• Σχόλιο του χρήστη 'Καθ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ' | 24 Ιουνίου 2015, 12:01
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 4.1.δ Η εκπροσώπηση των Τμημάτων είναι σκοπιμότερο να συνεχισθεί από τους Προέδρους τους (λόγω εμπειρίας, ευρύτητας ενημέρωσης και κύρους) εκ περιτροπής όπως ισχύει. Άρθρο 4.1.ε. Η επιλογή των εκπροσώπων των φοιτητών και των λοιπών κατηγοριών προσωπικού στη Σύγκλητο είναι ορθότερο να γίνεται μέσω καθολικής ψηφοφορίας από τα συλλογικά τους όργανα. Άρθρο 4.2 α&β Στα μεγαλύτερα ΑΕΙ ο προβλεπόμενος σταθερός αριθμός των φοιτητών από κάθε Σχολή σε συνδυασμό με τον επίσης προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό μελών της Συγκλήτου μειώνει τελικά τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών ΔΕΠ και αλλοιώνει την σκόπιμη ισορροπία στη σύνθεση της Συγκλήτου. Άρθρο 4.3.ι Προτείνεται η προβλεπόμενη στο εδάφιο αυτό διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου «για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση και μετονομασία Σχολών ή Τμημάτων» βάσει των εξελισσόμενων κοινωνικών αναγκών και επιστημονικών εκτιμήσεων να έχει τον χαρακτήρα σύμφωνης γνώμης προς το Υπουργείο Παιδείας.