• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτα Χαϊμαλά' | 24 Ιουνίου 2015, 13:01

    Στις εξαιρέσεις από την ενιαύσια διάρκεια των αποσπάσεων πρέπει να προστεθεί το άρθρο 329 παρ.5 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που προβλέπει την οργάνωση και λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση με την ανωτέρω διάταξη σκοπείται «η αποτελεσματική εφαρμογή της δεσπόζουσας αρχής της νομιμότητας που διέπει τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και η έμμεση εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος που προκύπτει από την έκδοση πλημμελών διοικητικών πράξεων από τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των γραφείων νομικής υποστήριξης εξασφαλίζεται το συμβατό της άσκησης δικηγορίας των νομικών εκπαιδευτικών που αποσπώνται και η ανεξαρτησία της νομικής γνώμης, η οποία επιβάλλεται από το δικαιϊκό σύστημα». Η ανωτέρω διάταξη προβλέπει ότι η διάρκεια των αποσπάσεων πρέπει να είναι τριετής. Η προαναφερόμενη χρονική διάρκεια επιβάλλεται, αφενός λόγω της πολυπλοκότητας του πλήθους νομικών ζητημάτων, που καλούνται να χειριστούν οι αποσπασμένοι, ζητήματα που πολύ συχνά ξεπερνούν σε χρόνο επίλυσης το σχολικό έτος, αφετέρου λόγω της αρχής της συνέχειας της διοίκησης και της ανάγκης εξειδίκευσης στην πολυδαίδαλη εκπαιδευτική νομοθεσία, εξειδίκευση που κτάται σταδιακά. Η ένταξη των αποσπασμένων στη γενικότερη διάταξη των αποσπάσεων ενιαύσιας διάρκειας θα αποβεί εν τοις πράγμασι σε βάρος του συνεχώς αυξανόμενου διοικητικού όγκου των αποκεντρωμένων υπηρεσιών καθώς ταυτόχρονα με την εντρύφηση των ανωτέρω σε ζητήματα διοικητικού, πειθαρχικού και εκπαιδευτικού δικαίου, αυτοί θα καλούνται να μπουν εκ νέου στη διαδικασία των αποσπάσεων η οποία μπορεί να μην ευοδωθεί ως προς αυτούς. Συνεπεία των ανωτέρω δε θα γίνεται κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας τους και θα πρέπει εκ νέου να «εκπαιδεύονται» νεοαποσπαθέντες στο ίδιο αντικείμενο.