνεται πως μπορούν να ψηφίζουν και οι ‘αιώνιοι’. Συνεπώς, το κλάσμα Β/Γ, συνεπώς, μπορεί να είναι άνω του 1!

 • 21 Ιουνίου 2015, 21:13 | johanne

  Η επαναφορά φοιτητών στην ψηφοφορία για πρύτανη είναι λάθος. Η ηλεκτρονική δε ψηφοφορία πρέπει να αποτελεί τον κανονα. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας φοιτητών και της υποχρεωτικής προσωπικής ψηφοφορίας είναι γνωστά σε ολους.

 • 20 Ιουνίου 2015, 22:47 | Απόστολος Κ.

  Περί συμμετοχής και διαπλοκής ο λόγος.
  Έχω ζήσει αρκετές εκλογές για Πρυτανικές αρχές σχεδόν από όλες τις θέσεις. Από Φοιτητής, Μεταπτυχιακός φοιτητής έως Διδακτικό προσωπικό σήμερα. Αυτό που πάντα επιζητούσα (με) ήταν μια δημοκρατική εκλογή με συμμετοχή «όλων» χωρίς διαπλοκή. Ενστάσεις υπάρχουν από κάποιους για την συμμετοχή των φοιτητών προφασιζόμενοι παραδείγματα ξένων Πανεπιστημίων. Ας τους δείξουμε πάλι εμείς τι είναι πραγματικά η Δημοκρατία, με τη πραγματική συμμετοχή των φοιτητών μας. Γιατί θα πρέπει να ψηφίζουν για Κυβέρνηση και όχι για Πρύτανη, ποιά πρόσωπα και καταστάσεις δεν γνωρίζουν, τι το προηγμένο είναι στην μη συμμετοχή;
  Ο γνωστός νόμος Διαμαντοπούλου σχεδόν απέκλειε την συμμετοχή φοιτητών και άλλων μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας και ο αμέσως προηγούμενος με συμμετοχή δια αντιπροσώπων ευνοούσε τη διαπλοκή. Δείτε παρακάτω τι μας λέει ο νέος νόμος για τις εκλογές με πραγματικά νούμερα.
  Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, και ας δώσουμε ζωή σ’ αυτό τον αλγόριθμο και ας δούμε τις μας επιφυλάσσει. Τα νούμερα που θα δώσουμε μπορεί να είναι φανταστικά αλλά όμως είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα κάποιων Ιδρυμάτων. Έχουμε λοιπόν:
  Α= Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων μελών ΔΕΠ 100%, 350
  Β= Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων Προπτυχιακών Φοιτητών 100%, 12.000
  Γ= Το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών 12.000 μέλη
  Δ= Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων 100%, 300
  Ε= Το σύνολο των Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων 300 μέλη
  Ζ= Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Δ.Π. κλπ. 100%, 230
  Η= Το σύνολο των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Δ.Π. κλπ. 230 μέλη
  Σ= Το σύνολο των μελών ΔΕΠ 350 μέλη
  Ας υποθέσουμε ότι η συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες είναι 100% και ότι όλοι ψηφίζουν τον ίδιο Πρύτανη. Ας τοποθετήσουμε τα παραπάνω νούμερα στον παραπάνω αλγόριθμο στο σχέδιο νόμου και ας τον λύσουμε.
  Εύκολα διακρίνει κανείς το πόσο συνεισέφερε η κάθε κατηγορία στην εκλογή δηλαδή: το σύνολο των μελών ΔΕΠ = 50%, το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών = 30%, το σύνολο των Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων = 10% και το σύνολο των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Δ.Π. κλπ. = 10%.
  Ακόμα και ο πιο διαπλεκόμενος υποψήφιος Πρύτανης με αυτό το μοίρασμα της συμμετοχής θα ήταν απίθανο να εξαγοράσει ψήφους. Τα πράγματα θα δυσκόλευαν ακόμα πιο πολύ για εξαγορά, όταν η συμμετοχή κάθε κατηγορίας έπαιρνε τις πραγματικές της διαστάσεις. Μπείτε στο πειρασμό να κάνετε μερικές πράξεις.
  Σε όλο το Άρθρο 3 μόνο δύο παρατηρήσεις: 1.) ίσως θα έπρεπε να αλλάξει λίγο ο αλγόριθμος και να δώσει ένα 0,1 παραπάνω στα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Δ.Π. κλπ. Από που θα κοπεί όμως; Ερώτημα για δυνατούς λύτες, και 2.) πολύ βασικό, να γίνει προσπάθεια η ψηφοφορία να γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο ηλεκτρονικά. Έχουμε εξαίρετους επιστήμονες, οι οποίοι σίγουρα μπορούν να εξασφαλίσουν το αδιάβλητο της ψήφου, ας τους εμπιστευθούμε. Φαντασθείτε από το παραπάνω παράδειγμα να πρέπει να ψηφίσουν 12.880 μέλη σε ένα Ίδρυμα σε μια μέρα.

 • 20 Ιουνίου 2015, 15:09 | Ν. Κοτσάνος

  Το πανεπιστημιακό άσυλο δεν έχει νόημα σε μια δημοκρατική χώρα. Επί πλέον αποθαρρύνει έναν πρύτανη εκλεγμένο σε σημαντικό βαθμό από κομματικά ενταγμένους συνδικαλιστές φοιτητές να το προστατεύσει.
  Ο αποκλεισμός της ηλεκτρονικής ψήφου (της σύγχρονης τεχνολογίας που εξοικονομεί χρόνο και χρήμα και αυξάνει τη συμμετοχή ενημερωμένων ανθρώπων με αξιοπρέπεια) επιτρέπει πιθανότητες τραμπουκισμού που ζήσαμε λίγο πριν την επιτυχή χρήση της στα πανεπιστήμια.
  Η επαναφορά του εκλεκτορικού σώματος 15 μελών (ή 11) με τη σύνθεση που προτείνεται είναι σωστή και πιο δημοκρατική, αλλά πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης των 5 (ή 3) εκλεκτόρων άλλων ιδρυμάτων, μια που η μετακίνησή τους ήταν κοστοβόρα και δεν λειτούργησε σωστά οδηγώντας σε συχνές μη προσελεύσεις (πόσο μάλλον τώρα σε περίοδο κρίσης).

 • 20 Ιουνίου 2015, 11:43 | Έλενα

  Στην εκλογή των πρυτανικών συμβουλίων θα πρέπει να έχει λόγο και το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Πολλοί διδάσκουν για περισσότερα από 5 χρόνια στα ιδρύματα. Εφόσον τα ιδρύματα διοικούνται από ακαδημαϊκούς γιατί θα πρέπει να αποκλείεται το έκτακτο ακαδημαϊκό προσωπικό που γνωρίζει πως πρέπει να διοικηθεί ένα ίδρυμα ενώ δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές σε πρωτοετείς φοιτητές που σαφώς δεν γνωρίζουν ακόμη πως πρέπει να διοικείται ένα ίδρυμα. Όλοι όσοι εργάζονται σε ένα ίδρυμα για περισσότερα από 2-3 χρόνια θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στο πρυτανικό συμβούλια άσχετα αν είναι μόνιμα ή έκτακτα μέλη του προσωπικού.

 • 20 Ιουνίου 2015, 09:06 | Α.Χ.

  Εάν κενωθεί η θέση του Πρύτανη λόγω παραιτήσεως ή θανάτου τότε τι γίνεται αφού η πρόβλεψη του νόμου είναι μόνο για την περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται; Για πόσο διάστημα (συνεχόμενα ή αθροιστικά) μπορεί να απουσιάζει ή να κωλύεται;

  Ομοίως στη περίπτωση κένωσης θέσης Αντιπρύτανη τι γίνεται; μήπως πρέπει να υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις παραπάνω από τους 2 ή 3 κατά περίπτωση, ώστε να είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους;

  Οι αρμοδιότητες των δύο Αντιπρυτάνεων ναι μεν καθορίζονται με εισήγηση του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, αλλά όπως προκύπτει από την παρ. 1 αφορούν τον Οικονομικό Προγραμματισμό & Ανάπτυξη και τις Ακαδημαϊκές Υποθέσεις & το Προσωπικό. Τα λοιπά αντικείμενα είναι αρμοδιότητα του Πρύτανη ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των της διοίκησης ; Όπου υπάρχει τρίτος Αντιπρύτανης θα περιορίσει αρμοδιότητες των προηγουμένων; αν ναι ποιες;

 • 20 Ιουνίου 2015, 00:53 | γκ

  Θεωρώ ότι εκλεγμένα όργανα θα πρέπει να λήξουν τη θητεία τους κανονικά γιατί οι ατερμονες εκλογες μόνο επιζ΄μιες είναι.
  Πιο ομαλή θα είναι η μετάβαση με τον τρόπο αυτό. Μπορούν να γίνουν προβλέψεις για αναπλ πρυτάνεις και αναπλ κασμήτορες με υπολοιπο θητειας όσο του πρυτανη ή του κοσμήτορα που ειναι εν ενεργεια

 • 19 Ιουνίου 2015, 22:48 | Δημήτρης

  Οι φοιτητές δεν πρέπει να ψηφίζουν στις εκλογές των οργάνων των ΑΕΙ.
  Οι φοιτητές έρονται στα ΑΕΙ για να σπουδάσουν και εμείς τους ζητάμε να συν-διοικήσουν. Δεν έχουν τη γνώση των προσώπων και καταστάσεων για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε τέτοιες αποφάσεις, για το ποιός καθηγητής είναι ο καταλληλότερος για μια τόσο σημαντική θέση. Έχει ήδη από χρόνια έρθει ο καιρός τα Ελληνικα ΑΕΙ να ανεξαρτητοποιηθούν απο τον κακώς εννοούμενο κομματισμό, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.
  Οι φοιτητές θα πρέπει να συμμετέχουν με μικρό ποσοστό (~10%) μέσω εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης ΜΟΝΟ όταν συζητούνται θέματα που σχετίζονται με αυτούς.

  Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής φυσικής ή ηλεκτρονικής ψήφου.

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:40 | Μέλος Ε.Π.

  Θα πρέπει να προβλεφθεί τι θα γίνει σε περιπτώσεις αδυναμίας διεξαγωγής της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία (αρπαγή, καταστροφή) κάλπης – γεγονότα που έχουμε ζήσει στο παρελθόν.

  Εναλλακτικά σε τέτοιες περιπτώσεις να προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου.

  Τι θα γίνει στα ιδρύματα που 31 Αυγούστου λήγει η θητεία των πρυτάνεων που υπηρετούν (λογω συνταξιοδότησης). Μπορούν να γίνουν εκλογές από 15 Ιουλίου – 31 Αυγούστου περίδο που λείπουν οι φοιτητές;

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:42 | Νίκος

  Η άποψη πως οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν λόγο στην εκλογή του Πρύτανη είναι η πιο ολοκληρωτική που έχει ακουστεί ποτέ. Με ποιο δικαίωμα να αποκλειστεί το πολυπληθέστερο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας; Δεν αφορά τους φοιτητές ποιος είναι ο Πρύτανης που θα διοικήσει το ΑΕΙ που φοιτούν; Ασφαλώς και τους αφορά και γι αυτό το λόγο πρέπει να ψηφίζουν.

  Μια ανάλογη ολοκληρωτική άποψη θα ήταν να μην ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές οι ιδιωτικοί υπάλληλοι γιατί δεν έχουν άμεση επαφή με τον κρατικό μηχανισμό. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ!

  Από την στιγμή που οι φοιτητές είναι ενήλικες και η πολιτεία τους δίνει δικαίωμα ψήφου σε εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές και από την στιγμή που αξιολογούν στο τέλος κάθε εξαμήνου τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος, οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του ΑΕΙ και φυσικά έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν λόγο στη διοίκηση του ΑΕΙ που φοιτούν.

  Η διοίκηση του ΑΕΙ αφορά όλα τα μέλη του: προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διοικητικό προσωπικό, μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΔΠ, ΔΕΠ/ΕΠ.

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:12 | ΣΠΥΡΟΣ

  1. ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΩΣΤΡΕΦΙΑ.
  2. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ.
  3. ΑΦΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΕΙ, ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΕΙ ΚΛΠ ΚΛΠ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ.
  4. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙ.

 • 18 Ιουνίου 2015, 21:32 | Ανδρεας Γ

  Οι φοιτητες δεν επρεπε να εχουν κανενα λογο στην εκλογη πρυτανων. Δεν εχουν ουτε τις απαραιτητες γνωσεις ουτε την εμπηρια για να μπορεσουν να παρουν τετοιες αποφασεις, για το ποιος καθηγητης ειναι ο καταληλοτερος για μια τοσο συμαντικη θεση. Νομιζω οτι πρεπει να ερθει ο καιρος στα Ελληνικα πανεπιστημια να ανεξαρτητοποιηθουν απο τον κομματισμο. Πρεπει να γινουν ανεξαρτητα! Οπως συμβαινει σε πολλες αλλες χωρες.

 • 18 Ιουνίου 2015, 20:51 | Χρήστος

  Μπορειτε να μας πείτε πως θα γίνουν οι εκλογές για Σύγκλητο και Πρυτανικες Αρχές στο Ελληνικό Ανοικτο Πανεπισατήμιο ΕΑΠ με τον νεο νόμο?

 • 18 Ιουνίου 2015, 16:03 | Νένα

  Για ποιό λόγο θα πρέπει να ψηφίζουν οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και οι ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και το Διοικητικό Προσωπικό του Α.Ε.Ι. για μεγαλύτερη διαπλοκή, για περισσότερο κομματισμό? Ούτως η άλλως μια μεγάλη οικογένεια είναι στην πλειονότητά του ένα ΑΕΙ να γίνει και με νέο νόμο?

 • 18 Ιουνίου 2015, 15:53 | ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΣ

  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΗΓΑΓΑΝ ΤΟΥς ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΟΥς ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΥΤΑΝΗς ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ως ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕς ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ , ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ
  1. ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕς ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
  2. ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΦΤΑΣΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΕς ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙς ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  3. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΗΛΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 30% ΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ , ΘΕΣΠΙΣΘΕΝΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΝΟΜΟ !