• Σχόλιο του χρήστη 'Καθ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ' | 24 Ιουνίου 2015, 12:03

    Άρθρο 3.1.Ο Πρύτανης είναι σκόπιμο να είναι αποκλειστικά Καθηγητής Α’ Βαθμίδας όπως έχει αποδείξει η ακαδημαϊκή εμπειρία. Ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων να είναι 2-6 ανάλογα με τον αριθμό των Σχολών, των Τμημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού του εκάστοτε Α.Ε.Ι. (υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στο σημείο αυτό μεταξύ των ΑΕΙ: στο ΕΚΠΑ υπάρχουν συνολικά 33 Τμήματα και πολύ μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ, διοικητικών και φοιτητών). Επίσης δεν εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες να προκαθορίζονται με ενιαίο τρόπο οι αρμοδιότητες και οι τίτλοι των Αντιπρυτάνεων. Άρθρο 3.2.γ. Πρέπει να διευκρινηθεί ότι στους εκλέκτορες πρέπει να περιλαμβάνονται και τα μέλη ΔΕΠ που διατελούν σε εκπαιδευτική άδεια (χωρίς υποχρέωση διακοπής της). Άρθρο 3.2.δ. Ο προτεινόμενος στο ΝΣ αλγόριθμος ποσόστωσης ψήφων κατά την εκλογή, μετά προσεκτική μελέτη, αποδεικνύεται ότι διανοίγει το ενδεχόμενο εκλογής πρυτανικών αρχών με σοβαρά χαμηλό (μειοψηφικό) ποσοστό μεταξύ των μελών ΔΕΠ. Μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε αμφισβήτηση την ουσιαστική νομιμότητα οποιωνδήποτε πρυτανικών αρχών εκλεγούν κατ’ αυτό τον τρόπο.